JménoFunkceTelefonE-mail
Brožová Marcela 236 044 324 marcela.brozova@praha2.cz
Ferencová Hana Ing. 236 044 345 hana.ferencova@praha2.cz
Götzová Olga Ing. 236 044 346 olga.gotzova@praha2.cz
Honcová Ilona 236 044 170 ilona.honcova@praha2.cz
Maděričová Renata 236 044 190 renata.madericova@praha2.cz
Pokrupová Hana 236 044 171 hana.pokrupova@praha2.cz
Rodová Alena Ing. 236 044 322 alena.rodova@praha2.cz
Spilková Drahomíra 236 044 325 drahomira.spilkova@praha2.cz
Verdánová Eva Ing. 236 044 326 eva.verdanova@praha2.cz
Kostelecká Marie Ing. vedoucí odboru 236 044 331 marie.kostelecka@praha2.cz
Štaflová Tereza Ing. vedoucí oddělení; místní poplatek ze vstupného, povolování tombol a věcných loterií 236 044 187 tereza.staflova@praha2.cz
Krouparová Jitka Bc. DiS. vedoucí oddělení účtáren 236 044 344 jitka.krouparova@praha2.cz
Caletková Tereza odd. účtáren tereza.caletkova@praha2.cz
Česeneková Jana místní poplatek ze psů 236 044 244 jana.cesenekova@praha2.cz
Kejmarová Stanislava poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství 236 044 238 stanislava.kejmarova@praha2.cz
Nováková Iva referent 236 044 341 iva.novakova@praha2.cz
Vlk Michal rekreační poplatek a poplatek z ubytovací kapacity; exekuční sklad 236 044 234 michal.vlk@praha2.cz
Zelená Barbora vymáhání pohledávek 236 044 232 barbora.zelena@praha2.cz


Odbor ekonomický

 

vedoucí odboru:

Ing. Marie Kostelecká

tel.: 236 044 331

e-mail: marie.kostelecka@praha2.cz kancelář: nám. Míru 20, dv. č. 203

Oddělení správy a vymáhání místních poplatků
vedoucí oddělení: Ing. Tereza Štaflová
tel.: 236 044 231, 236 044 187
e-mail: tereza.staflova@praha2.cz


 

na úseku rozpočtu a hospodářské činnosti MČ Praha 2

  • zpracovává návrh rozpočtu příjmů a výdajů MČ Praha 2 na běžný rok, rozpočtové výhledy MČ Praha 2,
  • sestavuje podrobný rozpočet příjmů a výdajů MČ Praha 2 na běžný rok a zabezpečuje jeho zpracování,
  • zabezpečuje financování všech odvětví hospodářství MČ,
  • sleduje a hodnotí vývoj rozpočtového hospodaření v průběhu roku a konečné výsledky hospodaření včetně finančního vypořádání za uplynulý rok,
  • zajišťuje hospodaření s prostředky bankovních účtů ve smyslu přijatých usnesení RMČ a ZMČ,
  • předkládá RMČ a ZMČ zprávy o sestavě rozpočtu, jeho plnění a vyúčtování výsledků hospodaření MČ Praha 2 – závěrečný účet,
  • zjišťuje možnosti a získávání prostředků z titulu dotačních vztahů s HMP, ministerstvy a fondy EU, včetně zajištění shromažďování podkladů a zpracování žádostí,
  • provádí analýzu hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha 2,
  • zpracovává návrh a vyhodnocení plánu hospodářské činnosti MČ Praha 2
  • schvaluje platební příkazy z podúčetů správních firem;

na úseku účetnictví

  • zajišťuje vedení účetnictví podle platné legislativní právní úpravy ČR,
  • účtuje podle platné účtové osnovy a vytváří měsíční sestavy, které předává všem odborům ÚMČ ke kontrole,
  • zajišťuje pro MČ platební a zúčtovací styk, bankovní dispozice a převody finančních prostředků, provádí kontrolu konstantních, variabilních a specifických symbolů uváděných na dokladech a vede celkový přehled těchto symbolů v rámci platebního a zúčtovacího styku,
  • metodicky řídí a usměrňuje výkon účetních agend u organizací, jejichž zřizovatelem je MČ,
  • provádí účtování vedlejší hospodářské činnosti MČ a z hlediska účetnictví metodicky řídí správní firmy pověřené správou majetku MČ,
  • prověřuje sestavy a výkazy ÚMČ a organizací zřízených MČ, zajišťuje odstranění zjištěných nedostatků, vypracovává souhrnné účetní výkazy za celou oblast působnosti MČ,
  • předává měsíční výkazy účetnictví MHMP za ÚMČ,
  • předává čtvrtletní výkazy účetnictví MHMP za příspěvkové organizace MČ,
  • provádí kontrolu a zúčtování cestovních účtů zaměstnanců zařazených do ÚMČ a členů ZMČ,
  • vede evidenci předpisů, odpisů a plateb k jednotlivým pohledávkám, předává příslušným odborům ÚMČ měsíčně zpracované sestavy k odsouhlasení stavu výdajů a příjmů,
  • vede účetnictví pohybu obecního majetku a majetku příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 2,
  • zajišťuje automatizované zpracování účetnictví, závěrečného účtu a jeho předání MHMP,
  • přiřazuje platby k jednotlivým poplatkům a pokutám,
  • zajišťuje agendu oběživa, vede provoz příjmové a výdajové pokladny hlavní (rozpočtové) činnosti, valutové pokladny hlavní činnosti, pokladny zdaňované činnosti,
  • potvrzuje platební příkazy z podúčtů správních firem;

na úseku odboru

  • provádí veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací, jejichž je MČ zřizovatelem,
  • je příslušným odborem Úřadu městské části Praha 2, který přijímá čtvrtletní zprávy o postupu likvidace Obvodního podniku bytového hospodářství v Praze 2, státní podnik „v likvidaci“, a následně je se svým stanoviskem a s případným stanoviskem odboru majetkového k soudním agendám a dispozicím s nemovitým majetkem předkládá k projednání orgánům městské části Praha 2
  • provádí veřejnoprávní kontrolu u fyzických nebo právnických osob, kteří jsou příjemci veřejné finanční podpory (dotací, grantů a účelově poskytovaných darů) v souladu s nařízením starostky městské části Praha 2 k zajištění realizace systému finančních kontrol podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • rozhoduje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně.

na úseku správy místních poplatků

  • vykonává a metodicky řídí podle příslušných právních předpisů ČR správu místních poplatků, které jsou příjmem MČ,
  • vyhotovuje předpisné, odpisné a platební poukazy a rozhoduje o vrácení přeplatků na poplatcích, u nichž provádí správu,
  • kontroluje včasnost placení příslušných plateb, jejichž výnos je příjmem MČ a předepisuje případné penále,
  • rozhoduje v mezích své působnosti o odvoláních, žádostech, příp. mimořádně opravných prostředcích v agendě poplatků, provádí sankční řízení ve věcech porušení finanční kázně,
  • v rozsahu svěřené působnosti povoluje věcné loterie, tomboly a provoz výherních hracích přístrojů,
  • ve smyslu platných právních předpisů ČR provádí vyměření správního poplatku a kontrolu v rámci územního obvodu,
  • sestavuje plány plateb, které jsou příjmem úřadu, zpracovává ekonomické rozbory a podává připomínky k novelizaci daňových předpisů,
  • spravuje pokutové bloky a jiné přísně zúčtovatelné tiskopisy používané pro placení a předepisování poplatků, pokud jejich správa přísluší ÚMČ, včetně kontroly vyúčtování,
  • převádí evidenci předpisů k jednotlivým poplatkům na oddělení účtáren,
  • převádí nejasné platby z oddělení účtáren k jednotlivým předpisům poplatníků u místních poplatků,
  • provádí čtvrtletní kontroly vybírání správních a místních poplatků v hotovosti a vydává pokladní knihy a stvrzenky odborům ÚMČ,
  • provádí kontrolní činnost v oblasti výherních hracích přístrojů a vede správní řízení s provozovateli výherních hracích přístrojů v případě zjištění porušení právních norem upravujících provozování věcné loterie, tomboly a výherních hracích přístrojů;

    na úseku vymáhání pohledávek

  • vymáhá podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, nedoplatky na pokutách, místních poplatcích, k jejichž uložení, resp. vyměření a vybrání jsou místně a věcně příslušné odbory ÚMČ, jsou-li tyto nedoplatky příjmem MČ Praha 2,
  • zabezpečuje podle příslušných zákonů podání přihlášek pohledávek odborů MČ u správce konkurzní podstaty a u likvidátora v těch případech, kdy je vykonatelné rozhodnutí předáno k vymáhání,
  • zabezpečuje řízení před soudem vedené podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě přihlášky pohledávky podané u správce konkurzní podstaty,
  • vymáhá podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nedoplatky na náhradách nákladů uložených podle správního řádu,
  • prověřuje formální správnost exekučních titulů postoupených k vymáhacím řízením,
  • v souladu s daňovým řádem zjišťuje v součinnosti s třetími osobami údaje potřebné k výkonu rozhodnutí,
  • provádí místní šetření,
  • exekuci provádí vydáním exekučního příkazu na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech vedených u bank nebo jiné pohledávky, nebo na srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod.,
  • za podmínek uvedených v zákoně a po předchozím souhlasu orgánu, na základě jehož rozhodnutí bylo vymáhací řízení zahájeno, povoluje posečkání nedoplatku nebo jeho zaplacení ve splátkách,
  • po předchozím souhlasu orgánu, na základě jehož rozhodnutí bylo vymáhací řízení zahájeno, rozhoduje o zastavení vymáhacího řízení, jestliže pro něj nastaly v souladu se zákonem rozhodné skutečnosti,
  • měsíčně zpracovává přehledy o vymožených nedoplatcích, vede evidenci o vydaných exekučních příkazech a jejich plnění, evidenci o posečkání nedoplatku a o povolení zaplacení nedoplatku ve splátkách a jejich plnění, evidenci o zastavení vymáhacího řízení, příp. odložení výkonu rozhodnutí,
  • metodicky řídí odbory ÚMČ v dané oblasti,
  • zajišťuje agendu spojenou s úkoly MČ ve věci soudních exekucí.