Program 16. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konaného dne 26. 2. 2018 v 15:00 hodin

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A  2

 

16. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

 

starostka městské části Praha 2 svolává

16. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 na

 pondělí 26. 2. 2018 v 15:00 hod.

do jednacího sálu č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20

 

 

Program:

 

18:00 – 18:30 interpelace občanů městské části

 

1.  k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 2 a ke vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)

2.  k odvolání a volbě člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)

3.  k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2018 (Jan Korseska, místostarosta)

4.  k žádosti vlastníků bytové jednotky v domě Vinohradská 208/14, Praha 2 (Michaela Mazancová, místostarostka)

5.  k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 406 stojící na pozemku parc. 2196, zaps. na LV č. 14967 a 14968, k. ú. Vinohrady, na adrese Vinohradská 406/23, Praha 2 (Michaela Mazancová, místostarostka)

6.  k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 762 stojící na pozemku parc. 583, poz. parc. č. 584, vše zaps. na LV č. 14987 a 14988, k. ú. Vinohrady, na adrese Korunní 762/17, Praha 2 (Michaela Mazancová, místostarostka)

7.  k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 474 stojící na pozemku parc. 398/1, zaps. na LV č. 15235 a 15236, k. ú. Vinohrady, na adrese Vocelova 474/11, Praha 2 (Michaela Mazancová, místostarostka)

8.  k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 343 stojící na pozemku parc. 1177, zaps. na LV č. 6568 a 6569, k. ú. Nové Město, na adrese Trojanova 343/16, Praha 2 (Michaela Mazancová, místostarostka)

9.  k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 839 stojící na pozemku parc. č. 2222, parc.č. 2221 a 2223 zaps. na LV č. 14307 a 14308, k. ú. Vinohrady, na adrese Vinohradská 839/15, Praha 2 (Michaela Mazancová, místostarostka)

10.k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 1843 stojící na pozemku parc. 1755/3, zaps. na LV č. 6760 a 6761, k. ú. Nové Město, na adrese Legerova 1843/34, Praha 2 (Michaela Mazancová, místostarostka)

11.k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 736 stojící na pozemku parc. 634, zaps. na LV č. 14323 a 14324, k. ú. Vinohrady, na adrese Sázavská 736/1, Praha 2 (Michaela Mazancová, místostarostka)

12.k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 384 stojící na pozemku parc. č. 51/1 zaps. na LV 14610 a 14611 k. ú. Vinohrady na adrese Anglická 384/25, Italská 384/1, Italská 384/3, Praha 2 (Michaela Mazancová, místostarostka)

13.k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 1368 stojící na pozemku parc. č. 525 zaps. na LV 14570 a 14571 k. ú. Vinohrady na adrese Vinohradská 1368/26, Praha 2 (Michaela Mazancová, místostarostka)

14.k prodeji bytové jednotky č. 432/7 v budově č. p. 432 stojící na pozemku parc. č. 430, zaps. na LV 14361, k. ú. Vinohrady na adrese Čelakovského sady 12, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, místostarosta)

15.k prodeji bytové jednotky č. 1220/5 v budově č. p. 1220 stojící na pozemku parc. č. 76, zaps. na LV 14423, k. ú. Vinohrady na adrese náměstí Míru 3, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, místostarosta)

16.k prodeji bytových jednotek č. 334/16, 334/19, 334/20, 334/21, 334/22 v budově č. p. 334 stojící na pozemku parc. č. 374, zaps. na LV 13839, k. ú. Vinohrady na adrese Londýnská 83, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, místostarosta)

17.k prodeji bytové jednotky č. 469/1 v budově č. p. 469 stojící na pozemku parc. č. 1844, zaps. na LV 6571, k. ú. Nové Město na adrese Lípová 2, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, místostarosta)

18.k prodeji bytové jednotky č. 388/8 v budově č. p. 388 stojící na pozemku parc. č. 1285, zaps. na LV 6503, k. ú. Nové Město na adrese Rašínovo nábřeží 48, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, místostarosta)

19.k prodeji bytových jednotek č. 1748/2 a 1748/22 v budově č. p. 1748 stojící na pozemku parc. č. 1153/1, zaps. na LV 6628, k. ú. Nové Město na adrese Václavská 13, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, místostarosta)

20.k prodeji pozemku parc. č. 1048 pod dříve prodaným bytovým domem a pozemku parc. č. 1049, to vše v k. ú. Nové Město, na adrese Záhořanského 2008/5, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, místostarosta)

21.k prodeji pozemku parc. č. 1646 pod dříve prodaným bytovým domem, v k. ú. Vinohrady, na adrese Slovenská 1163/15, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, místostarosta)

22.k prodeji pozemku parc. č. 1169/4, k.ú. Nové Město, při ulici Václavská, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, místostarosta)

23.k likvidaci OPBH v Praze 2, s. p. v likvidaci (Mgr. Jana Černochová, starostka)

24.k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2018 - obnova chodníků na území městské části Praha 2 na rok 2018 (Jan Korseska, místostarosta)

25.k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2018 – dosadba stromů do uličních stromořadí na území městské části Praha 2 na rok 2018 (Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta)

26.k podnětu na pořízení změny závazné části Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy týkajícího se pozemku parc. č. 1331/3, k. ú. Vinohrady, Praha 2 (Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta)

27.k přidělení státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 (Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta)

28.k výzvě České asociace odpadového hospodářství (Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta)

29.k poskytnutí veřejné finanční podpory na 23. Reprezentační ples na Vinohradech (Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)

30.k žádosti bývalého nájemce bytu v domě čp. 432 v Praze 2, Čelakovského sady 12 o prodloužení lhůty splatnosti splátkové dohody nad 18 měsíců (Ing. Michael Grundler, místostarosta)

31.k upuštění od vymáhání pohledávek a jejich účetnímu odpisu (Ing. Michael Grundler, místostarosta)

32.k dodatkům ke zřizovacím listinám mateřských škol zřízených městskou částí Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)

33.k dodatkům ke zřizovacím listinám základních škol zřízených městskou částí Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)

34.k dodatku č. 9 ke zřizovací listině Novoměstské radnice, příspěvkové organizace (Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)

35.k dodatku č. 8 ke zřizovací listině Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou (Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)

36.k dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 (Ing. Alexandra Udženija, místostarostka)

37.ke stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 2 pro volby konané v roce 2018 (Mgr. Jana Černochová, starostka)

38.Interpelace členů zastupitelstva a různé

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Černochová

starostka

Zasedání je veřejné

Zveřejněno: 12.02.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout