Programové prohlášení Rady MČ Praha 2 na období 2014–2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 2 na období 2014–2018


Preambule

Zastupitelé politických subjektů ODS, TOP 09 a OSB vyjádřili v koaliční smlouvě uzavřené dne 5.11.2014 společnou vůli převzít plnou zodpovědnost za správu MČ Praha 2.

Základním strategickým cílem Rady MČ Praha 2 (dále jen Rady MČ) v období 2014-2018 je pokračovat v odpovědné správě a rozvoji městské části a ve zlepšování podmínek pro spokojený život jejích obyvatel. Budeme přitom vycházet ze specifických podmínek určených polohou v centru města, převážně rezidenčním charakterem území, bohatým kulturně historickým dědictvím i demografickým složením a potenciálem obyvatel Prahy 2.

Rada MČ bude odpovědně vykonávat působnost svěřenou městské části, bude hospodařit dlouhodobě udržitelným způsobem, bez zadlužování. Při své činnosti se budeme řídit principy založenými na uplatňování koncepčních postupů a jasných pravidel, na efektivním hospodaření, na otevřenosti a široké spolupráci. O své činnosti budeme maximálně informovat veřejnost a usilovat o zpětnou vazbu. Budeme rovněž usilovat o úzkou součinnost s hl. m. Prahou a ostatními městskými částmi tam, kde je to nutné z hlediska kompetencí, nebo územních a tematických vazeb.

Rada MČ si stanovuje pro toto volební období následující priority, které jsou členěné do tematických kapitol zohledňujících složení Rady MČ a působnost jejích členů.

1.  Hospodaření

Základním úkolem hospodářské politiky RMČ je dlouhodobě vyrovnané či přebytkové hospodaření, a to i v situaci snižování veřejných rozpočtů.

 1. Finanční prostředky z prodeje domů a bytů podle přijatých pravidel budou uvolňovány převážně na veřejně prospěšné projekty.
 2. Zkvalitníme přípravné práce na jednotlivé investiční projekty.
 3. Budeme důsledně využívat nástroje pro zajištění úspor výdajů.
 4. Budeme orientovat grantovou a dotační politiku na podporu veřejně prospěšných aktivit obohacujících život v Praze 2.
 5. Budeme usilovat o možnost získávání dotačních titulů.
 6. Budeme společně s jinými městskými částmi usilovat o to, aby přidělování dotací z rozpočtu hl. m. Prahy odráželo charakter MČ i míru povinností přenášených Statutem.
 7. Formou „rozklikávacího rozpočtu“ budou mít občané Prahy 2 možnost sledovat na webových stránkách hospodaření MČ v moderní přívětivé formě.

2.  Sociální politika a zdravotnictví

Hlavním cílem sociální politiky bude zvýšení dostupnosti a rozšíření nabídky služeb potřebným občanům, kteří jsou sociálně znevýhodněni z důvodu věku, přechodné životní nepřízně, zdravotního postižení. Sociální a zdravotní politiku budeme realizovat prostřednictvím vlastních zařízení, podpory specializovaným neziskovým organizacím, opatřeními v oblasti sociálního bydlení a dalšími způsoby.

 1. Připravíme plán na rozšíření kapacity Centra sociálních služeb pro stávající pobytové a odlehčovací služby
 2. Připravíme plán na zřízení Domova se zvláštním režimem pro seniory se ztrátou soběstačnosti.
 3. Formou grantů a účelových dotací budeme podporovat neziskové organizace, které poskytují sociální a podpůrné služby pro různé skupiny obyvatel.
 4. Vytvoříme či podpoříme speciální preventivní a sociální programy pro osaměle žijící seniory, rodiny s ohroženými dětmi a lidi bez domova.
 5. Zajistíme seniorům bezplatné právní služby v oblasti sociální a bytové politiky.
 6. Nebudeme zvyšovat nájemné v sociálních bytech a zajistíme dostatečnou kapacitu azylového bydlení.
 7. Budeme podporovat bezbariérovost na území městské části a zajistíme, aby bytový fond městské části disponoval  určitým počtem bezbariérových bytů.
 8. Rozšíříme aktivity klubu „Dvojka pro seniory“ a vyhledáme pro klub vhodné bezbariérové prostory, kde se budou moci senioři scházet.
 9. Rozšíříme kapacitu jeslí a založíme dětské centrum pro naše nejmenší občánky, včetně krátkodobého hlídacího koutku.
 10. Založíme nízkoprahové centrum pro děti a mládež.
 11. Nadále budeme podporovat chráněné dílny a denní stacionáře pro zdravotně postižené.
 12. Budeme podporovat dostupnost lékařské péče na území Prahy 2, a to jak lékařskou službu první pomoci, tak i ostatní lékařskou péči.
 13. Budeme usilovat, aby na území městské části Praha 2 byla vždy lékárna s 24hodinovým provozem.

3.  Školství a volný čas

Koncepci rozvoje jednotlivých typů škol budeme i nadále vytvářet s respektem k rozvíjejícím se trendům ve vzdělávání, předpokládanému demografickému vývoji Prahy 2 a různosti jejích obyvatel tak, aby rodiče měli možnost zvolit pro své děti v blízkosti svého bydliště takové vzdělávací zařízení, které bude odpovídat jejich představám.

 1. Budeme pokračovat v rekonstrukci stávajících školních budov včetně vnitřního vybavení.
 2. Podpoříme provozování mateřských center, do nichž mohou matky své děti umístit, např. na dobu mezi 8. až 14. hodinou a rovněž vznik miniškolek, s podmínkou stálého dohledu na kvalitu péče.
 3. Se skončením babyboomu se zasadíme o snížení počtu dětí ve třídách mateřských škol na 20.
 4. I nadále budeme podporovat uplatňování alternativních přístupů ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
 5. Vytvoříme příznivé podmínky pro další vzdělávání učitelů včetně zahraničních stáží nebo výměnných pobytů.
 6. Zasadíme se o uplatňování zásad zdravé výživy a moderních trendů v jídelních provozech.
 7. Zajistíme pokračování preventivních programů na zlepšení školní atmosféry, prosazování zdravého životního stylu a práce s žáky ve smyslu prevence rizikových forem chování (šikana, záškoláctví, projevy rasismu a xenofobie, vandalství, apod.).
 8. Budeme i nadále pokračovat v podpoře meziškolních akcí
 9. Podpoříme i nadále činnost neziskových organizací v oblasti sportovní výchovy mládeže, mimoškolní činnost dětí a mládeže a společné aktivity rodin s dětmi. 
 10. Budeme podporovat dětské a mládežnické organizace na dvojce, abychom dětem umožnili trávit smysluplně jejich volný čas.

4.  Kultura a společenské aktivity

Budeme i nadále podporovat obohacení života v městské části prostřednictvím kulturních a společenských aktivit. Budeme je rozvíjet s úctou ke kulturnímu a historickému dědictví, dlouhodobým tradicím i s ohledem na širokou škálu možností. Budeme nadále usilovat o co nejvyšší využití potenciálu kulturních institucí zřizovaných MČ, veřejného prostoru na území Prahy 2 i potenciálu našich tvořivých spoluobčanů.

