Volba prezidenta republiky

Vážení občané,

rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky č. 275/2017 Sb. byla dne 28. 8. 2017 vyhlášena volba prezidenta republiky. Dny konání této volby byly stanoveny na pátek a sobotu 12. a 13. ledna 2018. Hlasování bude probíhat v pátek 12. 1. od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. 1. od 8:00 do 14:00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta republiky by se konalo v pátek 26. 1. a v sobotu 27. 1. 2018.

rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky


stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
určení počtu zvláštních oddělených prostorů

poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí

oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta republiky

přehled o telefonním spojení na okrskové volební komise v Praze 2 - 2. kolo volby prezidenta

aplikace s navigací do volební místnostiZájemci o práci v okrskových volebních komisích

se mohou hlásit na tel. 236 044 215, 236 044 246 případně e-mailem na infocentrum@praha2.cz.

Právo volit

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Informace k voličským průkazům

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta republiky konaní ve dnech 12. a 13. ledna 2018 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), na voličský průkaz. O voličský průkaz lze požádat v době od vyhlášení voleb, vydávat je lze od 28.12.2017.

Vzhledem ke změně právní úpravy již žádost o voličský průkaz nelze podat v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče, viz "Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta republiky v roce 2018"

  • VOLIČSKÝ PRŮKAZ PRO PRVNÍ I DRUHÉ KOLO VOLBY PREZIDENTA 

Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, nebo žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky, musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. do pátku 5.1.2018.

Osobně lze žádost podat u Úřadu městské části Praha 2 do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. nejpozději do středy 10. 1. 2018 do 16:00 hodin. V období do 27. 12. 2017 lze žádost podat osobně v 1. patře, místnost č. 114. Od doby, kdy bude možné voličské průkazy už vydávat, tj. od 28. 12. 2017, budou voličské průkazy vydávány na počkání v hale oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Úřadu městské části Praha 2 (hala 038a v přízemí, vchod z Jugoslávské ulice, v návštěvních hodinách pro veřejnost, které jsou stejné jako u uvedeného oddělení).

Při podání žádosti ve výše uvedených termínech lze vydat voličské průkazy pro obě kola volby prezidenta.

  • VOLIČSKÝ PRŮKAZ PRO DRUHÉ KOLO VOLBY PREZIDENTA

Pro případné druhé kolo volby prezidenta, které se má konat ve dnech 26. a 27.1.2018, platí, že žádost o voličský průkaz pouze pro 2. kolo volby prezidenta v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče nebo žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky, musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem konání 2. kola volby prezidenta, tj. do pátku 19. 1. 2018.

Osobně lze žádost o vydání voličského průkazu pro 2. kolo volby prezidenta podat u Úřadu městské části Praha 2 do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. nejpozději do středy 24. 1. 2018 do 16:00 hodin. V období do 27. 12. 2017 lze žádost podat osobně v 1. patře, místnost č. 114. Od doby, kdy bude možné voličské průkazy už vydávat, tj. od 28. 12. 2017, budou voličské průkazy vydávány na počkání v hale oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Úřadu městské části Praha 2 (hala 038a v přízemí, vchod z Jugoslávské ulice v návštěvních hodinách pro veřejnost, které jsou stejné jako u uvedeného oddělení).

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Upozorňujeme, že voličský průkaz se vydává jako tiskopis a nelze jej zasílat do datové schránky (ani zákonná úprava toto neumožňuje).

Užitečné odkazy:

Zveřejněno: 05.09.2017 – ondrej.jicha@praha2.cz
Vytisknout