Přehled předpisů nejčastěji používaných na úseku osobních dokladů a evidence obyvatel

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • směrnice Ministerstva vnitra č. 5, č.j. MV-108001-48/SC-2011 ze dne 13.prosince 2011, ve znění směrnice Ministerstva vnitra č. 1, č.j. MV-1802-28/SC-2016 ze dne 7.března 2016, k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákonu č.328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů 
 • vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
 • vyhláška č. 296/2004 Sb., Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Návrat na stránku Odbor správních agend

 

 

Zveřejněno: 23.05.2012 – support@publix.cz   |   Aktualizováno: 04.02.2017 – martin.libruska@praha2.cz
Vytisknout