Oddělení organizačníJménoFunkceTelefonE-mail
Votánková Šárka vedoucí oddělení 236 044 207 sarka.votankova@praha2.cz
Baklová Marcela referent 236 044 108 marcela.baklova@praha2.cz

vedoucí oddělění:

Šárka Votánková, 1. nadzemní podlaží, kancelář č. 105,
tel.: 236 044 207, e-mail: sarka.votankova@praha2.cz

Oddělení prostřednictvím jednotlivých sekretariátů zabezpečuje podmínky pro výkon funkce uvolněných členů Rady městské části (RMČ) Praha 2. Zajišťuje informační a administrativní servis členům Zastupitelstva městské části (ZMČ) Praha 2. Ve spolupráci s odbory úřadu zabezpečuje přípravu a průběh jednání  RMČ a zasedání ZMČ. Vyhotovuje zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva, zajišťuje jejich následné zveřejnění .

 

Jednání Rady MČ Praha 2

jsou neveřejná, zápisy z jednání jsou po ověření vyvěšeny na úřední desce ÚMČ Praha 2 a zveřejněny na www stránkách v rubrice Usnesení rady a zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2

jsou veřejná, datum konání je oznámen 7 dnů předem. Občané městské části, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy zastupitelstva, mohou na zasedání zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska v písemné a ústní formě. Zápisy ze zasedání jsou pořizovány do sedmi kalendářních dnů a zároveň jsou zaznamenávána na magnetofonové kazety. Ověřené zápisy jsou vyvěšeny na úřední desce ÚMČ Praha 2 a do 14 dnů zveřejněny na www stránkách v rubrice Usnesení rady a zastupitelstva.

Rozpočet městské části Praha 2, schválený Radou MČ Praha 2, musí být před projednáváním Zastupitelstvem MČ Praha 2 vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.


Náplň činnosti oddělení  
 • prostřednictvím jednotlivých sekretariátů zajišťuje výkon asistentských a sekretářských prací pro starostku a její zástupce,
 • prostřednictvím jednotlivých sekretariátů dále zabezpečuje a kontroluje plnění příslušných úkolů vyplývajících z jednání rady a zastupitelstva; evidenci vybraných usnesení rady a zastupitelstva a zajištění informací o jejich plnění,
 • zajišťuje informační a administrativní servis pro členy rady a zastupitelstva, udržuje s členy zastupitelstva aktuální kontakt,
 • eviduje složení komisí rady a výborů zastupitelstva, zápisy z jejich jednání a účast členů  komisí a výborů na jednáních,
 • ve spolupráci s odbory úřadu zabezpečuje přípravu a průběh zasedání rady a zastupitelstva po stránce obsahové, organizační a technické,
 • po obdržení materiálů sestavuje pořady jednání rady a zastupitelstva,
 • vyhotovuje zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva a zajišťuje jejich následnou distribuci,
 • zajišťuje informovanost o činnosti rady a zastupitelstva prostřednictvím úřední desky (i elektronické) a dalších informačních ploch na budově ÚMČ,
 • předává připomínky, dotazy, interpelace a iniciativní návrhy vznesené na zasedáních zastupitelstva k vyřízení příslušným pracovníkům a vede jejich evidenci,
 • předává došlou poštu jednotlivým členům rady a zastupitelstva, došlou korespondenci, podněty a připomínky občanů adresované radě a zastupitelstvu předkládá na nejbližší jednání rady a zastupitelstva,
 • vede evidenci materiálů projednávaných v radě a zastupitelstvu MČ Praha 2 a evidenci obdržených usnesení rady a zastupitelstva HMP,
 • vede evidenci zápisů z rady a zastupitelstva,
 • vede archiv jednání RMČ a ZMČ včetně zajišťování návrhů skartace dle příslušného skartačního plánu,
 • podle požadavků MHMP zpracovává evidenční a statistická hlášení,
 • podle pokynů starostky zajišťuje další práce spojené s činností rady a zastupitelstva,
 • organizačně zajišťuje tuzemské a zahraniční reprezentační cesty zástupců MČ Praha 2,
 • zabezpečuje pobyt zahraničních delegací v Praze,
 • zajišťuje evidenci pronájmu zasedacího sálu č. 614 v 6. patře budovy ÚMČ Praha 2