JménoFunkceTelefonE-mail
Gál Josef vedoucí odboru 236 044 288 josef.gal@praha2.cz
Bílý Patrik Ing. arch. referent oddělení územního rozvoje 236 044 241 patrik.bily@praha2.cz
Blažková Ivana referent silničního správního úřadu - zábory 236 044 290 ivana.blazkova@praha2.cz
Čermáková Jana referent oddělení dopravy - zóny placeného stání, parkovací oprávnění 236 044 267 jana.cermakova@praha2.cz
Hájková Sylvie Ing. pověřena vedením oddělení územního rozvoje 236 044 144 sylvie.hajkova@praha2.cz
Hromasová Renata referent silničního správního úřadu - předzahrádky, reklama 236 044 164,
724 068 045
renata.hromasova@praha2.cz
Jelínek Jiří Mgr. oddělení územního rozvoje - mapový portál Prahy 2 WebGIS 236 044 287 jiri.jelinek@praha2.cz
Klička Ondřej Mgr. pověřen vedením oddělení dopravy 236 044 279 ondrej.klicka@praha2.cz
Macháček Alois referent oddělení dopravy - zóny placeného stání, parkovací oprávnění 236 044 267 alois.machacek@praha2.cz
Šebestík Marek referent silničního správního úřadu - zábory 236 044 169 marek.sebestik@praha2.cz
Zahálková Šárka referent oddělení dopravy - zóny placeného stání, parkovací oprávnění 236 044 371 sarka.zahalkova@praha2.cz


Odbor dopravy a územního rozvoje

poštovní adresa: nám. Míru 20, 120 39, Praha 2; pracoviště: nám. Míru 20, 6.patro
vedoucí odboru: Josef Gál, nám.Míru 20, 6. nadzemní podlaží, kancelář č. 609, tel.:236 044 288 e-mail:josef.gal@praha2.cz

Odbor dopravy a územního rozvoje (dále jen ODÚR) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie, vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. Z pověření hl.m. Prahy vydává parkovací oprávnění do zóny placeného stání na území Prahy 2. V oblasti územního rozvoje zajišťuje agendu městské části v procesu pořizování a projednání územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací dotýkajících se správního území městské části; řeší agendu městské části jako účastníka v územních řízeních a koordinuje koncepční činnost v oblasti rozvoje v souladu s usneseními ZMČ a RMČ; zajišťuje agendu Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na území městské části; poskytuje občanům informace o územním plánu hl. m. Prahy a dalších rozvojových dokumentech městské části.

Vysvětlivky:

Pozemní komunikace (místní komunikace): místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území městské části. Pokud nejsou samostatnými místními komunikacemi, jsou součástmi místních komunikací též přilehlé chodníky, chodníky pod podloubími, veřejná parkoviště, podchody a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce. Kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, lapolů a sedimentačních nádrží, je součástí místní komunikace jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace. V ostatních případech je součástí pouze dešťová vpusť se šachtou a přípojkou do kanalizačního řádu. Svislé dopravní značky, zábradlí, odrazníky, svodidla, zpomalovací prahy, lávky pro chodce nebo cyklisty apod. Příslušenstvím místních komunikací jsou: přenosné dopravní značky a dopravní zařízení, silniční vegetace apod. 

Součástmi ani příslušenstvím místní komunikace nejsou: sjezdy nebo nájezdy na sousední nemovitosti, nábřežní zdi vybudované k regulaci vodního toku, nástupní ostrůvky, označníky zastávek a čekárny linkové osobní dopravy a MHD, trolejová vedení a jejich sloupy, provozní a technická policejní zařízení, kolejový svršek tramvajové dopravy v úrovni vozovky do vzdálenosti 0,5 m od vnější hrany kolejnice, samostatná tělesa drah, inženýrské sítě apod.

Účelová komunikace: je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi. Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace stanoví na veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem příslušného silničního úřadu a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu policie.

Vlastnictví pozemních komunikací: vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.

Vlastníkem místních komunikací na území městské části Praha 2 je ve většině případů hl. m. Praha. Rada hl. m. Prahy svěřila zřizovací listinou správu, údržbu a rozvoj komunikační sítě na území hl. m. Prahy Technické správě komunikací hl. m. Prahy (dále jen TSK), Řásnovka 8, Praha 1

Vybraná síť pozemních komunikací ve státní správě odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (pouze vozovky), kde se žádosti o zvláštní užívání podávají přímo na MHMP, Jungmannova 29/35, Praha 1: 

 

Anglická (bez obslužné vozovky)
Odborů
Bělehradská
Ostrčilovo náměstí (bez vozovky před hotelem)
Italská 
Palackého most 
Jaromírova
Podolské nábřeží
Ječná
Rašínovo nábřeží (pouze vozovka na horním nábřeží)
Jiráskovo náměstí (úsek Rašínovo nábřeží – Resslova)
Resslova 
Jiráskův most
Rumunská
Karlovo náměstí (úsek Odborů–Vyšehradská, Žitná–Odborů,
Resslova–Ječná) 
Sekaninova
Korunní
Slezská 
Legerova
Sokolská 
Libušina 
Svobodova 
Masarykovo nábřeží 
U Divadla 
Myslíkova (úsek Odborů – Masarykovo nábř.)
Vinohradská 
Na Slupi (úsek Svobodova – Ostrčilovo nám.) 
Vratislavova (úsek Libušina–Vyšehradská
Nám. I. P. Pavlova (bez obslužných vozovek) 
Vyšehradská
Náměstí Míru 
Žitná
Nuselský most 
 

 

Povolování zvláštního užívání pozemních komunikací: 

K užití místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace. Může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost a plynulost silničního provozu, je nutný také předchozí souhlas příslušného orgánu Policie České republiky. Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání právnické nebo fyzické osobě na základě písemné žádosti (viz www.praha2.cz / Formuláře) na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. Povolení ke zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění místní komunikace. 

Zvláštním užíváním místní komunikace, pro které ODÚR ÚMČ Praha 2 vydává rozhodnutí je: umisťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení (dále jen reklamních zařízení), umisťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení stavenišť, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.), provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení, audiovizuální tvorba, umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech. Pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí a shromáždění. Výjimečné užití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády České republiky nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi. 

Poplatky:

Správní poplatek: 

-  rozhodnutí na období  10 dní a kratší  100,- Kč 

-  rozhodnutí na 6 měsíců a kratší  500,- Kč  

-  rozhodnutí na dobu delší než 6 měsíců  1000,- Kč 

Správní poplatek se platí před převzetím rozhodnutí. Od správních poplatků jsou osvobozeny: státní orgány a státní fondy, diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob. Dále jsou od správních poplatků osvobozeny obce, jde-li o úkony prováděné orgány obcí nebo o úkony týkající se výkonu státní správy, který je na ně přenesen. Od poplatku je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany těžce zdravotně postižené – držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. Od poplatku je osvobozeno dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydávané v důsledku havárie. 

 

Místní poplatek dle obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy č. 5/2011 Sb. : 

 

  Sazba poplatku za užívání pozemních komunikací činí za každý i započatý m2 a den: 

-  za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn, včetně zařízení staveniště a pro skládky materiálů atd. …………10 Kč 

-  za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení ………………………………………………………………………….. 3 Kč  

-  za umístění skládek …………………………………..........................…………10 Kč 

-  pro kulturní akce ……………………………………………...................................0 Kč 

-  pro sportovní akce …………………………………………................................…0 Kč 

-  za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla 10 Kč 

-  za restaurační předzahrádky …………………………………………............…10 Kč 

-  pro farmářské, vánoční, velikonoční a bleší trhy pořádané na Tylově nám., nám. Míru, Palackého nám., Karlově nám. a náplavce Rašínova nábř.  …………………………………………................25 Kč 

-  za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje mimo tržiště ..……100 Kč 

-  za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na tržišti ……………10 Kč 

-  za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí …………………......………10 Kč 

-  za umístění cirkusů ……………………………………………....…………………10 Kč 

-  pro potřeby tvorby filmových a televizních děl ……………………………………10 Kč 

-  za provádění výkopových prací …………………………………………………….10 Kč 

-  za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb ...10 Kč 

-  pro reklamní akce  ……………………………………………................................10 Kč 

-  umísťování reklamních zařízení ……………………………………………………30 Kč 

-  umísťování reklamních zařízení v ulicích  Anglická, Bělehradská, Francouzská, Fügnerovo nám., Italská, Jaromírova, Ječná, Jiráskovo nám., Jugoslávská, Karlovo nám., Korunní, Legerova, Masarykovo nábř., Na Slupi, nám. I. P. Pavlova, nám. Míru, Ostrčilovo nám., Palackého nám., Rašínovo nábř., Resslova, Rumunská, Sekaninova, Slezská, Sokolská, Svobodova, Tylovo nám., U divadla, Vinohradská, Vratislavova, Vyšehradská, Žitná..……100 Kč 

Splatnost

Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství. 

Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný ve stejných splátkách tak, že první splátka je splatná v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a další splátky vždy ke každému třicátému dni užívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena ke dni poslední splátky. 

 

Osvobození a úlevy: 

Poplatek se vedle osvobození vyplývajícího ze zákona neplatí za 

-  vyhrazení trvalého parkovacího místa Technické správě komunikací hl. m. Prahy v případech, kdy je takové místo provozováno pro stání vozidel „TAXI“ 

-  vozům rychlé lékařské pomoci, Policie České republiky, Městské policie hl. m. Prahy, úřadům městských částí v Praze a Magistrátu hl. m. Prahy, zastupitelských úřadů v České republice v případě reciprocity s příslušným státem, 

-  umístění objektů a zařízení vybudovaných podle smlouvy, v níž se hl. m. Praha zavázalo, že tyto objekty a zařízení nebudou zatěžovány místními poplatky, 

-  užívání veřejného prostranství v případech, kdy toto prostranství použije pro vlastní potřeby jeho vlastník 

 

Postup při odvolání 

Opravným prostředkem proti rozhodnutím odboru dopravy a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 2 je odvolání proti rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím odboru dopravy a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 2, a to: 

-  proti rozhodnutím dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, k odboru dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy 

-  proti rozhodnutím dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, k odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hlavního města Prahy 

Odvolání může podat pouze účastník řízení, a to ve lhůtě, která je uvedena na příslušném rozhodnutí v poučení o odvolání. Odvolání se podává písemně a musí obsahovat následující údaje: 

  •   přesné označení osoby, která odvolání podává (jméno, adresa, IČO event. r. č..)
  •   popis rozhodnutí, proti kterému se podává (např. rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, ap.) 
  •   kopie příslušného rozhodnutí 
  •   odůvodnění odvolání 

 Formulář na odvolání neexistuje, bližší informace podají pracovníci odboru. 

Přehled předpisů, podle nichž odbor dopravy a územního rozvoje rozhoduje a jedná: 

·  zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

·  zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

·  zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

·  zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

·  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

·  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

·  zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) 

·  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

·  zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

·  vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 

  ·  vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

  ·  vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích
  ·  Nařízení hl. m. Prahy č. 9/2017, kterým se vymezují oblasti hl.m. Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich  určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

  ·  nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011, kterým se vydává tržní řád 

    ·  vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2011 Sb. hlavního města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejnéhoprostranství,  ve znění pozdějších předpisů 

  · vyhláška hlavního města Prahy č. 8/2008 Sb. hlavního města Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě) 

  · vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění pozdějších předpisů