Oddělení registrace

Provádí registraci fyzických a právnických osob, vč. změn, přerušení a zrušení živnostenského oprávnění a to v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

 • vydává fyzickým a právnickým osobám průkazy živnostenských oprávnění (výpisy z živnostenského rejstříku) pro živnosti řemeslné, vázané, volnou a rozhoduje o udělení koncese v rámci celé ČR 
 • přijímá změny údajů uvedených v ohlášení živnosti (žádosti o koncesi),
 • zapisuje do živnostenského rejstříku přerušení provozování živnosti na žádost podnikatele,
 • ruší živnostenské oprávnění na vlastní žádost podnikatele
 • ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel přestal splňovat podmínku bezúhonnosti, způsobilosti k právním úkonům nebo existují překážky provozování živnosti
 • pozastavuje nebo ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené živnostenským zákonem nebo zvláštními předpisy, případně stanoví-li tak zákon
 • zapisuje do živnostenského rejstříku zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,
 • plní funkci Centrálního registračního místa 

Vede agendu zemědělských podnikatelů v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, a to zejména:

 • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
 • přijímá změny údajů uvedených v žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele
 • vyřazuje z evidence zemědělského podnikatele

Co dělat když
(návody k řešení životních situací)

Zveřejněno: 07.07.2008 – support@publix.cz
Vytisknout