Ochrana zemědělského půdního fondu

(podle zákona č. 334/1992 Sb., prov. vyhl. č.13/1994 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu)
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) sídlí v Úřadu městské části Praha 2, v odboru životního prostředí, nám. Míru 20, tel.: 236 044 269.

1. Jaké pozemky patří do zemědělského půdního fondu?
Zemědělsky obhospodařované pozemky: orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny (dále jen zemědělská půda) a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není (dále jen půda dočasně neobdělávaná).
Dále: rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda, potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, závlahové vodní nádrže, hráze k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod.

2. Je nutné žádat o odnětí pozemku ze ZPF, když chci na svém pozemku stavět?
ANO, souhlas – stanovisko (nikoliv rozhodnutí) o výměře do 1 ha vydává orgán ochrany ZPF, v případě výměry nad 1 ha a do 10 ha vydává ZPF OOP Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 (nad 10 ha Ministerstvo životního prostředí).

Souhlas orgánu ZPF je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů (např. stavební zákon, kdy souhlas je součástí stavebního povolení).

Žádost o souhlas podává ten, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít. Žádost nutno doložit vyjádřením vlastníků dotčených pozemků.

Souhlasu ZPF není třeba na pozemcích: nezastavěných na zastavěných stavebních pozemcích – v intravilánu, v zahrádkových osadách, u objektů občanské vybavenosti nebo zdravotnických, kulturních, osvětových a církevních, v zastavěných územích obce, jsou-li ve vlastnictví fyzických osob a v jejichž zájmu se odnětí provádí (výstavba rodinného domku, garáže, zahrádkářské chaty, rekreační chaty, drobné stavby = stavby pro bydlení) a určených pro stavby pro bydlení v současně zastavěném území obce.

Souhlasu ZPF není dále třeba pro umístění: signálů, značek pro geodetické účely, pokud nejde o plochu větší než 30 m2, přečerpávacích stanic, vrtů a studní, pokud nejde o plochu větší než 55 m2 a větrných jam.

Souhlasu ZPF není také třeba, má-li být odňata půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok.

3. Platí se za odnětí ZPF nějaké poplatky?
Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, je povinen zaplatit odvod dle stanovené výše zákonem (sazebník odvodů). O výši rozhodne orgán ZPF v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů.

Výjimky, kdy se odvod nepředepisuje, stanoví zákon.

Pro území Prahy 2 se nepředepisuje, vzhledem k tomu, že veškerá stavební činnost je prováděna v intravilánu – zastavěném území obce.

4. Kdo mi vydá potvrzení o tzv. bonitě mého pozemku?
Bonita – bonitovaná půdně – ekologická jednotka ve zkratce BPEJ.
Bonita půdy je součástí výpisu z katastru nemovitostí.