Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 2

Příloha k usnesení ZMČ č. 223 ze dne 8.4.2013    

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

Zastupitelstvo městské části Praha 2 (dále jen „Zastupitelstvo“) se usneslo podle
§ 87 (2) a § 66 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (v dalším jen
„zákon“), v platném znění, na tomto jednacím řádu:

Část I.
§ 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád Zastupitelstva upravuje způsob přípravy a průběhu jednání Zastupitelstva a způsob kontroly jeho usnesení.

Část II.
§ 2
Příprava zasedání Zastupitelstva

 1. Zasedání Zastupitelstva jsou řádná a mimořádná. Řádné zasedání se koná  podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce dle předem odsouhlaseného harmonogramu. Harmonogram je sestavován starostou vždy na příští půlrok. Mimořádné zasedání Zastupitelstva může být svoláno starostou, a to dle potřeby, i mimo předem schválený harmonogram.
 2. Starosta městské části je povinen svolat mimořádné zasedání Zastupitelstva na základě písemné žádosti alespoň jedné třetiny všech jeho členů. Zasedání se v takovém případě musí konat nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla Úřadu městské části (dále jen „Úřad“) doručena písemná žádost, která musí obsahovat předmět jednání.
 3. Mimořádné zasedání může být též svoláno na základě usnesení Rady městské části (dále jen „Rada“) nebo na základě žádosti alespoň tří politických klubů členů Zastupitelstva.
 4. Starosta svolává řádné zasedání Zastupitelstva tak, aby byla pozvánka odeslána nejpozději 10 dní před jeho konáním. Materiály určené k projednání na zasedání Zastupitelstva jsou nejpozději 7 dnů před termínem zasedání k dispozici v odboru kanceláře starosty.
 5. Starosta je povinen svolat zasedání Zastupitelstva též na základě písemné žádosti primátora hlavního města Prahy.
 6. O místě, době a navrženém pořadu připravovaného řádného zasedání Zastupitelstva informuje Úřad občany nejpozději 7 dnů před jeho konáním na úřední desce Úřadu a způsobem, umožňujícím dálkový přístup, popř. jiným vhodným způsobem.
 7. Starosta svolává mimořádné zasedání neprodleně po stanovení termínu konání a materiály určené k projednání musí být k dispozici v odboru kanceláře starosty, pokud nelze uplatnit bod 4. tohoto paragrafu.
 8. Nesejde-li se Zastupitelstvo po dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, rozpustí je Zastupitelstvo hlavního města Prahy ze zákona.

 

Část III.
§ 3
Účast členů Zastupitelstva na zasedání

 1. Členové Zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého zasedání Zastupitelstva, jinak jsou povinni se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvají u zapisovatelky, která toto zaznamená do prezenční listiny.
 2. Účast na zasedání Zastupitelstva stvrzují členové svým podpisem do prezenční listiny.
 3. Po příchodu člena Zastupitelstva na zasedání je jeho povinností vyzvednout si čipovou identifikační kartu a zasunout ji do hlasovacího zařízení a tím provést svoji prezentaci v konferenčním systému. Při každém odchodu ze zasedací místnosti je jeho povinností kartu vysunout, aby přehled o přítomných v konferenčním systému odpovídal skutečnému stavu. Při odchodu ze zasedání je člen Zastupitelstva povinen čipovou identifikační kartu odevzdat.
 4. Na světelných tabulích konferenčního systému je prezentován počet přítomných členů Zastupitelstva a jejich jmenovitý seznam. Prezentace je zobrazena na světelných tabulích pouze na začátku jednání.

§ 4
Účast tajemníka Úřadu na zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva je povinen se zúčastnit tajemník Úřadu s hlasem poradním. Po příchodu si rovněž vyzvedne čipovou identifikační kartu, která mu umožňuje využívat pouze mikrofonní systém, nikoliv hlasovací.

§ 5
Účast dalších osob na zasedání Zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva jsou veřejná. Zúčastňují se jich povinně po celou dobu zasedání Zastupitelstva vedoucí odborů a pozvaní vedoucí organizací a zařízení, které městská část založila nebo zřídila, nebo jimi pověření zástupci.

Část IV.
§ 6
Pořad zasedání

 1. Návrh pořadu zasedání Zastupitelstva stanoví a předkládá Zastupitelstvu ke schválení Rada.
 2. Rada je povinna projednat písemnou žádost člena Zastupitelstva, komisí rady, výborů Zastupitelstva, případně dalších ustavených orgánů Zastupitelstva na zařazení bodu na pořad zasedání Zastupitelstva. Rada je též povinna projednat požadavek projednání určité záležitosti předložený písemně fyzickými osobami v souladu s § 8 (c) a § 9 zákona. Schválený návrh rada předloží na pořad nejbližšího zasedání Zastupitelstva.
 3. Rada určí předkladatelům termín předložení písemných materiálů, které musí členové zastupitelstva obdržet nejméně 7 dnů před řádným jednáním Zastupitelstva.
 4. Trvá-li navrhovatel na zařazení jím navrhovaného bodu na pořad probíhajícího zasedání Zastupitelstva, rozhodne o tom Zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.
 5. Na zasedání Zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na pořad, a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví Zastupitelstvo souhlas. Starosta sdělí návrh pořadu zasedání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje Zastupitelstvo hlasováním.

§ 7
Průběh zasedání Zastupitelstva

 1. Starosta nebo pověřený člen Rady (dále jen „předsedající“) zahajuje zasedání Zastupitelstva, vyhlašuje výsledek hlasování, dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh a vyhlašuje přestávky zasedání.
 2. Při zahájení zasedání předsedající prohlásí, zda zasedání Zastupitelstva bylo svoláno a vyhlášeno v souladu s jednacím řádem, a zda je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva. Pověří dva členy Zastupitelstva ověřením zápisu ze zasedání a předloží návrh pořadu jednání.
 3. Zastupitelstvo volí na každém svém zasedání tří až pětičlenný návrhový a volební výbor.
 4. Zastupitelstvo může na návrh člena Zastupitelstva v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům pořadu.
 5. Průběh jednání Zastupitelstva je řízen předsedajícím pomocí konferenčního systému. Členům Zastupitelstva a tajemníkovi Úřadu je slovo udělováno předsedajícím pomocí světelného signálu.
 6. Pokud není konferenční systém k dispozici, člen Zastupitelstva se hlásí zvednutím ruky a slovo je mu udělováno předsedajícím.

§ 8

 1. Přípravu zasedání Zastupitelstva organizuje starosta. Materiály pro zasedání Zastupitelstva obsahují zpravidla: název materiálu, návrh usnesení, odůvodnění s označením zpracovatele a předkladatele materiálu.
 2. Projednávaný bod pořadu uvede předkladatel a příslušný materiál je zobrazen na tabulích konferenčního systému, je-li k dispozici. Po vystoupení předkladatele zahájí předsedající rozpravu.
 3. Členové Zastupitelstva a tajemník Úřadu se hlásí do rozpravy předsedajícímu buď písemně před zahájením jednání nebo pomocí konferenčního systému, či zdvižením ruky, pokud není konferenční systém k dispozici, v jeho průběhu až do ukončení rozpravy a do udělení závěrečného slova předkladateli.
 4. Při zahájení rozpravy oznámí předsedající pořadí přihlášených řečníků a dává jim slovo v pořadí, v němž se o ně přihlásili. Pořadí řečníků je zobrazeno na světelných tabulích, je-li konferenční systém k dispozici. Slova se smí ujmout jen ten, komu je předsedající udělí. Mluví se z mikrofonu instalovaném na místě zastupitele nebo z řečniště. Doba  trvání příspěvku jednoho řečníka je stanovena v  § 9.
 5. Kdo není v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, v zasedací síni, ztrácí pořadí.
 6. Chce-li se rozpravy zúčastnit předsedající, přebírá řízení zasedání pověřený člen Rady.
 7. Občané městské části, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy Zastupitelstva, mohou na zasedání Zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska v písemné a ústní formě.
 8. Písemné stanovisko se vyvěsí na desce v  zasedací místnosti Zastupitelstva. Ústně se může vyjádřit občan uvedený v bodě 7, 9 a 10, a to vždy v rámci rozpravy k danému bodu.
 9. Občané městské části, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy Zastupitelstva, se mohou vyjadřovat k návrhu rozpočtu městské části a k závěrečnému účtu městské části za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně alespoň sedm dní před zasedáním Zastupitelstva, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva, a to vždy v rámci rozpravy k danému bodu.
 10. Ustanovení odstavce 7, 8 a 9 se vztahuje i na fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je hlášena k trvalému pobytu v městské části, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, jakož i na fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území městské části nemovitost. 
 11. Ústně se může vyjadřovat i přítomný host, který není uveden v bodě 7, 9, a 10, pokud s jeho vystoupením souhlasí alespoň 18 členů Zastupitelstva.

§ 9

 1. Každý diskutující může vystoupit nejvýše 2x k jednomu projednávanému bodu, nerozhodne-li Zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy jinak. To se netýká předkladatele bodu.
 2. Vystoupení v rozpravě může trvat nejvýše 5 minut. Řečnická doba se prodlouží o další 3 minuty, rozhodne-li tak, zpravidla na návrh diskutujícího, Zastupitelstvo bez rozpravy. Doba trvání je zaznamenávána pomocí konferenčního zařízení, je-li k dispozici, a časomíra je zobrazena na světelných tabulích. Časomíra se zastaví pouze tehdy, pokud řečníka přeruší předsedající.
 3. Člen Zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti spadající do samostatné působnosti městské části v Zastupitelstvu mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání Zastupitelstva k dané záležitosti nebo v průběhu jednání okamžitě, když tato skutečnost nastane.
 4. Diskutující má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od projednávané věci, nebo překročí-li stanovenou řečnickou lhůtu, upozorní jej na tuto skutečnost předsedající. Nevedlo-li upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout. O námitkách člena Zastupitelstva proti rozhodnutí předsedajícího o odejmutí slova rozhodne Zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.

§ 10

 1. Člen Zastupitelstva se může přihlásit k technické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy, nebo k odpovědi na ni. V tom případě  dostane slovo neprodleně, avšak bez přerušení toho, kdo právě mluví. K přihlášení k technické poznámce využije k tomuto úkonu příslušné tlačítko na ovládacím panelu konferenčního systému nebo zvednutí obou rukou znázorňující písmeno „T“, pokud není konferenční systém k dispozici.
 2. Za technickou poznámku se považuje procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu nebo upozornění na porušení jednacího řádu nebo právního předpisu. Nelze v ní však uplatňovat věcná stanoviska k projednávané otázce.
 3. Přednesení technické poznámky ani případná odpověď na technickou poznámku jiného člena Zastupitelstva nesmí překročit 2 minuty. Doba trvání je zaznamenávána pomocí konferenčního systému, je-li k dispozici. Překročí-li člen Zastupitelstva dobu k přednesení technické poznámky, popřípadě k odpovědi na ni, nebo není-li jeho vystoupení technickou poznámkou, odejme  mu předsedající slovo. Rozhodnutí předsedajícího o odnětí slova pro překročení doby stanovené pro přednesení technické poznámky, popřípadě k odpovědi na ni, nebo z důvodu, že vystoupení člena Zastupitelstva není technickou poznámkou, je konečné.

§ 11

Řečník nesmí být nikým přerušován s výjimkou oprávnění předsedajícího dle § 9 (2, 4) a § 10 (3) tohoto jednacího řádu.

§ 12

 1. Člen Zastupitelstva může v rozpravě přednášet k projednávané věci pozměňovací návrhy (pozměňovacím návrhem se rozumí: protinávrh, návrh na odročení věci a na zamítnutí). Pozměňovací návrhy se mají vztahovat k určité věci projednávaného návrhu a má v nich být zřejmé, na čem se má Zastupitelstvo usnést. Předsedající může požádat člena Zastupitelstva, aby svůj návrh zpřesnil, popřípadě, aby jej předložil návrhovému výboru písemně.
 2. Jestliže jsou v rozpravě předneseny pozměňovací návrhy, může představitel politického klubu členů Zastupitelstva, nebo jeho zástupce, navrhnout přerušení projednávání věci. V takovém případě přeruší předsedající jednání na dobu do 30 minut. Uplatnit toto právo může každý klub pouze jedenkrát během jednání Zastupitelstva k projednávané věci.
 3. Předsedající ukončí rozpravu, není-li přihlášen další řečník.

Část V.
§ 13
Příprava usnesení Zastupitelstva

 1. Po ukončení rozpravy a závěrečném slově předkladatele vyzve předsedající návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení. Návrh usnesení předkládá Zastupitelstvu návrhový výbor na základě původního předloženého materiálu a pozměňovacích návrhů. Návrh usnesení je vyhotovován na místě pomocí konferenčního systému, je-li k dispozici a zobrazován na světelných tabulích.
 2. Usnesení Zastupitelstva mohou ukládat úkoly Radě, starostovi, zástupcům starosty a dalším členům Rady, ostatním členům zastupitelstva a výborům Zastupitelstva a tajemníkovi Úřadu.

§ 14
Hlasování

 1. Zastupitelstvo rozhoduje o každém návrhu hlasováním. Před ním předsedající zjistí, zda je Zastupitelstvo schopno usnášení, a upozorní, že bude přikročeno k hlasování. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 2. Zastupitelstvo může na návrh člena Zastupitelstva předem rozhodnout, že se bude hlasovat o jednotlivých částech návrhu odděleně. Jinak se hlasuje o návrhu jako o celku.
 3. Hlasování členů Zastupitelstva se uskutečňuje pomocí konferenčního hlasovacího systému, s výjimkou hlasování dle § 17, odst. 1, 2, je-li k dispozici, a aklamací, jinak pouze aklamací. Před každým hlasováním oznámí předsedající počet přítomných podle počtu zasunutých identifikačních karet. Každý člen Zastupitelstva hlasuje z prostoru vyhrazeného v zasedací místnosti pro členy Zastupitelstva.
 4. Pro hlasování pomocí konferenčního hlasovacího systému se považuje za přítomného člen Zastupitelstva, který je v jednacím sále přítomen a v intervalu stanoveném pro hlasování je prostřednictvím hlasovacího systému přihlášen.
 5. Doba hlasování je omezena. Začátek i konec hlasování je limitován a následně ústně oznámen předsedajícím. Během doby hlasování může člen Zastupitelstva své rozhodnutí měnit.
 6. Člen Zastupitelstva může bezodkladně po zveřejnění výsledků konferenčního hlasování uplatnit námitku proti výsledku jeho hlasování. Předsedající tuto námitku vyhodnotí a rozhodne o dalším postupu.
 7. Sčítání hlasů se provádí prostřednictvím konferenčního systému s výjimkou hlasování dle § 17, odst. 1, 2. Není-li hlasovací zařízení k dispozici, provádí sčítání hlasů pověření pracovníci Úřadu.

§ 15

K platnému usnesení a rozhodnutí Zastupitelstva nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva.

§ 16

Jestliže byly k návrhu usnesení předloženy ústně či písemně pozměňovací  návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí v jakém byly podány, nerozhodne-li Zastupitelstvo na návrh návrhového výboru jinak. Vylučuje-li přijatý pozměňovací návrh ostatní návrhy, o těchto návrzích se již nehlasuje.

§ 17

 1. Hlasování je zpravidla veřejné, pokud se Zastupitelstvo neusnese hlasováním bez rozpravy jinak.
 2. Tajným hlasováním se volí a odvolává starosta, zástupci starosty, členové Rady a výborů Zastupitelstva.
 3. Na sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování dozírají stanovení ověřovatelé. Jsou-li pochybnosti o výsledku hlasování, požádá předsedající, aby sečetli hlasy a zjistili výsledky hlasování osobně.
 4. Výsledek hlasování je zobrazen na světelných tabulích konferenčního systému, je-li k dispozici a předsedající zároveň vyhlásí výsledky hlasování i ústně tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh, proti návrhu, počet těch členů Zastupitelstva, kteří se zdrželi hlasování a kteří vůbec nehlasovali.
 5. Hlasování nemůže být přerušováno. V průběhu hlasování nejsou přípustné technické poznámky s výjimkou procedurálních námitek. V průběhu hlasování nemůže žádný člen Zastupitelstva opustit jednací sál.

§ 18
Přerušení a ukončení zasedání Zastupitelstva

 1. Předsedající prohlásí zasedání za přerušené nejpozději po 5 hodinách od zahájení jednání, pokud se Zastupitelstvo neusnese, že zasedání pokračuje i po této době. Dále předsedající prohlásí zasedání za přerušené, pokud v jeho průběhu klesne počet přítomných členů Zastupitelstva pod nadpoloviční většinu všech členů Zastupitelstva, nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušený průběh jednání.
 2. V případě, kdy předsedající prohlásí zasedání za přerušené, aniž by byl vyčerpán pořad jednání, svolá starosta pokračování zasedání znovu do 14 dnů.
 3. Předsedající vyhlásí přestávku vždy, požádá-li o to návrhový výbor po ukončení rozpravy, za účelem přípravy návrhu usnesení.

Část VI.
§ 19
Ověřovatelé zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva

Ověřovatelé zápisu odpovídají za správnost a úplnost zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva, dozírají též na sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování.

§ 20
Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva

 1. O průběhu zasedání Zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam a zápis, za jejichž vyhotovení odpovídá tajemník Úřadu a ověřovatelé.
 2. V zápisu se uvádějí zejména:

  a) den a místo jednání

  b) hodina zahájení a ukončení

  c) doba přerušení

  d) navržený pořad jednání

  e) jména určených ověřovatelů zápisu

  f) počet přítomných členů Zastupitelstva

  g) jména omluvených i neomluvených členů Zastupitelstva

  h) schválený pořad jednání

  i) jména diskutujících

  j) průběh a výsledek hlasování

  k) podané dotazy a návrhy

  l) přijatá usnesení

  m) úplné znění všech návrhů přednesených návrhovým výborem, o kterých hlasuje Zastupitelstvo

  n) stanoviska, jejichž zařazení do zápisu požadují jednotlivé kluby členů Zastupitelstva

  o) na žádost člena Zastupitelstva údaj o tom, jak hlasoval.

 3. Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané při zasedání, prohlášení a jiné dokumenty, které byly předmětem jednání.
 4. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání Zastupitelstva a podepisují jej starosta nebo jeho zástupce a určení ověřovatelé.
 5. Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich Zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů na svém nejbližším zasedání.
 6. Kopii zápisu z předchozího jednání obdrží všichni členové Zastupitelstva a nositelé úkolů.
 7. Zápisy ze všech zasedání jsou pro členy Zastupitelstva a občany k nahlédnutí na Úřadu nejpozději do 7 dnů po skončení zasedání a do 14 dnů zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 8. Protokoly z hlasování se ukládají v elektronické podobě v odboru kancelář starosty a jsou na vyžádání k dispozici.

Část VII.
§ 21
Kluby členů Zastupitelstva

 1. Členové Zastupitelstva se mohou sdružovat v klubech.
 2. K ustavení klubu je třeba nejméně dvou členů Zastupitelstva.
 3. Jménem klubu jedná jeho předseda nebo jiný pověřený člen.
 4. Člen Zastupitelstva může být členem pouze jednoho klubu členů Zastupitelstva.
 5. Předseda klubu písemně oznámí starostovi ustavení klubu, jeho název a jména a příjmení členů Zastupitelstva, kteří jsou jeho členy. Během volebního období oznámí též jména členů Zastupitelstva, kteří přestali být členy klubu nebo se stali jeho novými členy. Starosta seznámí se složením klubů všechny členy Zastupitelstva.
 6. Kluby jsou oprávněny bezplatně používat ke své činnosti určené místnosti v prostorách Úřadu.
 7. Podle potřeby, nebo na základě žádosti alespoň tří klubů, svolává starosta předsedy klubů k jednání.

§ 22
Ostatní orgány Zastupitelstva.

 1. Zastupitelstvo městské části zřizuje jako své poradní orgány výbory. Vždy zřizuje výbor kontrolní a výbor finanční.
 2. Činnost výborů se řídí pravidly schválenými Zastupitelstvem.

Část VIII.
§ 23
Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva

Člen Zastupitelstva má při výkonu své funkce právo

a)    předkládat Zastupitelstvu návrhy na projednání,

b)    vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu městské části a její jednotlivé členy, na předsedy výborů Zastupitelstva, na orgány  právnických osob, jejichž zakladatelem je městská část, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které městská část založila a zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,

c)    požadovat od zaměstnanců městské části zařazených do Úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které městská část založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce, nestanoví-li zákon jinak.   

§ 23a
Interpelace občanů

 1. Občan městské části Praha 2[1] má  právo vznášet na řádném zasedání Zastupitelstva návrhy, připomínky a podněty (dále jen „interpelace občana“) na  jednotlivé členy Zastupitelstva a na tajemníka Úřadu (dále jen „interpelovaný“).
 2. Interpelace občanů jsou zařazeny jako bod jednání Zastupitelstva po třech hodinách od zahájení zasedání Zastupitelstva. Projednává-li se v tuto dobu jiný bod, jeho projednávání se dokončí. Je-li zřejmé, že pořad zasedání bude vyčerpán před uplynutím 3 hodin, je bod „Interpelace občanů“ zařazen po skončení projednávání předposledního bodu pořadu před bodem „Interpelace členů Zastupitelstva a různé“ i před uplynutím 3 hodin od zahájení zasedání. Na interpelace občanů je vyhrazeno 30 min. Jsou-li přihlášky vyčerpány před uplynutím 30 min., pokračuje jednání dalším bodem programu.  Přihlášky musí být odevzdány zapisovatelce po zahájení zasedání Zastupitelstva do 2 hodin od zahájení zasedání. Je-li bod „Interpelace občanů“ projednáván dříve než po uplynutí 2 hodin od zahájení zasedání zastupitelstva, k přihláškám podaným po zahájení projednávání tohoto bodu se nepřihlíží. Interpelace jsou řazeny podle času odevzdání přihlášky a označeny pořadím interpelace občana, pokud jich občan předkládá více. Počet interpelací jednoho občana na jednom zasedání Zastupitelstva je omezen na 2 interpelace. Pro pořadí vyřizování interpelace je rozhodující okamžik odevzdání přihlášky občanem s tím, že nejprve se vyřizují první interpelace každého občana, po jejich vyčerpání se vyřizují interpelace druhé. Přednesení interpelace je omezeno na 3 minuty, odpověď rovněž na 3 minuty. O způsobu vyřízení interpelace občana rozhoduje interpelovaný. Pokud nebudou všechny přihlášky ve vyhrazeném čase projednány, budou zbývající přihlášky vyřízeny písemně podle odstavce 3, pokud přihláška k interpelaci bude obsahovat vlastní text interpelace, nebo pokud tento text občan  v písemné formě doplní do skončení zasedání Zastupitelstva.
 3. Pokud je interpelace občana vyřizována písemně, odpověď na ni musí být dána nejpozději do 30 dnů. Tato odpověď je rovněž k dispozici k nahlédnutí v zasedací místnosti Zastupitelstva po dobu konání příštího řádného zasedání Zastupitelstva. Ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne vyřízení interpelace je odpověď zveřejněna ve zvláštní sekci internetových stránek městské části Praha 2 věnované interpelacím.
 4. Ústní odpovědi na interpelace jsou zveřejňovány na internetových stránkách městské části Praha 2 v rámci zveřejnění zápisu z jednání Zastupitelstva. Dále jsou tyto odpovědi zveřejňovány ve zvláštní sekci internetových stránek městské části Praha 2 věnované interpelacím.

