Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (vč. kontaktních údajů):

 

JUDr. Irena Princová

Úřad městské části Praha 2

náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
dpo@praha2.cz

Tel: +420 601 030 988

 Informace o zpracovávání osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR

 Městská část Praha 2

Úřad městské části Praha 2

nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2

IČ: 00063461 DIČ: CZ00063461

ID datové schránky: y7yb44i

je správcem osobních údajů ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Osobní údaje získané od subjektu údajů jsou zpracovávány za účelem plnění právních povinností, za účelem plnění smlouvy, z důvodu oprávněného nebo veřejného zájmu.

Údaje týkající se subjektu údajů získaných od subjektu údajů v rámci ÚMČ zpracovávají jednotlivé odbory ÚMČ podle oblastí činností a kompetencí v souladu s platným Organizačním řádem ÚMČ Praha 2.

 

V rámci zpracování má subjekt údajů právo:

·  Právo na přístup k osobním údajům

·  Právo na opravu 

·  Právo na výmaz osobních údajů

·  Právo na omezení zpracování

·  Právo na přenositelnost

·  Právo vznést námitku proti zpracovávání

·  Právo vznést stížnost u dozorového orgánu

 

Subjekt údajů má právo podat stížnost na správce dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

telefon: +420 234 665 111 (Ústředna)

fax: +420 234 665 444

e-mail: posta@ouuo.cz

datová schránka: gkbaa2n

 

Podání žádosti o informace k osobním údajům, týkajícím se subjektu údajů:

ÚMČ přijímá žádost o informace v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.

Způsob ověření totožnosti:

·  Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů

·  Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem

·  Ověřením totožnosti na podatelně ÚMČ Praha 2 při podání žádosti

·  Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem

 

Jiný způsob ověření není přípustný.

 

Doba uchování osobních údajů:

ÚMČ má stanovené lhůty uchování osobních údajů plně v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

ÚMČ Praha 2 provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona:

Výkon státní správy na úseku projednávání přestupků

 • Účel zpracování: řízení o přestupcích
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje – údaje o probíhajícím/uzavřeném přestupkovém řízení, údaje o odsouzení za trestnou činnost
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci, svědci, zákonní zástupci, zmocněnci, tlumočníci, pracovníci orgánu sociálněprávní ochrany dětí, postižení, kteří dali souhlas se zahájením/pokračováním řízení, provozovatelé vozidel, osoby podávající vysvětlení
 • Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, osoby, které prokáží právní zájem nebo jiný důležitý důvod pro nahlížení do spisu, ÚMČ Praha 2, nadřízené správní orgán v rámci odvolání a mimořádných opravných prostředků, soudy, Policie ČR, Česká kancelář pojistitelů, státní zastupitelství, Národní bezpečnostní úřad, osoby, které mají přístup do informačního systému evidence přestupků a další orgány oprávněné dle zvláštních zákonů, Česká pošta v rámci služby hybridní pošta
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1149 Řízení o přestupcích; A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Personální a mzdová agenda, zajišťování vzdělávání úředníků

 • Účel zpracování: zajištění pracovněprávních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, členové komisí a výborů ZMČ, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městskou částí, členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, PSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, MHMP, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař, orgány činné v trestním řízení, vzdělávací instituce, MV ČR
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Výběrová řízení na obsazení volných pracovních míst

 • Účel zpracování: zajišťování agendy výběrových řízení v souladu s ust. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, výpis z rejstříku trestů, doklad o dosaženém vzdělání, lustračním osvědčení (u vedoucích funkcí), životopis
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci výběrových řízení, uchazeči o zaměstnání
 • Kategorie příjemců: ÚMČ Praha 2, (členové výběrových komisí).
 • Doba uchování: po dobu trvání výběrového řízení

Vedení registru dle zákona č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů

 • Účel zpracování: vedení registru oznámení a evidence čestných prohlášení a plnění dalších povinností v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., (dále jen „zákon o střetu zájmů“)
 • Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování žadateli, údaje o činnostech, údaje o majetku, údaje o příjmech, darech a závazcích
 • Kategorie subjektu údajů: veřejní funkcionáři uvedení v § 2 odst. 1 písm. b) a v § 26a, žadatelé o nahlížení do registru oznámení podle § 13 odst. 2, žadatelé o nahlížení do evidence čestných prohlášení podle § 26a a sdělovatelé podle § 13 odst. 6 zákona o střetu zájmů
 • Kategorie příjemců: žadatel, orgán státní správy podle zvláštního právního předpisu
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Stížnosti a petice

 • Účel zpracování: za účelem vyřizování petic a stížností
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou, adresní a identifikační údaje podavatele petice; jména, příjmení, kontaktní adresy členů petičního výboru; jména, příjmení, bydliště osob, uvedených pod peticí nebo na podpisovém archu, případně jiné osobní údaje, pokud je petenti uvedou
 • Kategorie subjektů údajů: stěžovatelé, podavatelé petic (petenti), členové petičního výboru
 • Kategorie příjemců: ÚMČ Praha 2, členové rady MČ Praha 2, případně další orgány dle obsahu stížnosti, nebo petice.
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Evidence daní a poplatků

 • Účel zpracování: evidence daní a poplatků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků, dlužníci a poddlužníci
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, subjekty v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb.
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A42 Místní poplatky, A405 Správní poplatky, A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Účetní evidence

 • Účel zpracování: účetní evidence
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, číslo bankovního účtu
 • Kategorie subjektu údajů: příjemci, plátci
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, subjekty v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb.
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů (CD)

 • Účel zpracování: Výkon státní správy na úseku CD
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, údaje z evidence obyvatel v rozsahu stanoveném v § 29 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, číslo a druh ztraceného CD, číslo a druh CD, který má být nebo byl zadržen, datum a důvod zadržení, odepření vydání, odnětí a vrácení CD, číslo a druh CD, který byl odňat
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o cestovní průkaz, občané ČR, kterým ÚMČ Praha 2 vydal CD, žadatel o výpis z informačního systému CD
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Ministerstvo vnitra ČR, soudy, orgány činné v trestním řízení a další orgány v zákonem stanovených případech; subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném; občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě; zákonní zástupci občanů mladších 15 let a občanů, jejichž svéprávnost je omezena tak, že nejsou způsobilí k podání žádosti o CD, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A118 Cestovní doklady občanů České republiky

Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel (EO)

 • Účel zpracování: změna adresy místa trvalého pobytu, zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ukončení trvalého pobytu na území ČR, vydání výpisu z agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO), vydání výpisu trvale hlášených osob, zprostředkování kontaktu, zřízení adresy pro doručování v AISEO
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, údaje podle § 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie subjektu údajů: občané ČR, přihlašující se k trvalému pobytu na území MČ Praha 2, žadatelé o zrušení údaje o adrese místa trvalého pobytu ve správním řízení, občané, kterým je rušen údaj o adrese místa trvalého pobytu, žadatelé o výpis údajů z AISEO, žadatelé o zprostředkování kontaktu, žadatelé o výpis trvale přihlášených osob, občané, kteří požádali o zřízení adresy pro doručování v AISEO, občané, kteří požádali o ukončení trvalého pobytu na území ČR
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě; zákonní zástupci občanů mladších 15 let a občanů, jejichž svéprávnost byla omezena tak, že nejsou způsobilí k jednání dle příslušného ustanovení zákona o evidenci obyvatel, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě; subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A115 Evidence obyvatel a rodná čísla

Výkon státní správy na úseku občanských průkazů (OP)

 • Účel zpracování: Výkon státní správy na úseku (OP)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; další údaje v rozsahu stanoveném v § 17 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání OP, občané ČR, kterým ÚMČ Praha 2 vydal OP, žadatel o výpis z informačního systému občanských průkazů
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Ministerstvo vnitra ČR; subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených; občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě; zákonní zástupci občanů, jejichž svéprávnost je omezena tak, že nejsou způsobilí k podání žádosti o OP, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A115 Občanské průkazy

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o odmítnutí žádosti, rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1261 Poskytování informací

Seznamy voličů:

 • Účel zpracování: realizace aktivního volebního práva
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané MČ Praha 2, občané jiné členské země EU s trvalým nebo přechodným pobytem na území MČ Praha 2, kteří požádají o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, občané, kterým svědčí právo zápisu do zvláštního seznamu voličů
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, zdravotnická nebo jiná obdobná zařízení, okrskové volební komise
 • Doba uchování: stále – seznamy jsou průběžně aktualizovány
 • Vazba IS na Základní registry: A 1281 Volby do zastupitelstev obcí, A 1183 Volby do Parlamentu České republiky, A 1262 Volby do Evropského parlamentu, A1133 Volba prezidenta republiky, A1095 Místní referendum

Okrskové volební komise:

 • Účel zpracování: organizačně technické zabezpečení voleb a místního referenda; realizace aktivního volebního práva
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové okrskových volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A 1281 Volby do zastupitelstev obcí, A 1183 Volby do Parlamentu České republiky, A 1262 Volby do Evropského parlamentu, A1133 Volba prezidenta republiky, A1095 Místní referendum

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování: realizace aktivního volebního práva
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A 1183 Volby do Parlamentu České republiky, A1262 Volby do Evropského parlamentu, A1133 Volba prezidenta republiky

Registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí a přihlášek k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

 • Účel zpracování: realizace pasivního volebního práva
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum  narození, pohlaví, státní příslušnost, adresa místa trvalého pobytu, popisné údaje: vzdělání, zaměstnání, příslušnost k politické straně nebo hnutí
 • Kategorie subjektu údajů: kandidáti
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Český statistický úřad
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A 1281 Volby do zastupitelstev obcí,  A 1183 Volby do Parlamentu České republiky

Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 2

 • Účel zpracování: volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 2
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje – údaje z výpisu z rejstříku trestů a údaje z lustračního osvědčení
 • Kategorie subjektu údajů: zájemci o výkon funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 2
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Obvodní soud pro Prahu 2, Zastupitelstvo městské části Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Realizace výkonu trestu obecně prospěšných prací

 • Účel zpracování: realizace výkonu trestu obecně prospěšných prací
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav, údaje o uložení trestu)
 • Kategorie subjektu údajů: odsouzený
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, soudy, Probační a mediační služba
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Realizace zapečetění/otevření pokladničky dle zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů

 • Účel zpracování: realizace zapečetění/otevření pokladničky dle zákona o veřejných sbírkách
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o zapečetění/otevření pokladničky
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1043 Veřejné sbírky

Zařazení žáků a dětí dle školských obvodů a obvodů mateřských škol

 • Účel zpracování: předání seznamu žáků řediteli/ředitelce dle příslušného školského obvodu a obvodu mateřské školy
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žáci
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, ředitelé/ředitelky škol a školek
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A3082 Školský zákon

Zprávy/informace o obyvatelích

 • Účel zpracování: poskytování informací o obyvatelích dle příslušných právních předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje - údaje o vedení přestupkového řízení
 • Kategorie subjektu údajů: obyvatelé
 • Kategorie příjemců údajů: subjekt údajů, soud, Policie ČR, jiný správní orgán, Národní bezpečnostní úřad, Vojenské zpravodajství, GIBS, státní zastupitelství apod.
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Podání petice na podporu nezávislého kandidáta/sdružení nezávislých kandidátů dle zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

 • Účel zpracování: realizace pasivního volebního práva
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: petenti
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A 1281 Volby do zastupitelstev obcí

Výzvy vlastníkům budov a stanovování lhůt ke splnění povinnosti číslování budov

 • Účel zpracování: splnění povinnosti označit budovu číslem popisným
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: vlastníci nemovitosti
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze) 

Živnostenský rejstřík – evidence podnikatelů

 • Účel zpracování: živnostenský rejstřík
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: ohlašovatelé a žadatelé o živnostenské oprávnění, podnikatel, odpovědný zástupce, zmocněnec, statutární orgán
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Veřejný rejstřík, Obchodní rejstřík, Finanční úřad, PSSZ, ZP, ČSÚ, orgány státní správy, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci v ČR (příp. v zahraničí)
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Evidence zemědělského podnikatele

 • Účel zpracování: evidence zemědělského podnikatele
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o zaevidování do evidence zemědělského podnikatele, oznamovatelé změn, žadatelé o výpis z evidence zemědělský podnikatel
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, soud, správní  orgány (Ministerstvo zemědělství ČR), ČSÚ
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Agenda nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád (tržní řád)

 • Účel zpracování: příjem a následné zpracování žádostí podnikatelských subjektů o zařazení do Přílohy č. 1 tržního řádu
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o zařazení do přílohy č. 1 tržního řádu
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Magistrát hlavního města Prahy
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Evidence spotřebitelských stížností

 • Účel zpracování: Kontaktní místo systému Spotřebitelský ombudsman
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: oznamovatel spotřebitelské stížnosti
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, neziskové organizace
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Výkon kontrolní a dozorové činnosti a plnění povinností stanovených živnostenským zákonem

 • Účel zpracování: Výkon kontrolní a dozorové činnosti a plnění povinností stanovených živnostenským zákonem
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: kontrolované osoby, povinné osoby ve vztahu ke kontrolovaným subjektům
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, MHMP, Policie ČR, soudy, jiné orgány veřejné moci v ČR
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Agenda státního občanství

 • Účel zpracování: osvědčení o státním občanství, nabytí státního občanství
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby žádající o osvědčení o státním občanství, o udělení státního občanství nebo nabytí prohlášením
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Ministerstvo vnitra ČR, žadatel, zákonný zástupce, zplnomocněný zástupce, orgány státu nebo orgány samosprávných územních celků pro úřední potřebu
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Matrika

 • Účel zpracování: vedení matričních knih a sbírek listin, změny jména a příjmení, volba druhého jména, určení otcovství, osvojení a ostatní události zaznamenávané do matričních knih
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje, popisné údaje a údaje o jiných osobách vedené v Knize narození, Knize manželství a Knize úmrtí
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby, orgány státu
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Ministerstvo vnitra ČR, soudy, VZP, ČSÚ, zastupitelské úřady, ČSSZ, fyzická osoba, které se matriční zápis týká, nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci, orgány státu nebo orgány samosprávných územních celků z moci úřední a pro úřední potřebu, fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků, statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Ověřování podpisů

 • Účel zpracování: Ověření pravosti podpisu na listině
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Agenda Czech POINT

 • Účel zpracování: Vydání výpisu z Rejstříku trestů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o výpis z Rejstříku trestů
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Institut veřejného opatrovníka

 • Účel zpracování: Institut veřejného opatrovníka
 • Kategorie osobních údajů: adresné a identifikační údaje, jiné údaje (rozsudek) nutné k zajištění výkonu institutu veřejného opatrovníka (jedná-li se o svěřenou osobu)
 • Kategorie subjektu údajů: opatrovanec
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, soud a orgány činné v trestním řízení, státní orgány a organizace, soukromé instituce, pojišťovny, zdravotnická zařízení, další organizace v závislosti od konkrétního případu
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Agenda výkonu kurátora pro děti, mládež a dospělé

 • Účel zpracování: agenda výkonu kurátora pro děti, mládež a dospělé
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: klienti
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, zdravotnická a sociální zařízení, soudy, Probační a mediační služba, orgány činné v trestním řízení, vězeňská služba
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1185 Sociálněprávní ochrana dětí, A530 Sociální služby

Agenda výkonu sociální kurately

 • Účel zpracování: agenda výkonu sociální kurately
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: klienti
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, zdravotnická a sociální zařízení, soudy, Probační a mediační služba, orgány činné v trestním řízení, vězeňská služba
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A530 Sociální služby

Agenda pohřebnictví - zajištění pohřbů na náklady MČ

 • Účel zpracování: agenda pohřebnictví – zajištění pohřbů na náklady MČ
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoba pozůstalá či dědic
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, pohřební služba, notářství, Policie ČR, orgány státní správy
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Sociálně právní ochrana dětí podle zákona č. 359/1999 Sb.

 • Účel zpracování: zajištění sociálně právní ochrany dětí
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, zdravotní stav, majetkové poměry, citlivé údaje: rozsudky, usnesení, rozhodnutí, další údaje  v souladu se z. č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie subjektu údajů: nezletilé dítě, zákonný zástupce, další osoby, stanovené zákonem/partner rodiče, prarodiče, popř. jiná blízká osoba, žadatelé o náhradní rodinnou péči
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, soudy, příp. státní zastupitelství, jiné orgány SPOD dle příslušnosti (obecní úřady, krajské úřady, MHMP, MPSV, Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí), Policie ČR,  vězeňská služba,  Probační a mediační služba, veřejný ochránce práv, zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy, úřady práce, zdravotnická a školská zařízení, orgány sociálního zabezpečení,
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1185 Sociálně-právní ochrana dětí

Rozhodování o zvláštním příjemci dávek důchodového pojištění

 • Účel zpracování: rozhodování o zvláštním příjemci dávek důchodového pojištění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu  údajů: žadatel o ustanovení ZVLPD/příjemce důchodu
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, ČSSZ
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na základní registry: A1029 Sociální zabezpečení

Vydávání parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením

 • Účel zpracování: vydávání parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu  údajů: žadatel o vydání parkovacího průkazu
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Výkon sociální práce na obci

 • Účel zpracování: výkon sociální práce na obci
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu  údajů: klient
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, zdravotnická a sociální zařízení (dle souhlasu klienta)
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na základní registry: A530 Sociální služby

Stavební a územní řízení

 • Účel zpracování: vedení stavebního a územního řízení
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, jiné údaje: umístění, rozsah a popis stavby
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení, stavebník (žadatel)
 • Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, dotčené orgány apod. v souladu s právní úpravou, veřejnost (doručování veřejnou vyhláškou), Katastr nemovitostí, MČ Praha 2, MHMP, Český statistický úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, soudy
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Agenda územního plánování

 • Účel zpracování: agenda územního plánování
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, ÚMČ Praha 2, MHMP
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Výkon státní správy na úseku silničního hospodářství (silniční správní úřad)

 • Účel zpracování: Výkon státní správy na úseku silničního hospodářství
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, telefonní spojení
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, MHMP, soudy, Policie ČR, Městská policie, HZS, ZZS, Městské části, TSK hl. m. Prahy a.s., žadatel
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Vydávání a evidence parkovacích oprávnění v souvislosti se zavedením zón placeného stání

 • Účel zpracování: vydávání a evidence parkovacích oprávnění v souvislosti se zavedením zón placeného stání na území Městské části Praha 2
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, registrační značka motorového vozidla, popř. e-mailová adresa
 • Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba – vlastník nebo provozovatel motorového vozidla s trvalým pobytem nebo místem podnikání na území městské části nebo vlastník nemovitosti na území městské části
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, MHMP, osobní údaje jsou ukládány pomocí příslušného softwarového vybavení, nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou hl. m. Prahy pro potřeby kontrolní činnosti a samotného subjektu osobních údajů. Správce údajů provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracování, uchování a likvidace osobních údajů se provádí v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Dalším příjemcem nebo zpracovatelem osobních údajů může být hl. město Praha, a to za stejným účelem jako městská část Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Příprava a zpracování materiálů souvisejících se schůzemi RMČ a zasedáními ZMČ

 • Účel zpracování: Příprava a zpracování materiálů souvisejících se schůzemi RMČ a zasedáními ZMČ
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby bez vztahu ke správci, zaměstnanci MČ, členové RMČ, ZMČ, členové komisí a výborů ZMČ zaměstnanci příspěvkových organizací zřízených MČ
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, RMČ, ZMČ, obyvatelé MČ Praha 2, další osoby podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Adresář členů Zastupitelstva a komisí

 • Účel zpracování: Adresář členů Zastupitelstva a komisí
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje: politické postoje (politická příslušnost) 
 • Kategorie subjektu údajů: členové ZMČ, členové komisí a výborů ZMČ
 • Kategorie příjemců údajů: veřejnost (zveřejnění na webových stránkách MČ)
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Poskytování dotací

 • Účel zpracování: poskytování dotací
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé, příjemci
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Soudní spory MČ

 • Účel zpracování: soudní spory MČ
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žalobce, žalovaný
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, příslušný soud, exekutorské úřady
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Výběrová řízení ředitelů příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ) zřizovaných MČ Praha 2

 • Účel zpracování: výběrová řízení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 2
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, dosažené vzdělání, zdravotní způsobilost, životopis
 • Kategorie subjektu údajů: uchazeči (účastníci výběrových řízení)
 • Kategorie příjemců: ÚMČ Praha 2, (členové výběrových komisí)
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Ochrana ovzduší

 • Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší do výkonu 300 kW)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: vlastníci a provozovatelé malých zdrojů znečisťování ovzduší (fyzické osoby), účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1126 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Vydávání loveckých a rybářských lístků

 • Účel zpracování: vydávání loveckých a rybářských lístků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, jiné údaje: zdravotní stav (schopen-neschopen), výpis (opis) z RT
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání loveckého a rybářského lístku
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Magistrát hl. m. Prahy, Policie ČR
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A946 Státní správa rybářství, A943 Myslivost

Ochrana přírody a krajiny (Povolování kácení dřevin)

 • Účel zpracování: výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny (Povolování kácení dřevin)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, LV
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé a účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Agentura ochrany přírody a krajiny, Česká inspekce životního prostředí, Magistrát hl. m. Praha, Městská policie hl. m. Prahy, Policie ČR
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A963 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Odpadové hospodářství

 • Účel zpracování: odpadové hospodářství
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, údaje o provozovně (adresa), kde je nakládáno s odpady
 • Kategorie subjektu údajů: původci odpadů, osoby nakládající s odpady
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Ministerstvo životního prostředí, Magistrát hl. m. Prahy
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Ochrana zvířat proti týrání

 • Účel zpracování: ochrana zvířat proti týrání
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: majitelé zvířat, účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Městská veterinární správa v Praze, Městská policie hl. m. Prahy, Policie ČR
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1182 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Výkon státní správy na úseku vodního hospodářství

