Rybářské lístky a lovecké lístky

 

1. Chtěl bych chytat ryby – jaké musím splňovat podmínky?

Musíte být členem rybářského svazu a mít rybářský lístek (přehled místních organizací naleznete na stránkách Českého rybářského svazu www.rybsvaz.cz ). Máte-li trvalé bydliště v Praze 2,  rybářský lístek získáte v odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 2, nám. Míru 20, tel.: 236 044 200.

 

2. Potřebuji lovecký lístek - jaké musím splňovat podmínky?

Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že

  • a)  má trvalé bydliště v Praze 2
  • b)  je starší 16 let,
  • c)  má způsobilost k právním úkonům,
  • d)  složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině
  • e)  je bezúhonný občan České republiky; k prokázání bezúhonnosti předloží výpis z evidence Rejstříku trestů;  k uloženým pokutám za přestupky na úseku myslivosti a k pokutám za přestupky uložené podle zákona č. 449/2001 Sb. se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky; u cizince, který nemá pobyt na území České republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z Rejstříku trestů nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu,
  • f) je pojištěn (§ 48 zákona č. 449/2001 Sb.).