§ 23b
Interpelace členů Zastupitelstva

 1. Člen Zastupitelstva  má  právo  vznášet dotazy,  připomínky a podněty (dále jen „interpelace člena Zastupitelstva“) na  členy Zastupitelstva a tajemníka Úřadu. Interpelace členů Zastupitelstva jsou zařazeny  jako  poslední bod jednání Zastupitelstva v rámci bodu „Interpelace členů Zastupitelstva a různé“. O způsobu vyřízení interpelace člena Zastupitelstva rozhoduje interpelovaný.
 2. Pokud je interpelace člena Zastupitelstva vyřizována písemně, odpověď na ni musí být dána nejpozději do 30 dnů. Tato odpověď je rovněž k dispozici k nahlédnutí v zasedací místnosti Zastupitelstva po dobu konání příštího řádného zasedání Zastupitelstva. Ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne vyřízení interpelace je odpověď zveřejněna ve zvláštní sekci internetových stránek městské části Praha 2 věnované interpelacím.
 3. Ústní odpovědi na interpelace jsou zveřejňovány na internetových stránkách městské části Praha 2 v rámci zveřejnění zápisu z jednání Zastupitelstva. Dále jsou tyto odpovědi zveřejňovány ve zvláštní sekci internetových stránek městské části Praha 2 věnované interpelacím.

§ 24
Projednávání a vyřizování stížností a petic občanů adresovaných Zastupitelstvu

Při projednávání a vyřizování stížnosti a petic občanů se řídí Zastupitelstvo platnými právními předpisy.

Část IX.
§ 25
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a činnosti Rady

 1. Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva provádí Zastupitelstvo na řádných zasedáních na základě zprávy Rady nebo člena Zastupitelstva, jemuž byl úkol usnesením uložen. Souhrnná kontrola plnění usnesení, jejichž termín plnění byl v průběhu čtvrtletí, se provádí na zasedání Zastupitelstva v následujícím čtvrtletí. Za předložení písemné zprávy o plnění úkolů odpovídá Rada.
 2. Předloží-li starosta Zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení Rady v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon pozastavil pro nesprávnost, je povinen věc vysvětlit a odůvodnit předkládaný návrh.
 3. Zastupitelstvo městské části zruší usnesení Rady a usnesení výboru Zastupitelstva, jestliže je v  rozporu s právním předpisem nebo usnesením Zastupitelstva.
 4. Zastupitelstvo se může usnést, aby mu Rada  předložila informaci o své činnosti.

§ 26

Zastupitelstvo může vyslovit Radě a jednotlivým členům Zastupitelstva nespokojenost v případech, kdy Rada nebo jednotliví členové Zastupitelstva neplní zákonné povinnosti a nezajišťují důsledně úkoly plynoucí z usnesení Zastupitelstva nebo úkoly související s její působností. Zdůvodněný návrh na vyslovení nespokojenosti přijímá Zastupitelstvo usnesením.

§ 27

 1. Zrušuje se jednací řád Zastupitelstva schválený usnesením Zastupitelstva č. 84 ze dne 12. 12. 2011.
 2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 8. 4. 2013. Jeho změny a doplňky může provádět Zastupitelstvo.

 [1] Ve smyslu § 8 odst. 7 a dále osoby uvedené v § 8 odst. 10.