Jednací řád komisí Rady městské části Praha 2 je přílohou k usnesení RMČ č. 371 ze dne 29. 5.2012

Příloha k usnesení RMČ č. 42 ze dne 19.1.2015

Jednací řád
komisí Rady městské části Praha 2

Tento jednací řád upravuje postavení a činnost komisí Rady městské části Praha 2
(dále jen „rada“), jejichž pravomoci jsou dány zvláštními usneseními rady.

§ 1

1.  Rada zřizuje komise jako své poradní orgány. Komise plní úkoly dané radou a jsou radě ze své činnosti odpovědné.

2.  Rada jmenuje a odvolává předsedy, další členy komisí a tajemníky, schvaluje náplně činnosti komisí. Členy navrhují předsedové jednotlivých klubů zastupitelstva. Členem může být na návrh předsedy komise i nezávislý odborník. Tajemník komise je  jmenován z řad zaměstnanců městské části Praha 2 zařazených do ÚMČ Praha 2.

§ 2

1.  Jednání komisí se konají podle potřeby, zpravidla 1x za 2 až 4 týdny. Podle potřeby je možno svolat i mimořádné jednání. Navrhnou-li to alespoň tři členové, svolá předseda komisi neprodleně.

2.  Jednání komise svolává a řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti předsedou pověřený člen komise. Za administrativní přípravu programu odpovídá tajemník.

3.  Jednání jsou neveřejná a zúčastnit se jich mohou pouze členové komisí, členové Zastupitelstva městské části Praha 2, tajemník komise, tajemník ÚMČ Praha 2, vedoucí odborů ÚMČ Praha 2, dále se souhlasem komise přizvaní hosté nebo stálí hosté. Účastníci, kteří nejsou členy komise, se jejího jednání účastní s hlasem poradním.

4.  K projednávání jednotlivých předložených návrhů jsou do jednání komisí podle potřeby zváni jejich předkladatelé a ti, jichž se předložený návrh konkrétně týká.

5.  Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.

§ 3

1.  Členové komisí jsou povinni se zúčastnit každého jednání. Nemohou-li se ze závažných důvodů dostavit, jsou povinni omluvit se předsedovi nebo tajemníkovi. Nesejde-li se dostatečný počet členů, aby byla komise usnášeníschopná, svolá předseda do týdne komisi znovu, pokud je to potřebné.

2.  Volební strana je povinna zajišťovat na komisích účast člena, kterého do komise navrhla. Po dvou neomluvených absencích během posledních pěti jednání nebo po třech absencích během posledních pěti jednání komise navrhne volební strana radě odvolání člena z funkce a navrhne člena nového. Tajemník komise zajišťuje podpisy účastníků do prezenční listiny, vede evidenci účasti na jednáních komise a jedenkrát za půl roku předá tuto evidenci organizačnímu oddělení odboru kancelář starosty a vnějších vztahů. Organizační oddělení následně informuje předsedy klubů zastupitelů o účasti jimi nominovaných členů.

§ 4

Předseda uvádí jednotlivé body programu a otevírá k nim diskusi. Po jejím skončení formuluje, je-li potřeba, návrh závěru nebo doporučení komise, o kterém dá hlasovat. Členové mohou podávat pozměňovací návrhy či protinávrhy, o kterých se hlasuje přednostně. Hlasuje se zpravidla zdvižením ruky a předsedající konstatuje výsledek tak, aby bylo patrno, kolik hlasů je pro, proti a kolik členů se zdrželo hlasování. Výsledek každého hlasování bude zahrnut do zápisu. Komise se může usnést na tajném hlasování. Každý člen komise má právo zařadit do zápisu jakoukoliv informaci k projednávané věci včetně jmenovitého hlasování.

§ 5

Z jednání komise pořizuje tajemník komise zápis, zpravidla do 7 pracovních dnů od jednání komise.  Zápisy jsou označovány pořadovým číslem v rámci volebního období. Zápis ověřuje a podepisuje předseda, případně jím pověřený člen, který řídil příslušné jednání. Zápis schvaluje komise na svém následující jednání. Zápis obdrží všichni členové komise a kancelář starosty. Zápis je uložen a je k nahlédnutí v kanceláři starosty. Pro potřeby komise, členů RMČ a ZMČ je v elektronické formě ukládán v úložišti umožňujícím dálkový přístup (tzv. extranet). Pokud ze zápisu komise vyplyne úkol pro některý odbor ÚMČ či jinou komisi rady, zodpovídá tajemník komise za předání zápisu též příslušnému vedoucímu odboru ÚMČ či příslušné komisi rady. Zápis se pořídí i tehdy, nesejde-li se komise v usnášeníschopném počtu. Přílohou zápisu je vlastnoručně podepsaná prezenční listina, která se přikládá jen k originálu zápisu.

§ 6

Tento jednací řád platí pro všechny komise Rady městské části Praha 2, nahrazuje jednací řád ze dne 4. června 2012 a je účinný od 19. 1. 2015.