Praha 2 představuje nový projekt Udržitelná dvojka

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Praha 2 představuje nový projekt Udržitelná dvojka

 

Městská část Praha 2 startuje nový projekt Udržitelná dvojka. Jeho prostřednictvím budou mít nyní občané přehled o připravovaných nebo realizovaných opatřeních v oblasti životního prostředí, adaptace na klimatické změny a energetiky. Projekt bude také podporovat aktivity zaměřené na zlepšování životního prostředí a usilovat o zapojení škol i veřejnosti do diskuze k tématu.

Hlavní motiv projektu tvoří dvě kapky, které symbolizují modrou a zelenou infrastrukturu v Praze 2. Tento motiv bude provázet celý projekt, občané se s ním budou setkávat v Novinách Prahy 2, na webu městské části, na sociálních sítích i v rámci různých doprovodných aktivit.
ud

Městská část Praha 2 se zlepšování úrovně životního prostředí a kvality života ve veřejném prostoru věnuje dlouhodobě. Každoročně ze svého rozpočtu vyčleňuje nemalé prostředky na péči o zeleň, čistotu a úklid veřejného prostranství a také hospodaření s odpady. Sází se stromy, rekonstruují se parky, obnovují se vodní prvky, umisťují mlhoviště a buduje se síť podzemních kontejnerů na separovaný odpad.

Hlavní město Praha a druhá městská část nevyjímaje čelí v posledních dekádách extrémním projevům počasí. V důsledku probíhající klimatické změny dochází ke zvyšování průběrné roční teploty vzduchu a čím dál častějším výkyvům teplot. Období dlouhého sucha, vysokých veder se střídají s prudkými dešti. Praha 2 si zároveň uvědomuje, že je potřeba na tuto situaci včas reagovat a minimalizovat tak negativní dopady na životní prostředí.

Proto také městská část vstoupila v loňském roce do spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU) a v září 2019 uzavřela Dohodu o spolupráci v oblasti adaptace na klimatické změny měst. Na základě této spolupráce po té vznikl Katalog opatření pro adaptaci na klimatické změny v podmínkách Prahy 2, který již obsahuje návrhy konkrétních opatření, která by měla např. vést k zadržení vody v krajině s využitím blízkých technických opatření, zvýšit podíl zeleně ve veřejném prostranství a zvýšit tak atraktivitu veřejných prostranství. Je tak cenným nástrojem nejen pro další rozhodování politiků ale i pro získávání dotačních prostředků z evropských i národních zdrojů na boj se suchem a klimatickou změnou.

Praha 2 již před časem veřejnosti představila první reálné projekty v podobě vybudování retenční a akumulační nádrže na dešťovou vodu v Riegrových sadech nebo systém chytrých opatření v parku Havlíčkovy sady. Projekt v Riegrových sadech, který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, by měl být dokončen na jaře příštího roku. Impulzem pro přípravu druhého projektu v Havlíčkových sadech byla situace ve vinici Grébovka, kde v roce 2018 v důsledku klimatických změn a dosavadnímu způsobu zavlažování došlo k významnému usychání rostlin. Cílem projektu v Havlíčkových sadech je vytvořit systém chytrých opatření, která povedou k adaptaci na budoucí klimatické změny. Jde o pilotní projekt, který by se mohl stát vzorem nejen pro ostatní městské části v Praze, ale i další obce na území ČR,“ vysvětluje podrobnosti místostarosta Václav Vondrášek, který má problematiku životního prostředí ve své gesci.

Radnice chce jít občanům příkladem i v rámci ochrany životního prostředí a šetřením s energiemi, věnuje proto oblasti energetiky velkou pozornost. Již v roce 2018 zřídila městská část Praha 2 pozici energetika a později rozhodla o implementaci normy ČSN EN ISO 50001, která pomáhá nastavit  management hospodaření s energiemi a zajistit tak snížení spotřeb energií a tudíž i dopadů výroby energií na životní prostředí.

Rada městské části Praha 2 dále schválila Energetickou koncepci MČ Praha 2, jejímž hlavním cílem je snížení spotřeb energií, v budovách provozovaných městskou částí Praha 2 a jejími příspěvkovými organizacemi, a dále snížení dopadů výroby energií na životní prostředí.

„V současné chvíli probíhá nastavení celé energetického managementu včetně odečtu energií v budovách MČ Prahy 2 a ukládání dat do systému energetického managementu tak, abychom měli potřebné informace k řízení celého energetického hospodářství. Pilotně jsme zavedli  automatizované dálkové odečty energií u pěti budov městské části Praha 2. Provádíme také kontrolu našich investičních projektů pro možné zavedení energeticky úsporných opatření vč. zateplování budov, instalace dálkových měřidel apod. V této souvislosti se také připravuje optimalizace odběrných míst elektrické energie a detailní pasport zdrojů tepla,“ vysvětluje zastupitel městské části Praha 2 Jan Recman odpovědný za energetiku.

Právě zmíněná Energetická koncepce MČ Praha 2 je důkazem toho, že městská část to s ochranou životního prostředí myslí vážně a chce začít v první řadě u sebe.

 

Zprávu zpracoval Odbor komunikace ÚMČ Praha 2. Další podrobnosti: Mgr. Andrea Zoulová, vedoucí odboru a tisková mluvčí, Odbor komunikace, tel.: 236 044 231, mobil: 731 553 188, e-mail: andrea.zoulova@praha2.cz.

Zveřejněno: 02.11.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout