Pronájem plochy provozovatelům Trhů na Tyláku

 

 

POSKYTNUTÍ ČÁSTI NEMOVITOSTI

 

Městská část Praha 2 oznamuje záměr poskytnout části nemovitostí

 

 

- nemovitost: Tylovo náměstí, parc. č. 4174/3 (část), k.ú. Vinohrady

o výměře cca 633 m², graficky vymezená v příloze č. 1 tohoto záměru +  část podzemních WC na Tylově náměstí (část pozemků parc. č. 4174/2 a parc. č. 341, oba v k.ú. Vinohrady).

 

Účel záměru: pronájem plochy provozovatelem Trhů na Tyláku za účelem umístění stánků a občerstvovacích stolečků na Tylově náměstí při konání těchto trhů v letech 2019 až 2023.

 

Předmět nájmu: část Tylova náměstí o výměře cca 633 m² + část podzemních WC na Tylově náměstí.

 

Doba pronájmu: od března 2019 do listopadu 2023.

 

Minimální výše nájemného: 140 000,- Kč + DPH (za 1 kalendářní měsíc).

I.  Závazné podmínky pronájmu:

 

a) Trhy na Tyláku budou provozovány vždy od března (v roce 2019 případně později dle průběhu výběrového řízení) do listopadu; nájemce oznámí pronajímateli vždy s dostatečným předstihem (alespoň 2 týdny dopředu) zahájení a ukončení trhů v daném roce (nájem v listopadu bude na předmětu nájmu končit nejpozději 15. 11. z důvodu montáže stánků za účelem následného konání vánočních trhů);

 

b) pronajímatel poskytne nájemci za účelem konání Trhů na Tyláku 14 ks stánků, jako součást výbavy předmětu nájmu, avšak s výhradou garance pouze po dobu jejich životnosti, případné další stánky zajistí nájemce na vlastní náklady s tím, že pronajímatel požaduje zachování volného průchodu pro veřejnost mezi stánky; maximální počet stánků bude 22 ks a zároveň bude počet stánků vždy v souladu s aktuálně platným a účinným tržním řádem; nájemce se bude také starat o kovovou bránu (udržovat ji), která se nachází na předmětu nájmu a bude mít k dispozici část podzemních WC na Tylově náměstí;

 

c) nájemce zajistí konání tematických dnů alespoň třikrát v roce (např. trhy zaměřené po dobu vybraných dnů na určitou národní kuchyni – např. maďarské dny, italské dny apod., řemeslné trhy, dušičkové trhy, velikonoční trhy apod.); nájemce je oprávněn podnajmout část Tylova náměstí za účelem pořádání Bleších trhů, které se budou konat maximálně desetkrát za kalendářní rok, za předpokladu, že podmínky podnájemní smlouvy budou odpovídat podmínkám nájmu sjednaným mezi pronajímatelem a nájemcem (zejména poměrné sjednání výše podnájmu). Kopii podnájemní smlouvy předá nájemce pronajímateli.

 

d) nájemce zajistí konání speciálních programů pro mladé začínající podnikatele, seniory a děti alespoň dvakrát v roce (zábavné edukativní programy, programy zajišťující propagaci mladých začínajících podnikatelů v oboru gastronomie apod.);

 

e) předmětem prodeje může být pouze zboží, které tematicky odpovídá charakteru farmářských a řemeslných trhů a vychází především z tradice pěstování plodin, chovu hospodářských zvířat, výroby potravinářských produktů a rukodělné řemeslné výroby. Na trhu musí být minimálně 70 % potravin (a z toho 60 % musí mít český původ), nepotraviny, tj. zboží, které s potravinami přímo souvisí, musí mít výhradně český původ. Výjimkou budou pouze tzv. tematické dny – viz bod I. písm. c) tohoto záměru.

 

f) provozní (prodejní) doba se stanovuje od 8:00 do 20:00 hodin. Příprava trhů může probíhat i před touto dobou. Minimální otevírací doba každého prodejce je do 16:00 hodin; konání trhů je stanoveno na alespoň 5 dní v týdnu;

 

g) pro zásobování se předpokládá možnost 7 parkovacích míst v obslužné komunikaci na Tylově náměstí (nutnost předchozího projednání s příslušným dopravním úřadem – oddělení dopravy Odboru dopravy a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 2); při parkování v ulici Bělehradská je pro užívání/pronájem parkovacích míst nutno kontaktovat Magistrát hl. m. Prahy;