 1. Využijeme mj. formu grantových programů a účelových dotací.  
 2. Zajistíme pokračování činnosti Novoměstské radnice a Knihovny na Vinohradech jako prestižních center Prahy 2 v oblasti kultury, společenských a vzdělávacích aktivit.
 3. Budeme realizovat výstavy a jiné akce připomínající významná výročí a historii Prahy.
 4. Budeme pořádat koncerty mj. ve spolupráci s Akademií múzických umění (HAMU), Konzervatoří Jaroslava Ježka (KJJ) a dalšími institucemi.
 5. Budeme vydávat publikace a informační výstupy přispívající k osvětě o kulturním a historickém dědictví
 6. Uspořádáme každoročně již tradiční akce, jakými jsou Vinobraní, Velikonoční a Vánoční trhy), akce k významným výročím, či spojené s oživením vybraných lokalit.
 7. Ve spolupráci s jinými pořadateli budeme i nadále podporovat kulturní a společenské aktivity na území Prahy 2, určené pro lidi různých zájmů napříč generacemi.
 8. Budeme pokračovat v  oživování veřejného prostoru formou projektů podporujících zapojení veřejnosti (tzv. Street Art) - piana na ulici, šachové stolky, poesiomat a další.
 9. Zajistíme poskytování informací o kulturních aktivitách na území MČ prostřednictvím Novin Prahy 2 a webových stránek MČ.

5.  Výstavba a územní rozvoj

Územní rozvoj má v centru města omezené možnosti, ale prolíná se s řadou dalších oblastí, jako je doprava, životní prostředí, majetek a bezpečnost. Jedná se především o úpravy veřejných prostranství zajišťující fungování města ku prospěchu svých obyvatel. Většina veřejných prostor není ovšem městské části svěřena Statutem a tak zásadním předpokladem v této oblasti je součinnost hl. města Prahy.

 1. V rámci projednávání Strategického plánu HMP, nového územního plánu a Management plánu PPR budeme prosazovat zájmy MČ.
 2. V oblasti územního plánování budeme usilovat o posílení úlohy MČ v procesu rozhodování o svém území.
 3. Budeme prosazovat přímé propojení Hlavního nádraží s Vinohrady a tramvajové propojení z Vinohradské ulice na Václavské nám.
 4. Budeme podporovat kroky HMP směřující ke snížení dopravního zatížení MČ, a to zvláště  humanizaci SJ magistrály a vytvoření nového mezibřežního propojení mezi Prahou 4 a Prahou 5.
 5. Budeme usilovat o zvýšení kvality veřejných prostranství, například odstraněním bariér ve prospěch hendikepovaných občanů, zřízení bezbariérových přístupů do stávajících stanic metra a realizaci trasy D metra.
 6. V souladu se společným memorandem MČ Praha 2 a hl. m. Prahy se budeme účastnit a prosazovat revitalizaci Karlova náměstí.
 7. Budeme postupovat podle schváleného Programu regenerace městské části.
 8. Budeme usilovat o svěření chodníků a stromořadí v ulicích do správy MČ v případě, že toto bude doprovázeno adekvátním navýšením dotačních prostředků ze strany HMP.
 9. Při projednávání staveb investorů budeme usilovat o minimalizaci zátěže prostředí v městské části. 
 10. Budeme zajišťovat péči o svěřené nemovité památky a spolupůsobit ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
 11. Budeme pokračovat v systematické revitalizaci a propojení parků a ploch zeleně MČ.
 12. Ve správních řízeních budeme podporovat ochranu bytového fondu a výrazné zastoupení vzrostlé zeleně.
 13. Budeme rozvíjet interaktivní mapový portál WebGIS Prahy 2.

6.  Životní prostředí

Zlepšování úrovně životního prostředí a kvality života ve veřejném prostoru je trvalou prioritou MČ. Rada MČ se bude nadále věnovat širokému rozsahu témat v této oblasti - péče o zeleň, čistota a úklid, hospodaření s odpady, úspora energií, ochrana proti hluku a kvalita ovzduší.

 1. Budeme pokračovat v budování podzemních kontejnerů na tříděný odpad.
 2. Zachováme projekt létajících sběrných dvorů k podpoře třídění odpadu a k omezení vzniku černých skládek.
 3. Budeme pokračovat v programu „Čistá dvojka“ včetně osvěty a zapojení občanů.
 4. Zachováme bezplatnou telefonní linku „Ulice Prahy 2“, zaměřenou na závady ve veřejném prostoru.
 5. Zajistíme částečnou dosadbu chybějících stromů do volných rabátek, byť ulice nejsou svěřeny do správy městské části.
 6. Zajistíme kvalitní správu parků, obnovu jejich mobiliáře a větší bezpečnost jak v parcích, tak na veřejných dětských hřištích.
 7. Budeme pokračovat v rekonstrukci dalších veřejných dětských hřišť a dle prostorových možností podpoříme hřiště pro dospělé
 8. Budeme pokračovat v rekonstrukci dalších parků. Při plánování rekonstrukcí a nákladnějších úprav zohledníme očekávané náklady na budoucí údržbu.
 9. Budeme podporovat opatření a projekty směřující ke snížení emisí škodlivin do ovzduší a ke snížení spotřeby energie.
 10. Podpoříme monitoring kvality ovzduší a hlukové zátěže. Budeme průběžně informovat občany o zajištění úklidu MČ a možnostech sběru odpadů.

7.  Doprava

V oblasti dopravy budeme řešit jak problematiku zátěže území MČ v důsledku zejména automobilové dopravy, která se prolíná s oblastí životního prostředí, tak problematiku dopravní obslužnosti, parkování, bezpečnosti, bezbariérovosti, kvality komunikací, ale i podporu alternativních druhů dopravy. Nadále zůstává velkým úkolem humanizace a zklidnění dopravně přetížené severojižní magistrály a přilehlých ulic. Tento úkol bude složitější prosadit, protože závisí na postojích a programu nového vedení hl. m. Prahy k dopravnímu systému města.

 1. Budeme usilovat o úpravu rizikových přechodů pro chodce tak, aby byly bezpečnější.
 2. Podpoříme, ve spolupráci se školami a Městskou policií, programy dopravní výchovy.
 3. Budeme usilovat o zlepšení kontroly parkování na rezidentních zónách.
 4. Vytipujeme úzké komunikace, kde kolmé parkování znemožňuje pohyb chodců, a změníme tento způsob parkování na podélné.
 5. Budeme prosazovat, aby rekonstrukce komunikací proběhly koordinovaně včetně podzemních sítí, tramvajových těles a semaforů (například ul. Bělehradská, Vinohradská).
 6. Projednáme s MHMP a TSK a.s. dlouhodobý způsob provádění a financování oprav povrchů chodníků na území MČ Praha 2. Uvolníme z rozpočtu prostředky na spolufinancování těchto projektů (výtěžek z prodeje majetku podle přijatých pravidel).
 7. Budeme podporovat řešení problematiky průjezdu Vyšehradským tunelem a nábřežím.
 8. Tam, kde to nezatíží rezidentní oblast, budeme podporovat a zavádět smíšené zóny placeného stání.
 9. Nadále budeme spolupracovat s neziskovými organizacemi působícími v oblasti dopravy.

8.  Bezpečnost

Bezpečnost bude i nadále patřit mezi prioritní oblasti zájmu Rady MČ. Problematika zahrnuje bezpečnost v ulicích i domovech, krizové řízení, prevenci kriminality, protidrogovou problematiku, boj proti hazardu a prostituci, řešení bezdomovectví a další související témata. Důraz bude kladen nejen na efektivní pomoc při řešení problémových situací, ale zejména na prevenci. Zaměříme se na ochranu nejvíce zranitelných skupin obyvatel (senioři, mladiství) i na opatření ve vytipovaných problémových lokalitách.

 1. Budeme usilovat o zefektivnění spolupráce s Policií ČR a Městskou policií především v oblastech majetkové kriminality, drogové problematiky a přestupků souvisejících s narušováním veřejného pořádku. Budeme usilovat o navýšení počtu městských strážníků, zvýšení jejich motivace i zlepšení jejich technického vybavení.
 2. Budeme usilovat o prodloužení pracovní doby jednotlivých okrskářů do večerních hodin.
 3. Jsme připraveni se finančně podílet na efektivním řešení kamerového systému v našich ulicích a na projektech zlepšení osvětlení v problematických lokalitách.
 4. Zajistíme zvýšený dohled na bezpečnost našich nejmenších na dalších vytipovaných místech.
 5. Budeme investovat finanční prostředky do ostrahy našich parků a některých dětských hřišť (Grébovka, Folimanka, Karlovo nám atd.).
 6. V rámci Senior akademie budeme pokračovat v preventivních programech zaměřených na ochranu starších občanů v rizikových situacích.
 7. Kromě preventivních protidrogových programů jsme připraveni spolupracovat na úpravě legislativních norem, které zvýší represi jak vůči distributorům, tak uživatelům drog.
 8. Odmítáme umístění aplikačních místností tzv. „šleháren“ pro drogově závislé na našem území.
 9. Během i nadále prosazovat nulovou toleranci k umisťování provozoven s hazardními podniky na území dvojky.
 10. Podpoříme smysluplné projekty řešící problematiku bezdomovectví a prostituce.
 11. Budeme nekompromisně kontrolovat a postihovat provozovatele problematických „ubytoven“.

9.  Informační služby, moderní a otevřená správa

Rada MČ chce nadále rozvíjet využívání informačních a komunikačních technologií (ICT), které jsou prostředkem pro modernizaci a dosažení vyšší efektivity veřejné správy, umožňují zvýšit dostupnost služeb a zveřejňovaných informací úřadu i samosprávy. Jsou rovněž nástrojem pro posílení veřejné diskuse a průběžné komunikace s občany.

 1. Budeme nadále usilovat o efektivní využití ICT pro zlepšení činnosti úřadu i výkon samosprávy. Připravíme koncepci dalšího rozvoje ICT infrastruktury a informačních služeb.
 2. Budeme usilovat o zlepšení spolupráce s MHMP v oblasti informatiky včetně problematiky tzv. celoměstsky významných systémů.
 3. Při zadávání veřejných zakázek budeme maximálně využívat elektronické aukce.
 4. Zavedeme interaktivní elektronickou úřední desku.
 5. Rozšíříme portfolio informací zveřejňovaných on-line (veřejné zakázky, smlouvy, hospodaření a správa majetku, tzv. rozklikávací rozpočet, usnesení a další dokumentace z rozhodování orgánů MČ, záměry a koncepce).
 6. Zlepšíme stávající a zavedeme další on-line služby pro veřejnost (např. aktivní poskytování informací pro registrované uživatele, služby umožňující zpětnou od občanů směrem k MČ) i služby na podporu podnikatelských aktivit).

10.  Bytová politika

V oblasti bytové politiky budeme usilovat o zajištění stabilizace dlouhodobých rezidentů  Prahy 2 s dobrou platební morálkou, plnění základních sociálních funkcí obce a uplatňování ekonomických nástrojů v oblasti nájmů a výše nájemného.

 1. Prostřednictvím sociální bytové politiky budeme nadále poskytovat adresnou a sociálně citlivou podporu těm, kteří ji opravdu potřebují.
 2. Seniorům zachováme způsob určení výše tzv. sníženého nájemného podle sociální bytové politiky.
 3. Při stanovení výše tzv. základního nájemného uplatníme jeho odstupňování ve vazbě na lokalitu, umístění bytu v domě, technický stav, hlukovou zátěž aj.
 4. Nebudeme uplatňovat inflační doložku u dodatků ke smlouvám, pokud byly uzavřeny za zvýhodněné nájemné ze sociálních důvodů.
 5. Budeme citlivě řešit změny nájemních smluv a přechody nájmů po uplynutí zákonné dvouleté lhůty. Zohledníme přitom platební morálku a v odůvodněných případech sociální situaci nájemce bytu.
  1. Umožníme výměnu obecního bytu za byt menších rozměrů. Zachováme stávající pravidla pro úpravu nájemného při výměnách bytů s obcí a slučování bytů.
  2. Pronájem prázdných bytů budeme nadále uskutečňovat formou aukcí. Budeme usilovat o minimalizaci počtu nepronajatých bytů.

11.  Prodej domů a bytů

Rada MČ deklaruje záměr pokračovat v prodeji domů a bytů zahájeném v minulém volebním období. Prodej je realizován po družstvech a po bytech, podle pravidel přijatých Zastupitelstvem MČ P2.  S přihlédnutím nejen k sociálním, ale i k ekonomickým kritériím, zváží celkový rozsah prodeje.

 1. Prodej domů a bytů budeme nadále realizovat transparentně, podle jasně stanovených pravidel, výhradně oprávněným nájemníkům, kteří o koupi projeví zájem, formou prodeje celých domů družstvům i po bytech. Budeme přihlížet k ekonomickým kritériím, zejména k příjmům z nebytových prostor.
 2. Domy a byty budou nabízeny k prodeji za ceny v místě a čase obvyklé, stanovené znaleckými posudky a s uplatněním slev dle Pravidel prodeje. Volné byty v domech určených k prodeji po bytových jednotkách budou odprodány transparentním způsobem ve veřejné soutěži či dražbě nejvyšší nabídce.
 3. Po zpracování ekonomické analýzy budeme bez zbytečných průtahů pokračovat v přípravě prodeje domů a bytů. K prodeji vhodnou formou připravíme i domy z tzv. balíčku č. 5.
 4. Budeme usilovat o přiblížení podmínek při prodeji po bytových jednotkách a dosavadního prodeje celých domů družstvům. Jednou z možností je odkoupení části bytových jednotek družstvem složeným z oprávněných nájemců.
 5. Vypracujeme rozbor realizovaných a plánovaných investic a výnosů jak domů zařazených v seznamu k prodeji, tak i zbylých domů svěřených do správy MČ.
 6. Při přípravě dalšího prodeje budou zohledněny definované potřeby v oblasti sociálního bydlení i rozvaha potřebnosti finančních prostředků pro dlouhodobé vyrovnané hospodaření MČ. Za tímto účelem vypracujeme koncepci obecního bydlení.
 7. Problematika prodeje domů a bytů bude projednávána v majetkovém výboru ZMČ. O realizaci prodeje a přípravě dalších kroků budeme průběžně informovat veřejnost, zejména pak zmocněnce domů určených k prodeji.

12.  Správa majetku

Při správě majetku budeme klást důraz na systematickou a transparentní evidenci veškerého obecního majetku, smluvních vztahů spojených s jeho správou či pronájmem, dále na odpovědnou přípravu a evidenci investičních aktivit přispívajících k jeho zhodnocení i sledování nákladů spojených s údržbou.

 1. Zpracujeme technicko-ekonomický pasport domů a bytů.
 2. Přehodnotíme stávající systém správy majetku a navrhneme změny s cílem zvýšit efektivitu i kontrolu.
 3. Posílíme součinnost s nájemníky při správě domu a budeme uplatňovat maximální vstřícnost při řešení problémů. Budeme usilovat o zavedení institutu „domovnictví“. Využijeme on-line nástroje pro nájemníky.
 4. Budeme pokračovat v prodeji pozemků pod dříve prodanými domy za oboustranně přijatelných podmínek. Zvážíme změnu pro městskou část nevýhodných dlouhodobých nájemních smluv na neprodané pozemky. Zároveň umožníme jejich prodej s režimem dlouhodobých splátek.
 5. Budeme usilovat o změny v oblasti péče o majetek hl. m. Prahy na území MČ, který jí nebyl svěřen do správy, s cílem zvýšit kvalitu péče i spokojenost občanů Prahy 2. Budeme v součinnosti s dalšími MČ vyvíjet tlak k zajištění základní úrovně údržby ze strany hl. m. Prahy a organizací vykonávajících správu majetku, zejména v případech, kdy na lepší péči budeme uvolňovat prostředky z rozpočtu MČ Praha 2.
 6. Budeme usilovat o zkrácení doby, po níž zůstávají byty a nebytové prostory nepronajaté. Od dlužníků nájemného budeme důsledně vymáhat pohledávky. V oprávněných případech vypovíme nájemní smlouvu.