Program podpory pro oblast sociálních služeb na období roku 2008 (vyhlášen v květnu 2008)

Městská část Praha 2

vyhlašuje program podpory pro oblast sociálních služeb poskytovaných občanům městské části Praha 2.

Program je určen k podpoře následujících sociálních služeb:

 1. pečovatelská služba
 2. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 3. odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory
 4. sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb.

 

Všeobecné informace

1)  O podporu se mohou se svým projektem ucházet poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s termínem předložení žádosti o registraci do 1.10.2007, kteří splňují veškeré zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost. Jménem právnických osob předkládají projekty jejich statutární orgány nebo osoby jimi zplnomocněné; podpis statutárního orgánu nebo jeho člena (členů) musí být na plné moci pro takovou osobu úředně ověřen.

2)  Poskytnuté finanční prostředky lze využít na úhradu nákladů souvisejících s poskytovanou sociální službou v období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (finanční prostředky jsou určeny pouze na úhradu nákladů vzniklých  v tomto období).

3)  Poskytnuté finanční prostředky jsou účelově vázány na druh sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a musí být vedeny v účetnictví odděleně v souladu se zvláštním právním předpisem[1].

4)  Z poskytnutých finančních prostředků poskytovatel sociálních služeb nesmí hradit náklady (výdaje):

 • na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého  majetku v souladu se zvláštním právním předpisem[2] (dlouhodobým hmotným majetkem  se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena je  vyšší než 40 000 Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena je  vyšší 60 000 Kč),
 • na odměny  statutárním orgánům právnických osob (např. dozorčí rady, představenstva),
 • na mzdy zdravotnických pracovníků
 • na tvorbu zisku a základního jmění
 • na členské příspěvky v mezinárodních institucích
 • na splátky půjček a na leasingové splátky
 • na odpisy majetku
 • na výdaje spojené se zahraničními cestami
 • na provedení účetního či daňového auditu
 • na pohoštění a dary
 • na pokuty, penále a sankce
 • na stravné zaměstnanců (kromě cestovních náhrad[3])
 • na jízdné pro zaměstnance (kromě jízdních výdajů v době konání pracovní  cesty3)
 • na rekondiční a rekreační pobyty (kromě socioterapeutických pobytů)
 • na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit)

5)  Z poskytnutých finančních prostředků poskytovatel může hradit náklady (výdaje):

 • provozní náklady nezbytné pro realizaci sociální služby, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty;
 • mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci schválené poskytované služby; včetně mzdových nákladů vzniklých na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu v souladu se zvláštním právním předpisem3.

6)  Poskytovatel sociálních služeb je povinen finanční prostředky řádně vyúčtovat k 31. prosinci 2008 a  na závazném  formuláři předložit toto vyúčtování městské části nejpozději  do 10.1.2009; nevyčerpané finanční prostředky je poskytovatel sociálních služeb povinen vrátit na účet městské části.

7)  Poskytovatel sociálních služeb je povinen umožnit zástupcům hlavního města Prahy a městské části Praha 2 průběžnou a následnou kontrolu čerpání přidělených finančních prostředků a na požádání umožnit kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se k účtování přidělených finančních prostředků; při kontrole  dodržování podmínek čerpání finančních prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy se postupuje v souladu se zvláštním právním předpisem[4]. 

8)  Městská část Praha 2 si v případě rozhodnutí o podpoře projektu vyhrazuje právo neposkytnout finanční prostředky v plné výši.

9)  Zjištění, že přidělená podpora byla použita v rozporu s uzavřenou smlouvou, může být důvodem k vyřazení z procesu poskytování podpor v dalších letech.

10)  Žadatelům, kteří již v minulosti podporu obdrželi a nepředali vyúčtování v souladu s danými pravidly, nebudou finanční prostředky poskytnuty.

11)  Pokud žadatel nesplní některou z uvedených podmínek, je jeho žádost vyřazena. 
O poskytnutí podpory rozhodují orgány městské části Praha 2, tj. rada městské části nebo zastupitelstvo městské části.

12)  O výsledcích výběrového řízení budou předkladatelé projektů vyrozuměni do 14 dnů po konečném  rozhodnutí  příslušných orgánů Městské části Praha 2.

13)  S příjemcem podpory bude uzavřena smlouva, která bude upravovat podmínky jejího poskytnutí. Podpora bude poskytnuta na účet příjemce do 21 kalendářních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

14)  Podané žádosti včetně příloh se nevracejí.

15)  Na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok.

16)  Žádost včetně příloh musí být podána na předepsaném formuláři v souladu s těmito všeobecnými informacemi. Případné dotazy zodpoví PhDr. Eliška Halaszová, pracovnice humanitního odboru, tel.: 236 044 371, e‑mail: halaszovae@p2.mepnet.cz.

Žádost

1. Žadatel musí žádost o podporu (včetně příloh) odevzdat  v jednom vyhotovení a současně v elektronické podobě (vyjma dokladů uvedených níže v bodech 3a až 3d). V žádosti je nutné jednoznačně vyplnit všechny požadované údaje, (tzn. všechny rubriky musí obsahovat údaje, data nebo stručný popis, který bude, v případě nutnosti, následně rozveden v příloze), a to v češtině.

Předepsaný formulář je k dispozici na internetových stránkách www.praha2.cz  a v informační kanceláři Úřadu MČ Prahy 2, náměstí Míru 20, tel.:236 044 246, infocentrum@p2.mepnet.cz 

2.  Žadatel je povinen v žádosti specifikovat strukturu předpokládaných nákladů, k jejichž krytí má podpora ze strany Městské části Praha 2 sloužit.

3K žádosti je nutné přiložit:

a) doklad (ne starší než 6 měsíců) o právní subjektivitě žadatele a předmětu jeho činnosti  v jednom originále  nebo jednom stejnopise s ověřením jeho pravosti (v případě, kdy žadatel předkládá více než jeden projekt postačí 1 originál či 1 stejnopis s ověřením jeho pravosti v 1. žádosti s podmínkou, že u ostatních žádostí bude výslovný odkaz na příslušný doklad doložený v jiné žádosti), a to:

 • obecně prospěšné společnosti předkládají
1.  výpis z rejstříku obecně prospěšných společností ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti 2.  dále příslušné oprávnění k podnikání, je-li zvláštními předpisy stanoveno – výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti ne starším 6 měsíců
 • nadace a nadační fondy předkládají
1.  výpis z rejstříku nadací ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti 2.  dále příslušné oprávnění k podnikání, je-li zvláštními předpisy stanoveno - výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti
 • občanská sdružení předkládají
1.  potvrzení MV o platnosti registrace ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti 2.  registrované stanovy ve fotokopii s ověřením její pravosti ne starším 6 měsíců (u občanských sdružení zaregistrovaných v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti postačí předložit pouze zaregistrované stanovy ve fotokopii s ověřením jejich pravosti)
 • fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku předkládají
výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti
 • fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku předkládají
1.  výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti 2.  dále příslušné oprávnění k podnikání, je-li zvláštními předpisy stanoveno - výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti.
 • osoby samostatně výdělečně činné, majitelé autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, předkládají registrace na daň z příjmu jako osoba samostatně výdělečně činná, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti.
 • podnikatelské subjekty (např. akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, družstva, veřejné obchodní společnosti) předkládají
1.  výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti 2.  dále příslušné oprávnění k podnikání, je-li zvláštními předpisy stanoveno – výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti

 b)  u  právnických  osob  doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele,

 • zvláštní doklad není třeba předkládat v situaci, kdy oprávnění k jednání jednoznačně vyplývá z předloženého výpisu z příslušného rejstříku (např. z výpisu z obchodního rejstříku)
 • u občanských sdružení dokládají oprávnění této osoby stanovy sdružení (viz výše) a zápis členské schůze, která zvolila příslušný statutární orgán v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti.

c)  doklad o zřízení bankovního účtu (postačí běžná fotokopie),

d)  prohlášení o veřejné podpoře přijaté v režimu de minimis [nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001, od 1.1.2007 nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006]. (ke stažení zde)

e)  kopii rozhodnutí o registraci sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o jejíž podporu je žádáno

f)  kopii aktuálního ceníku této služby, jedná-li se o pečovatelskou službu

4.  V příloze žádosti nesmí být opomenut položkový rozpis celkových nákladů na realizaci projektu, položkový rozpis předpokládaných příjmů celkem, bilance rozpočtu a částka požadovaná po MČ Praha 2, včetně položkového rozpisu určení na konkrétní zafinancování projektu.

5.  V případě,  že žadatel žádá o finanční příspěvek na shodný nebo obdobný projekt nebo na jeho část ještě z jiných veřejných zdrojů (žádost podaná u ústředního orgánu státní správy, hlavního města Prahy, popř. jiné městské části), je povinen tuto skutečnost uvést v žádosti. Pokud bude tato skutečnost zamlčena, může být žádost z řízení vyřazena, resp. podpora odejmuta.

6.  O veškerých změnách údajů uváděných v předložené žádosti, ke kterým dojde  v průběhu řízení, je žadatel povinen informovat MČ Praha 2, a to do deseti dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Žádost o podporu spolu s projektem přijímá podatelna Úřadu městské části Praha 2,  náměstí Míru 20 do pátku 23.5.2008 do 13.30 hodin  v zalepené obálce opatřené nápisem   „N e o  t v í r a t  – podpora pro  oblast sociálních služeb“.


[1]  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

[2]  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů

[3]  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

[4]  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změnách některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: 14.05.2008 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout