Program 14. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2, konaného 18. 9. 2017 v 15:00 hod.

M Ě S T S K Á  Č Á S T  P R A H A  2

 

14. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

 

starostka městské části Praha 2 svolává

14. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 na

 pondělí 18. 9. 2017 v 15:00 hod.

do jednacího sálu č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20

 

 

Program:

 

18:00–18:30 interpelace občanů městské části

 

1.  k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)

2.  k záměru městské části Praha 2 sloučit jí zřizovanou Základní školu, Praha 2, Na Smetance 1 s jí zřizovanou Mateřskou školou, Praha 2, Na Smetance 1 (Mgr. Jana Černochová, starostka)

3.  k žádosti vlastníka bytové jednotky č. 234/7 na adrese Bělehradská 234/120, Praha 2 - zrušení předkupního práva (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

4.  k uzavření dodatku ke smlouvě o postoupení pohledávky za vlastníkem bytové jednotky v domě Rubešova 636/6, Praha 2 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

5.  k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 323 stojící na pozemku parc. č. 55 a parc. č. 54/5 zaps. na LV č. 14141 a 14142 k. ú. Vinohrady na adrese Balbínova 323/6, Praha 2 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

6.  k prodeji bytových jednotek č. 432/2, č. 432/3, 432/4 a 432/7 v budově č. p. 432 stojící na pozemku parc. č. 430, zaps. na LV 14361, k. ú. Vinohrady na adrese Čelakovského sady 12, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

7.  k prodeji bytových jednotek č. 2014/7 a č. 2014/14 v budově č. p. 2014 stojící na pozemku parc. č. 1025, zaps. na LV 6406, k. ú. Nové Město na adrese Masarykovo nábřeží 2, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

8.  k prodeji bytových jednotek č. 1805/7 a č. 1805/8 v budově č. p. 1805 stojící na pozemku parc. č. 1742, zaps. na LV 6405, k. ú. Nové Město na adrese Sokolská 26, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

9.  k prodeji bytových jednotek č. 41/3, č. 41/13, a 41/16 v budově č. p. 41 stojící na pozemku parc. č. 447, zaps. na LV 14144, k. ú. Vinohrady na adrese Rubešova 1, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

10.k prodeji pozemků parc. č. 1773 pod dříve prodaným bytovým domem a parc. č. 1772, to vše v k. ú. Vinohrady, na adrese Korunní 1031/34, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

11.k prodeji pozemku parc. č. 1043, k. ú. Nové Město pod dříve prodaným bytovým domem Na Zderaze 1322/13, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

12.k prodeji pozemku parc. č. 1625, k. ú. Vinohrady pod dříve prodaným bytovým domem Chodská 1419/14, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

13.k prodeji id. 3/4 pozemku parc. č. 1618 a id. 3/4 pozemku parc. č. 1619, k. ú. Vinohrady pod dříve prodaným bytovým domem Lužická 1637/33, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

14.k žádosti bývalého nájemce bytu v domě čp. 432 v Praze 2, Čelakovského sady 12 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

15.k návrhu na odejmutí pozemku parc. č. 1331/2, k. ú. Vinohrady ze svěřené správy městské části Praha 2 (Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky, Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

16.k zásadám hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria na rok 2018 (Jan Korseska, zástupce starostky)

17.k rozpočtovému opatření na rok 2017 v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za rok 2016 (Jan Korseska, zástupce starostky)

18.k rozpočtovému opatření k přijetí vratky podílu na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016 (Jan Korseska, zástupce starostky)

19.k uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace S150/2017/0031/OH (Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky)

20.k výši příspěvku na provoz a limitu prostředků na platy zaměstnanců příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 pro rok 2017 - rozpočtové opatření (Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky, Jan Korseska, zástupce starostky)

21.k hospodaření OPBH v Praze 2, s. p. v likvidaci, za rok 2016 (Mgr. Jana Černochová, starostka)

22.k architektonické studii na parkovací dům – Pod Nuselskými schody, Praha 2 (Jan Korseska, zástupce starostky, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky)

23.ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2017 – činnost místní správy (Mgr. Jana Černochová, starostka, Jan Korseska, zástupce starostky)

24.Interpelace členů zastupitelstva a různé

 

 

 

Mgr. Jana Černochová

starostka

 

Zasedání je veřejné

Vloženo: 04.09.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout