Ochrana životního prostředí

1. Kam mám nahlásit činnosti ohrožující kvalitu vod?
Únik ropných látek, chemikálií na komunikaci můžete ohlásit Technické správě komunikací, Na Bojišti 5, dispečink: 224 231 950, 224 231 856 nebo hasičům na linku150.
Mytí automobilů saponáty na veřejném prostranství je zakázáno. Přestupek nahlaste Městské policii.

2. Kde získám další informace o vodě a o ovzduší?
Kvalitu pitné vody zjistíte na Hygienické stanici hl. m. Prahy, Rytířská 12, Praha1, tel.: 296 336 700. Únik vody, voda teče po chodníku z prasklého potrubí – nahlaste Pražským vodovodům a kanalizacím, a.s., tel.: 840 111 112.
Informace o znečištění ovzduší na území hl. m. Prahy získáte na webových stránkách
Českého hydrometeorologického ústavu  - www.chmi.cz
Aktuální  koncentraci 4 základních škodlivin v ovzduší (polétavý prach, oxid siřičitý, oxid dusíku) zjistíte na webových stránkách Úřadu městské části Prahy 2,  kliknutím na kolonku ovzduší.

3. Ve své firmě mám kotel na plynové topení. Jaké poplatky budu hradit?
Provozovatelé vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší
 o tepelném příkonu od 0,3 do 5 MW odevzdávají vyplněný předepsaný tiskopis na Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Provozovatelé  vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší o tepelném příkonu vyšším než 5 MW odevzdávají hlášení na Českou inspekci životního prostředí, Kodaňská 10, Praha 10.