 • Účel zpracování: Výkon státní správy na úseku vodního hospodářství
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé, účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, Povodí Vltavy
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1162 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Ochrana zemědělského půdního fondu

 • Účel zpracování: ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) (vynětí zemědělské půdy ze ZPF)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, LV
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé a účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Magistrát hl. m. Prahy, Katastr nemovitostí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1283 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Rostlinolékařská péče

 • Účel zpracování: rostlinolékařská péče (ochrana pozemků proti plevelům)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: majitelé pozemků, účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, Magistrát hl. m. Praha, Ministerstvo zemědělství
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1094 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Pronájmy bytů

 • Účel zpracování: uzavírání nájemních smluv, uzavírání dohod o ukončení nájmu bytu
 • Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum narození, číslo občanského průkazu popř. povolení k pobytu pro cizince, státní příslušnost, zdravotní stav, majetkové poměry, trvalý pobyt popř. adresa pro doručování, faktický pobyt, sídlo zaměstnavatele, telefon, mailová adresa, citlivé údaje: rozsudky, usnesení, rozhodnutí, zprávy o zdravotním stavu, majetkové vypořádání, notářský zápis
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení, zákonný zástupce, zástupce na základě doložené plné moci a další osoby stanovené zákonem /partner, rodič, prarodič/
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, účastníci řízení, dotčené orgány, MHMP, SNP2, soudy, PČR, MP, exekutoři, notáři
 • Doba uchování: lhůty pro uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Prodej bytových domů a jednotek, veřejné aukce bytových jednotek, prodej pozemků

 • Účel zpracování: uzavírání kupních smluv, zpracování listiny přítomných na prohlídkách obecních bytů, protokoly o provedené aukci, aukční přihlášky, karty nájemců domů, návrhy na vklad do katastru nemovitostí
 • Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum, narození, rodné číslo, osobní stav, adresa trvalého či přechodného bydliště, číslo OP, cestovní pasy, povolení k pobytu pro cizince, státní příslušnost, elektronická – emailová adresa, telefonní číslo subjektu, pohlaví, místo narození, příp. jakákoliv další informace (osobní údaj) týkající se subjektu údajů specifická pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, potřebná k zajištění úspěšného provedení jednotlivých aukcí, citlivé údaje: rozsudky, usnesení, rozhodnutí, zprávy o zdravotním stavu, majetkové vypořádání, notářský zápis, potvrzení o bezdlužnosti
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení, zákonný zástupce, zástupce na základě doložené plné moci a další osoby stanovené zákonem /partner, rodič, prarodič/, administrátor veřejné aukce
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, účastníci řízení, dotčené orgány, MHMP, SNP2, soudy, PČR, MP, exekutoři, notáři, právní zástupci účastníků řízení
 • Doba uchování: lhůty pro uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
Smlouvy a objednávky MČ
 • Účel zpracování: uzavírání smluv a objednávek MČ
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, tj. jméno, příjmení, titul, telefon, mailová adresa, bankovní spojení
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby smluvně vázané s MČ Praha 2
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, ISRS, ISVZ, Rada MČ, Zastupitelstvo MČ, na vyžádání soud, Policie ČR, Magistrát hl. m. Prahy, ÚOHS, jiné ÚMČ dle zákona
 • Doba uchování: lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
 • Vazba IS na Základní registry: A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)
Pronájem nebytů, správa nemovitostí
 • Účel zpracování: uzavírání nájemních smluv, smluv a dohod, dohod o narovnání, návrhy na vklad do katastru nemovitostí, přijímání žádostí o slevu z nájemného, nabídek k pronájmu
 • Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum, narození, rodné číslo, osobní stav, adresa trvalého či přechodného bydliště, číslo OP, elektronická – emailová adresa, telefonní číslo subjektu, pohlaví, místo narození, příp. jakákoliv další informace (osobní údaj) týkající se subjektu údajů specifická pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, potřebná k zajištění úspěšného provedení jednotlivých aukcí, citlivé údaje: rozsudky, usnesení, rozhodnutí, zprávy o zdravotním stavu, majetkové vypořádání, notářský zápis, potvrzení o bezdlužnosti, fotodokumentace bytové a nebytové jednotky
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení, zákonný zástupce, zástupce na základě doložené plné moci a další osoby stanovené zákonem
 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 2, účastníci řízení, dotčené orgány, MHMP, SNP2, soudy, PČR, MP, exekutoři, notáři, právní zástupci účastníků řízení
 • Doba uchování: lhůty pro uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy