Místní poplatek ze vstupného

vyřizuje: Ing. Tereza Štaflová, tel.: 236 044 187; nám. Míru 20, dv. č. 011

Při vyřizování této agendy ÚMČ Praha 2 postupuje dle zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a vyhlášky hl. m. Prahy č. 10/2011 Sb. HMP, o místním poplatku ze vstupného, v platném znění (dále jen „vyhláška“). Řízení o místním poplatku se dále řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
 1. Co se rozumí vstupným a ze vstupného na jaké akce se místní poplatek vybírá, stanoví § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích: Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Ohlašovací formulář zde.

 2. Poplatník (dle § 6 odst. 2 citovaného zákona fyzické a právnické osoby, které akci pořádají) je povinen ohlásit akci nejméně jeden týden před plánovaným dnem konání (§ 5 vyhlášky). Při ohlášení je poplatník povinen uvést zejména druh akce, název pořadatele, datum a hodinu konání akce, místo konání, kapacitu místa pořádání (tj. nejvyšší počet osob, jež pojme) a u akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, též účel použití výtěžku.

 3. Sazba poplatku ze vstupného může dle § 6 odst. 3 zákona o místních poplatcích činit až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného. Konkrétní sazba pak záleží na typu pořádané akce a je vymezena ve vyhlášce, a to takto:

  a)   kulturní akce, kterými se rozumí veřejnosti přístupné provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských (včetně děl módního návrhářství), audiovizuálních, fotografických a kartografických a vystoupení výkonných umělců → sazba 5 %, ovšem pouze, konají-li se v prostorách s kapacitou nad 3.000 osob, anebo sazba 20 %, pokud se jedná o akci spojenou s restauračním provozem. Pokud není splněna ani jedna z těchto podmínek, jsou tyto akce od místního poplatku ze vstupného osvobozeny (§ 7 písm. a) vyhlášky)

  b)   sportovní akce, tj. utkání, či vystoupení celostátní sportovní a tělovýchovné soutěže dospělých (první liga, extraliga, mistrovství republiky, celostátní pohárová soutěž), a to ve všech sportovních odvětvích, a dále všechna mezinárodní či mezistátní utkání dospělých nebo jejich benefiční a exhibiční vystoupení → sazba 10 %

  c)   kulturní akce, a sice módní přehlídky, diskotéky, taneční zábavy, plesy, vystoupení artistů, erotické podívané a podniky lidové zábavy (např. lunaparky, cirkusy a poutě), prodejní akce, tj. burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy (mimo děl výtvarných a fotografických) a reklamní akce, tj. akce mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, tj. např. předvedení či jiná prezentace výrobků a služeb, kontraktační výstavy a veletrhy, módní přehlídky směřující k prodeji a spotřebě módního zboží → sazba 20 %

  d)   prodejní výstavy, v případě MČ Praha 2 je sazba místního poplatku u prodejních výstav stanovena na 10 %

 4. Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. V případě pravidelně se opakujících akcí je poplatek splatný do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí (§ 6 vyhlášky). Poplatek je možno hradit buď v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 2, nebo bankovním převodem či poštovní poukázkou na účet 19-2000758339/0800, vždy však s uvedením variabilního symbolu, jehož přidělení je poplatník povinen si vyžádat. V téže lhůtě je poplatník povinen předložit VYÚČTOVÁNÍ akce - období (72 kB; doc).

 5. Od poplatku jsou též osvobozeny taneční kursy a kursy společenského chování a akce pořádané v rámci těchto kursů (prodloužené, závěrečné večírky, závěrečné plesy apod.), maturitní plesy a v případě MČ Praha 2 také plesy pořádané vysokými školami.

 6. Poplatník je povinen vést přehlednou a průkaznou evidenci vybraného vstupného a předkládat ji na požádání správci poplatku ke kontrole (§ 8 vyhlášky).

Placení místního poplatku: Nebude-li místní poplatek placen řádně a včas, bude dlužný poplatek vyměřen platebním výměrem. Dlužný poplatek může být navýšen na trojnásobek (§ 11 zákona o místních poplatcích).

 

Zveřejněno: 03.04.2014 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout