Aktuální informace k projektu Nový domov (vloženo video)

Jak jsme již několikrát avizovali, Praha 2 plánuje výstavbu moderního pobytového domu pro seniory a lidi s Alzheimerovou chorobou s kapacitou 100 lůžek. Ten bude vybudován místo stávajících tenisových kurtů mezi ulicemi Italská, Lichnická, Španělská a Kunětická. V současné době probíhá výběrové řízení na projektovou dokumentaci.  

Po výběru vítězného projektanta přijde na řadu ještě výběr zhotovitele. „Všechny analýzy potvrzují, že z demografického hlediska se očekává během příštích dvaceti let nárůst počtu seniorů nad 75 let až na dvojnásobek. Již dnes se potýkáme s tím, že nejsme schopni zabezpečit poptávku po pobytových službách pro naše občany, protože stávající kapacity jsou naprosto nedostačující a máme dlouhé čekací seznamy. Bylo by od nás velmi nezodpovědné před reálnými potřebami našich starších spoluobčanů a jejich rodin zavírat oči. Praha 2 se vždy chovala zodpovědně v otázkách sociální péče o své občany a bude tak činit i nadále,“ uvedla k tématu  místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija.

Podobné zařízení pro seniory naléhavě v Praze 2 chybí už nyní. „Stávající kapacita našich domovů je naprosto nedostačující. Zcela nám chybí prostředí pro dobře organizovanou péči o lidi s demencí. V poslední době se setkáváme s argumentem o povinnosti rodiny převzít na sebe veškerou péči o svého blízkého. S touto myšlenkou by jistě každý mohl souhlasit, ale z mnohaletých zkušeností vím, že dlouhodobá, a právě často celodenní péče o nemohoucího není ve většině případů možná zajistit vlastními silami rodin, a to ani se zapojením širších terénních služeb. Také proto si myslím, že plánovaná kapacita Nového domova není přehnaná, naopak z pohledu potřeb našich občanů odpovědná,“  dodává ředitelka Centra sociálních služeb Prahy 2 Martina Polanská.

Praxe dlouhodobě ukazuje nedostatečnou stávající kapacitu lůžek domovů pro seniory a trvale rostoucí až dvojnásobný převis poptávky. Významná část klientů přitom s ohledem na své onemocnění (typicky demenci) potřebuje vysoce specializovanou péči v podobě domova se zvláštním režimem, který akutně v Praze 2 chybí. Městská část se tak při hledání východiska inspirovala mimo jiné i v zahraničí, kde mají s provozováním takových zařízení bohaté zkušenosti.

Ačkoliv demografický vývoj a očekávaný nárůst počtu pacientů s demencí, Parkinsonovou  nebo Alzheimerovou chorobou je celospolečenský problém, záměr výstavby Nového domova jako takový čelí neustálé kritice a zpochybňování účelu. Objevují se názory, že radnice Prahy 2 chce úmyslně zlikvidovat fungující tenisové kurty historického významu, zničit zeleň a zneužít lukrativní lokalitu s výhledem na panoramata ve prospěch seniorů a podobné spekulace. Pokusíme se proto v následujících řádcích zodpovědět ty nejpalčivější otázky: 

Proč nebyla dána přednost rekonstrukci stávajících objektů anebo vybrána jiná lokalita?

Předně je třeba zdůraznit, že území MČ Praha 2 je památkově chráněné území tvořené městskou památkovou rezervací a městskou památkovou zónou, proto zde platí určitá omezení týkající se případných přestaveb stávajících objektů. Městská část se v samotném prvopočátku samozřejmě analýzou stávajících objektů zabývala. Žádný z nich však nevyhověl z hlediska prostorových kapacit, dopravní dostupnosti ani požadavku zřízení zahrady s klidovou zónou a zelení.
Následnou analýzou a prověřením vhodných pozemků pro výstavbu zařízení ve vlastnictví MČ byl vyhodnocen jako nejvhodnější právě pozemek mezi ulicemi Španělská, Italská, Kunětická a Lichnická.

Není likvidace stávajícího sportoviště s historickou tradicí v rozporu s aktuálním programovým prohlášením?

Není, neboť v programovém prohlášení rady je vedle podpory pohybových aktivit dětí a rozvíjení zdravého životního stylu v oblasti sociální politiky a zdravotnictví avizováno, že bude Praha 2 nadále prosazovat sociální politiku zaměřenou na zvýšení dostupnosti a rozšíření nabídky služeb potřebným občanům, kteří jsou sociálně znevýhodněni z důvodu věku, přechodné životní nepřízně či zdravotního postižení. Dále, že sociální a zdravotní politiku bude realizovat prostřednictvím vlastních zařízení, podpory specializovaným neziskovým organizacím, opatřeními v oblasti sociálního bydlení a dalšími vhodnými způsoby. A konečně, že Praha 2 zahájí přípravu na výstavbu Domova se zvláštním režimem pro lidi se ztrátou soběstačnosti a tím rozšíří kapacitu Centra sociálních služeb pro stávající pobytové a odlehčovací služby.

Bude se jednat o soukromé zařízení jen pro vyvolené?

Provozovatelem plánovaného zařízení Nový domov bude Centrum sociálních služeb Prahy 2 jako organizace zřizovaná městskou částí za účelem poskytování služeb obyvatelům Prahy 2. Jedním z kritérií pro umístění do zařízení bude zcela určitě dlouhodobý trvalý pobyt klienta v naší městské části.

Znamená to, že dojde k vykácení vzrostlých stromů?

V souvislosti s výstavbou domova k žádnému zbytečnému nebo celoplošnému kácení vzrostlých stromů nedojde. Vítěz výběrového řízení na zpracování architektonické studie a vypracování projektové dokumentace se musí s touto skutečností vypořádat a v maximálně možné míře stávající dřeviny do projektu zakomponovat.

O dalším pokračování sociálně potřebného projektu budeme veřejnost průběžně informovat.

Text: rea


Zveřejněno: 13.01.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout