JménoFunkceTelefonE-mail
Brožová Marcela 236 044 324 marcela.brozova@praha2.cz
Ferencová Hana Ing. 236 044 345 hana.ferencova@praha2.cz
Götzová Olga Ing. 236 044 346 olga.gotzova@praha2.cz
Honcová Ilona 236 044 170 ilona.honcova@praha2.cz
Pokrupová Hana 236 044 171 hana.pokrupova@praha2.cz
Rodová Alena Ing. 236 044 322 alena.rodova@praha2.cz
Verdánová Eva Ing. 236 044 326 eva.verdanova@praha2.cz
Kostelecká Marie Ing. vedoucí odboru 236 044 331 marie.kostelecka@praha2.cz
Krouparová Jitka Bc. DiS. vedoucí oddělení účtáren 236 044 344 jitka.krouparova@praha2.cz
Burianová Pavlína odd. účtáren 236 044 325 pavlina.burianova@praha2.cz
Česeneková Jana místní poplatek ze psů 236 044 244 jana.cesenekova@praha2.cz
Haklová Helena odd. účtáren 236 044 190 helena.haklova@praha2.cz
Kejmarová Stanislava poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství 236 044 238 stanislava.kejmarova@praha2.cz
Nováková Iva referent 236 044 341 iva.novakova@praha2.cz
Špundová Ivana oddělení správy a vymáhání místních poplatků 236 044 232 ivana.spundova@praha2.cz
Štaflová Tereza Ing. vedoucí oddělení; místní poplatek ze vstupného; ohlašování tombol a turnajů malého rozsahu 236 044 187 tereza.staflova@praha2.cz
Vlk Michal rekreační poplatek a poplatek z ubytovací kapacity; exekuční sklad 236 044 234 michal.vlk@praha2.cz


Odbor ekonomický

 

vedoucí odboru:

Ing. Marie Kostelecká

tel.: 236 044 331

e-mail: marie.kostelecka@praha2.cz kancelář: nám. Míru 20, dv. č. 203

Oddělení správy a vymáhání místních poplatků
vedoucí oddělení: Ing. Tereza Štaflová
tel.: 236 044 231, 236 044 187
e-mail: tereza.staflova@praha2.cz


 

na úseku rozpočtu a hospodářské činnosti MČ Praha 2

 • zpracovává návrh rozpočtu příjmů a výdajů MČ Praha 2 na běžný rok, rozpočtové výhledy MČ Praha 2,
 • sestavuje podrobný rozpočet příjmů a výdajů MČ Praha 2 na běžný rok a zabezpečuje jeho zpracování,
 • zabezpečuje financování všech odvětví hospodářství MČ,
 • sleduje a hodnotí vývoj rozpočtového hospodaření v průběhu roku a konečné výsledky hospodaření včetně finančního vypořádání za uplynulý rok,
 • zajišťuje hospodaření s prostředky bankovních účtů ve smyslu přijatých usnesení RMČ a ZMČ,
 • předkládá RMČ a ZMČ zprávy o sestavě rozpočtu, jeho plnění a vyúčtování výsledků hospodaření MČ Praha 2 – závěrečný účet,
 • zjišťuje možnosti a získávání prostředků z titulu dotačních vztahů s HMP, ministerstvy a fondy EU, včetně zajištění shromažďování podkladů a zpracování žádostí,
 • provádí analýzu hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha 2,
 • zpracovává návrh a vyhodnocení plánu hospodářské činnosti MČ Praha 2
 • schvaluje platební příkazy z podúčetů správních firem;

na úseku účetnictví

 • zajišťuje vedení účetnictví podle platné legislativní právní úpravy ČR,
 • účtuje podle platné účtové osnovy a vytváří měsíční sestavy, které předává všem odborům ÚMČ ke kontrole,
 • zajišťuje pro MČ platební a zúčtovací styk, bankovní dispozice a převody finančních prostředků, provádí kontrolu konstantních, variabilních a specifických symbolů uváděných na dokladech a vede celkový přehled těchto symbolů v rámci platebního a zúčtovacího styku,
 • metodicky řídí a usměrňuje výkon účetních agend u organizací, jejichž zřizovatelem je MČ,
 • provádí účtování vedlejší hospodářské činnosti MČ a z hlediska účetnictví metodicky řídí správní firmy pověřené správou majetku MČ,
 • prověřuje sestavy a výkazy ÚMČ a organizací zřízených MČ, zajišťuje odstranění zjištěných nedostatků, vypracovává souhrnné účetní výkazy za celou oblast působnosti MČ,
 • předává měsíční výkazy účetnictví MHMP za ÚMČ,
 • předává čtvrtletní výkazy účetnictví MHMP za příspěvkové organizace MČ,
 • provádí kontrolu a zúčtování cestovních účtů zaměstnanců zařazených do ÚMČ a členů ZMČ,
 • vede evidenci předpisů, odpisů a plateb k jednotlivým pohledávkám, předává příslušným odborům ÚMČ měsíčně zpracované sestavy k odsouhlasení stavu výdajů a příjmů,
 • vede účetnictví pohybu obecního majetku a majetku příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 2,
 • zajišťuje automatizované zpracování účetnictví, závěrečného účtu a jeho předání MHMP,
 • přiřazuje platby k jednotlivým poplatkům a pokutám,
 • zajišťuje agendu oběživa, vede provoz příjmové a výdajové pokladny hlavní (rozpočtové) činnosti, valutové pokladny hlavní činnosti, pokladny zdaňované činnosti,
 • potvrzuje platební příkazy z podúčtů správních firem;

na úseku odboru

 • provádí veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací, jejichž je MČ zřizovatelem,
 • je příslušným odborem Úřadu městské části Praha 2, který přijímá čtvrtletní zprávy o postupu likvidace Obvodního podniku bytového hospodářství v Praze 2, státní podnik „v likvidaci“, a následně je se svým stanoviskem a s případným stanoviskem odboru majetkového k soudním agendám a dispozicím s nemovitým majetkem předkládá k projednání orgánům městské části Praha 2
 • provádí veřejnoprávní kontrolu u fyzických nebo právnických osob, kteří jsou příjemci veřejné finanční podpory (dotací, grantů a účelově poskytovaných darů) v souladu s nařízením starostky městské části Praha 2 k zajištění realizace systému finančních kontrol podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • rozhoduje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně.

na úseku správy místních poplatků

 • vykonává a metodicky řídí podle příslušných právních předpisů ČR správu místních poplatků, které jsou příjmem MČ,
 • vyhotovuje předpisné, odpisné a platební poukazy a rozhoduje o vrácení přeplatků na poplatcích, u nichž provádí správu,
 • kontroluje včasnost placení příslušných plateb, jejichž výnos je příjmem MČ a předepisuje případné penále,
 • rozhoduje v mezích své působnosti o odvoláních, žádostech, příp. mimořádně opravných prostředcích v agendě poplatků, provádí sankční řízení ve věcech porušení finanční kázně,
 • v rozsahu svěřené působnosti povoluje věcné loterie, tomboly a provoz výherních hracích přístrojů,
 • ve smyslu platných právních předpisů ČR provádí vyměření správního poplatku a kontrolu v rámci územního obvodu,
 • sestavuje plány plateb, které jsou příjmem úřadu, zpracovává ekonomické rozbory a podává připomínky k novelizaci daňových předpisů,
 • spravuje pokutové bloky a jiné přísně zúčtovatelné tiskopisy používané pro placení a předepisování poplatků, pokud jejich správa přísluší ÚMČ, včetně kontroly vyúčtování,
 • převádí evidenci předpisů k jednotlivým poplatkům na oddělení účtáren,
 • převádí nejasné platby z oddělení účtáren k jednotlivým předpisům poplatníků u místních poplatků,
 • provádí čtvrtletní kontroly vybírání správních a místních poplatků v hotovosti a vydává pokladní knihy a stvrzenky odborům ÚMČ,
 • provádí kontrolní činnost v oblasti výherních hracích přístrojů a vede správní řízení s provozovateli výherních hracích přístrojů v případě zjištění porušení právních norem upravujících provozování věcné loterie, tomboly a výherních hracích přístrojů;

  na úseku vymáhání pohledávek

 • vymáhá podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, nedoplatky na pokutách, místních poplatcích, k jejichž uložení, resp. vyměření a vybrání jsou místně a věcně příslušné odbory ÚMČ, jsou-li tyto nedoplatky příjmem MČ Praha 2,
 • zabezpečuje podle příslušných zákonů podání přihlášek pohledávek odborů MČ u správce konkurzní podstaty a u likvidátora v těch případech, kdy je vykonatelné rozhodnutí předáno k vymáhání,
 • zabezpečuje řízení před soudem vedené podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě přihlášky pohledávky podané u správce konkurzní podstaty,
 • vymáhá podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nedoplatky na náhradách nákladů uložených podle správního řádu,
 • prověřuje formální správnost exekučních titulů postoupených k vymáhacím řízením,
 • v souladu s daňovým řádem zjišťuje v součinnosti s třetími osobami údaje potřebné k výkonu rozhodnutí,
 • provádí místní šetření,
 • exekuci provádí vydáním exekučního příkazu na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech vedených u bank nebo jiné pohledávky, nebo na srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod.,
 • za podmínek uvedených v zákoně a po předchozím souhlasu orgánu, na základě jehož rozhodnutí bylo vymáhací řízení zahájeno, povoluje posečkání nedoplatku nebo jeho zaplacení ve splátkách,
 • po předchozím souhlasu orgánu, na základě jehož rozhodnutí bylo vymáhací řízení zahájeno, rozhoduje o zastavení vymáhacího řízení, jestliže pro něj nastaly v souladu se zákonem rozhodné skutečnosti,
 • měsíčně zpracovává přehledy o vymožených nedoplatcích, vede evidenci o vydaných exekučních příkazech a jejich plnění, evidenci o posečkání nedoplatku a o povolení zaplacení nedoplatku ve splátkách a jejich plnění, evidenci o zastavení vymáhacího řízení, příp. odložení výkonu rozhodnutí,
 • metodicky řídí odbory ÚMČ v dané oblasti,
 • zajišťuje agendu spojenou s úkoly MČ ve věci soudních exekucí.