Sazebník správních poplatků

Sazebník správních poplatků

při výkonu státní správy živnostenských úřadů

dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích
účinnost od 1. 7. 2008

Pol.

Předmět

Částka

24 a)

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání

1000,- Kč

24 b)

Další ohlášení živnosti

500,- Kč

24 c)

Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1000,- Kč

24 d)

Přijetí další žádosti o koncesi

500,- Kč

24 e)

Změna rozhodnutí o udělení koncese

500,- Kč

24 f)

Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

500,- Kč

24 g)

Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

100,- Kč

24 h)

Vydání úplného nebo částečného výpisu ze živnostenského rejstříku na žádost

20,- Kč
za každou i započ. stránku

6 a)

Zápis zemědělského podnikatele

1000,- Kč

6 b)

Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci

500,- Kč

Předmětem poplatku není

  1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
  2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
  3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
  4. Změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
  5. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky

  • Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
  • Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
  • Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
  • Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.