 

h) součástí pronájmu budou také WC pro potřeby trhovců, jejíž prostory jsou graficky vymezeny v příloze č. 2 tohoto záměru a které se nachází na okraji předmětu nájmu při ulici Rumunská v nebytovém objektu, který je součástí pozemků parc. č. 341 a 4174/2 v k.ú. Vinohrady;

 

i) nájemce do situačního plánku navrhne rozmístění vlastních odpadkových košů a zabezpečí denní úklid předmětu nájmu;

 

j) nájemce zabezpečí v době konání trhu údržbu plochy předmětu nájmu odstraňováním sněhu a námrazy a zajištěním schůdnosti posypem inertním materiálem;

 

k) nájemce zajistí sběr a svoz odpadu vzniklého na předmětu nájmu, a to odděleně sběr papíru, plastů a sběr směsného odpadu; četnost svozu musí odpovídat množství odpadu, minimálně pak jednou denně; dojde-li během dne k přeplnění košů, které se nacházejí přímo v prostoru farmářských trhů, budou tyto koše na náklady nájemce vysypány do náhradních pytlů a následně odvezeny společně s  ostatními odpady;

 

l) náklady na elektrickou energii a vodu ponese nájemce s tím, že nájemce uhradí Správě nemovitostí Praha 2, a. s., vždy k 15. dni každého kalendářního měsíce zálohu na elektřinu poskytnutou k zajištění farmářských Trhů na Tyláku dle odhadu spotřeby; skutečná výše spotřeby bude určena na základě protokolárního odečtu stavu elektroměru na odběrném elektrickém zařízení před započetím odběru elektřiny a poté každoročně; výše uvedené údaje budou podkladem pro Správu nemovitostí Praha 2, a.s. (která také poskytne bližší informace k možnostem odběru elektřiny) při rozúčtování nákladů na nákup elektřiny dle faktury vystavené jí dodavatelem elektřiny; pokud nebude mít nájemce zajištěn odběr vody na sebe, použije se podobný postup; ustanovení o zálohách se použije pouze v případech, kdy nájemce nebude mít sám uzavřené smlouvy s příslušnými dodavateli el. energie, či vody; pronajímatel poskytne nájemci k zajištění odběru el. energie a vody potřebnou součinnost.

 

 

II.  Další požadavky pronajímatele:

 

- zajištění jednotného vizuálního stylu pronajímané plochy;

 

- předložení vizualizace výše uvedených stánků a farmářských trhů jako celku;

 

-  nájemce smí zajistit provozování jednotlivých stánků prostřednictvím podnájmů s jednotlivými farmáři, řemeslníky/stánkaři;

 

-  nájemce v maximální možné míře zajistí, aby trhovci ani jejich zákazníci nevyužívali koš sloužící pro potřeby zákazníků prodejny KFC, a dále, aby trhovci ani jejich zákazníci nevstupovali na plochy veřejné zeleně;

 

- v nájemní smlouvě budou stanoveny smluvní sankce vycházející ze závazných podmínek pronájmu ve spojení s možností ukončení nájemního vztahu výpovědí, a to ve výši 5.000 Kč za každé nedodržování pořádku a dále 1.000 Kč za každé jiné porušení smluvní povinnosti ze strany nájemce, s tím, že nebude dotčena možnost žádat náhradu škody.

 

 

III.  Nabídka musí obsahovat:

 

a) doklad o oprávnění k podnikání dle živnostenského zákona (prostá kopie);

 

b) počet stánků propředmět nájmu a časový rozsah konání Trhů na Tyláku;

 

c) přesné zakreslení polohy stánků a občerstvovacích stolků na předmětu nájmu do přílohy č. 1 tohoto záměru, přičemž objekty umístěné na předmětu nájmu nesmí přesáhnout prostor vymezený přílohou č. 1 tohoto záměru (tedy plochu cca 633 m2);

 

d) popis koncepce, organizace Trhů na Tyláku, personálního zajištění, skladby sortimentu a potenciálních dodavatelů, dále jak často a jakým způsobem by uchazeč mohl realizovat doprovodné programy tak, aby hodnotící komise byla schopna zhodnotit celkovou koncepci pořádání Trhů na Tyláku z kvalitativního hlediska;

 

e) seznam, ve kterém bude uvedeno alespoň 5 referenčních plnění, týkajících se provozování a realizace prodejních trhů v posledních minimálně 5 letech a vztahujících se na prodej výrobků a služeb v oblasti stánkového prodeje a realizovaných přímo uchazečem; seznam by měl obsahovat rozsah (počet prodejních stánků na jednotlivých trzích), dobu trvání a místo realizace; po vítězném uchazeči si městská část Praha 2 vyhrazuje právo doložit (nechat ověřit) uvedené reference;

 

f) celkovou výši nájemného v Kč za pronájem předmětu nájmu za 1 kalendářní měsíc nájmu v členění bez a včetně DPH; jako doplňková informace bude uvedena cena za 1 kalendářní rok (březen – 15. listopad);

 

g) identifikační údaje (včetně telefonického, příp. i elektronického spojení) uchazeče a návrh nájemní smlouvy, která bude mimo jiné obsahovat následující prohlášení:

„Nájemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejná a byla uvedena v evidenci smluv a Registru smluv vedených pronajímatelem. Nájemce dále bere na vědomí, že městská část Praha 2 je na základě ust. § 2 odst. 1 a ust. § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti MČ Praha 2. Nájemce uděluje městské části Praha 2 souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost.“.

 

 

IV.  Výběr nájemce:

 

Městská část Praha 2 bude hodnotit kvalitu návrhu řešení předmětu záměru, která musí obsahovat komplexní řešení uchazeče při plnění předmětu záměru v rámci definovaných oblastí. Vyhlašovatel bude při hodnocení posuzovat následující parametry uchazečem dodané nabídky:

 

a)  technické a organizační řešení trhů – v rámci tohoto parametru bude hodnocena celková koncepce a úroveň trhu, kvalita doprovodných programů, řešení a způsob zabezpečení úklidu, sběru a svozu odpadů;

b)  sortimentní skladba – v rámci hodnocení tohoto parametru bude hodnocena navrhovaná skladba sortimentu a výběr prodejců;

c)  celková výše nájemného – v rámci hodnocení tohoto parametru bude hodnocena celková výše nájemného za pronájem předmětu nájmu za  1 kalendářní měsíc nájmu v členění bez a včetně DPH; jako doplňková informace bude uvedena cena za 1 kalendářní rok (březen – 15. listopad);

d)  reference – v rámci tohoto parametru budou hodnoceny zkušenosti s pořádáním trhů, týkajících se prodeje výrobků a služeb v oblasti stánkového prodeje; bude hodnoceno množství a rozsah referenčních plnění.

 

Jako výstup z hodnocení sestaví hodnotící komise na základě hodnocení pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné tak, že za každý výše uvedený parametr přiřadí každé nabídce 4 – 0 bodů (4 body = výborný, 3 body = velmi dobrý, 2 body = dobrý, 1 bod = dostatečný, 0 bodů = nedostatečný), následně tyto body sečte. Nabídka s nejvyšším počtem bodů bude vybrána jako vítězná.

 

 

V.  Závěr:

 

Městská část Praha 2 upozorňuje uchazeče na místní poplatek za užívání veřejného prostranství stanovený vyhláškou č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, a na registrační (poplatkovou) povinnost podle zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, oba ve znění pozdějších předpisů, které bude vybraný nájemce hradit.

 

Pronajímatel poskytne nájemci předmět nájmu 14 dnů před zahájením nájmu a 5 dnů po skončení doby nájmu bezplatně pro montáž a demontáž zařízení tržiště.

 

Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez uvedení důvodu a dále:

-  před uzavřením nájemní smlouvy s vybraným uchazečem ověřit údaje předložené vybraným uchazečem v jeho nabídce;

-  neposkytnout uchazečům náhradu nákladů spojených s jejich účastmi v tomto výběrovém řízení;

-  vyloučit uchazeče, který nesplnil podmínky tohoto záměru, zejména neprokázal požadovanou kvalifikaci, jeho nabídka byla neúplná, neobjasnil svou nabídku v požadované lhůtě;

-  jednat s vítězem o bližších podmínkách nájemní smlouvy (které nejsou výslovně uvedeny v tomto záměru).

 

 

 

Nabídku předkládejte v zalepené obálce

do podatelny Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20, 120 00 PRAHA 2

 

nejpozději do  21. 2. 2019  do 13:00 hodin

 

Obálku zřetelně označte:

 

“Pronájem části Tylova náměstí –Trhy na Tyláku – NEOTVÍRAT!“

 

 

 

 

 

 

 

    Ing.  Michael  G r u n d l e r        místostarosta pro oblast správy majetku

 

 

 

 

Přílohy:

Příloha č. 1 – grafické vymezení části Tylova náměstí určené k pronájmu

Příloha č. 2 – grafické vymezení prostor WC při ulici Rumunská


 

Legenda: prostory sloužící pro potřeby trhovců jsou žlutě ohraničeny

 

 

Vytisknout