Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev městské části Praha 2 a hlavního města Prahy

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev městské části Praha 2 a hlavního města Prahy

Vážení občané,

rozhodnutím prezidenta republiky č. 85/2018 Sb. byly dne 31. 5. 2018 vyhlášeny volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí, tedy i do Zastupitelstva městské části Praha 2. Dny konání těchto voleb byly stanoveny na pátek a sobotu 5. a 6. října 2018. Hlasování bude probíhat v pátek 5. 10. od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6. 10. od 8:00 do 14:00 hodin; případné II. kolo voleb do Senátu bude probíhat v pátek 12. 10. od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. 10. od 8:00 do 14:00 hodin.

rozhodnutí prezidenta republiky

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se v Praze 2 týkají pouze voličů, kteří spadají dle svého trvalého pobytu do volebního obvodu č. 26, tedy voličů s trvalým pobytem v k. ú. Vinohrady a k. ú. Nusle (volební okrsky č. 2001 až 2031 a část volebního okrsku č. 2032 patřící do k. ú. NusleINFORMACE K VOLIČSKÝM PRŮKAZŮM

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5 a 6. října 2018 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz. O voličský průkaz lze požádat od vyhlášení voleb.

Možnost použití voličského průkazu je dosti omezená, jelikož volič na voličský průkaz může hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Úřad městské části Praha 2 může vydávat voličské průkazy pouze voličům s trvalým pobytem v Praze 2, vzhledem k vymezení volebního obvodu č. 26 s trvalým pobytem v Praze 2 k. ú. Vinohrady a k. ú. Nusle​.

Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky, musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 28. září 2018.

Osobně lze žádost podat u Úřadu městské části Praha 2, 1. patro, místnost č. 114, do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 3. října 2018 do 16:00 hodin.

žádost o voličský průkaz

VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 A ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY SE VOLIČ MŮŽE ZÚČASTNIT HLASOVÁNÍ POUZE V TOM VOLEBNÍM OKRSKU, VE KTERÉM JE ZAPSÁN VE STÁLÉM SEZNAMU VOLIČŮ PODLE MÍSTA SVÉHO TRVALÉHO POBYTU. VOLIČSKÉ PRŮKAZY SE PRO TENTO DRUH VOLEB NEVYDÁVAJÍ.


PRÁVO VOLIT
Kromě státních občanů ČR mají právo volit do zastupitelstev obcí také státní občané ostatních členských států Evropské unie, kteří alespoň ve 2. den voleb dosáhnou věku 18 let a jsou v příslušné obci (městské části) přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu; komunálních voleb se mohou zúčastnit, pokud ve lhůtě do 3. 10. 2018 do 16:00 hodin podají žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů u příslušného obecního úřadu v místě, kde jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu. Pokud státní občan jiného státu EU tuto žádost nepodá, nemůže se hlasování v těchto volbách zúčastnit. U Úřadu městské části Praha 2 lze žádost podat u odboru správních agend v kanceláři č. 114, 1. patro, tel. 236 044 313, e-mail: ondrej.jicha@praha2.cz.

PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky Úřadu městské části Praha 2 – tel.: 236 044 215, 236 044 246, nebo ve dnech voleb přímo příslušné okrskové volební komisi.

OVĚŘENÍ ZÁPISU V SEZNAMU VOLIČŮ
Každý volič s trvalým pobytem v Praze 2 si po prokázání totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem) může u odboru správních agend Úřadu městské části Praha 2, kancelář č. 114, ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Údaje nelze sdělovat telefonicky, vzhledem k nutnosti ověření totožnosti občana; rovněž není možné získat údaje o příbuzných, sousedech či známých. Případnou chybu v údajích vedených v seznamu voličů lze opravit nebo doplnit; úřad je povinen do 48 hodin žádosti voliče o opravu či doplnění údajů buďto vyhovět, anebo mu písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu.

HLASOVACÍ LÍSTKY

budou voličům dodány do schránek alespoň 3 dny předem, v modrých obálkách formátu C4, označených razítkem s číslem volebního okrsku. Kromě toho volič může obdržet hlasovací lístky také přímo ve volební místnosti ve dnech voleb. Hlasovací lístky pro volby do Senátu budou dodány jako sada (jeden hlasovací lístek - jeden kandidát), hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 2 je jednostranný formátu A1 a hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy formátu A2/8 stran, lepený, po straně označený růžovým pruhem (pro volby do zastupitelstva jsou kandidáti každé volební strany uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích vedle sebe v pořadí dle vylosovaného čísla). Pokud hlasovací lístky v uvedené lhůtě neobdržíte, oznamte to na tel.: 236 044 139, příp. e-maiem na: michael.hawryluk@praha2.cz. Bude-li se konat druhé kolo voleb do Senátu, hlasovací lístky při něm voliči obdrží až přímo ve volební místnosti.


POUŽITÍ ÚŘEDNÍCH OBÁLEK

Podmínkou platnosti hlasovacího lístku mimo jiné je, aby byl vložen do úřední obálky k tomu určené. Tuto úřední obálku (opatřenou kulatým razítkem se státním znakem) volič obdrží ve volební místnosti od okrskové volební komise. Hlasovací lístek pro I. kolo voleb do Senátu volič vkládá do žluté úřední obálky formátu C5, oba hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Zastupitelstva městské části Praha 2 volič vkládá do jedné šedé úřední obálky formátu C4. Modrá obálka, ve které byly voliči dodány hlasovací lístky, není úřední obálkou a pokud by byl hlasovací lístek při hlasování vložen do ní, byl by takový hlas neplatný.


HLASOVÁNÍ - VOLBY DO SENÁTU

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. V  prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží volič do  žluté úřední obálky formátu C5 (v případném II. kole voleb do Senátu do šedé úřední obálky formátu C5) jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou na tenkém papíru, doporučujeme proto voličům, aby věnovali zvýšenou pozornost tomu, zda do úřední obálky pro volby do Senátu dávají skutečně jen jeden hlasovací lístek.


ZPŮSOB HLASOVÁNÍ - VOLBY DO ZASTUPITELSTEV

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič může volit pouze tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno, ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 2 tedy 35 kandidátů, tj. každý volič má 35 „hlasů“ (počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku); ve volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy se volí 65 zastupitelů, tj. zde má volič 65 „hlasů“. Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.


Aby byl hlasovací lístek platný, musí být upraven výlučně jedním ze způsobů, které jsou uvedeny v informaci o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí, kterou voliči obdrží spolu s hlasovacími lístky, tj. volební strany a kandidáti, kterým chce volič dát svůj hlas, mohou být označeni jedině způsoby, které jsou uvedeny v informaci o způsobu hlasování. Přes rozměry hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstev nelze volební stranu či kandidáty, kterým chce volič dát svůj hlas, vybírat jejich vytržením či vystřižením z hlasovacího lístku; takovýto hlas by byl neplatný.


Ke  kandidátům, kteří se kandidatury vzdali nebo byli odvoláni, a hlasům pro ně odevzdaným se nepřihlíží. Pokud volič neoznačí na  hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.


V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů (počty hlasů uvedeny pro hlasování do Zastupitelstva městské části Praha 2):


a. Na hlasovacím lístku označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran, tj. volič v tomto případě může rozdělit svých 35 hlasů mezi jednotlivé kandidáty bez ohledu na volební stranu, za kterou kandidát kandiduje – každá strana s takto označenými kandidáty za  každého takto označeného kandidáta získá jeden hlas. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.


b. Volič může na  hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s  kandidáty volební strany pouze jednu volební stranu, tj. kandidáti v takto křížkem označené volební straně dostanou každý po jednom hlasu voliče; má-li volební strana 35 kandidátů, získá tak celkem 35 hlasů, je-li na  kandidátní listině volební strany např. jen 15 kandidátů, volební strana získá jen 15 hlasů a zbylé hlasy voliče zůstávají nevyužité. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.


c. Volič může na  hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s  kandidáty volební strany pouze jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve  kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být voleni a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci, tj. např. při počtu 35 volených zastupitelů volič označí v záhlaví jednu volební stranu a dále v ostatních stranách libovolně vybere 20 kandidátů – těchto 20 kandidátů dostane každý po jednom hlasu voliče a každá strana s takto označenými kandidáty za každého takto označeného kandidáta získá jeden hlas, zbylých 15 hlasů dostane prvních 15 kandidátů křížkem v záhlaví označené strany (každý po jednom hlasu), a tedy i tato volební strana. K označení křížkem u jednotlivých kandidátů ve volební straně, která je v záhlaví označena křížkem, se nepřihlíží. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.


Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy a hlasovací lístek do Zastupitelstva městské části Praha 2 do šedé úřední obálky formátu C4. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.


 

KDO ZÍSKÁ MANDÁT? - VOLBY DO ZASTUPITELSTEV

Přednostní, resp. preferenční hlasy ve formě, v jaké jsou známy např. z  voleb do  Poslanecké sněmovny, ve volbách do zastupitelstev obcí fakticky neexistují. Pořadí kandidátů se mění pouze v případě, že kandidát získá nejméně o 10 % hlasů více, než je počet hlasů odevzdaných pro volební stranu, dělený počtem kandidátů této strany. Takovýto kandidát postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takovýchto kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů, které byly pro ně odevzdány. Ke  kandidátům, kteří se kandidatury vzdali nebo byli odvoláni, a hlasům pro ně odevzdaným se nepřihlíží.

 

Ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zřejmé, že pro zisk mandátu zastupitele je naprosto zásadní celkový počet hlasů, který obdrží kandidátní listina té které volební strany, nikoliv celkový počet hlasů pro jednotlivého kandidáta. Tj. individuální „úspěch“ kandidáta v rámci té které kandidátní listiny z hlediska počtu hlasů přímo pro něj (získaný individuálními křížky v rámečku před jménem kandidáta na hlasovacím lístku) může snadno vést k tomu, že kandidát v kandidátní listině postoupí na první místo kandidátní listiny (ziskem 10 % hlasů „nadprůměr“ - viz výše), přesto však mandát zastupitele nezíská, neboť kandidátní listina volební strany, ve které kandidát figuruje, nezíská dostatečný celkový počet hlasů pro zisk byť jen jednoho mandátu zastupitele. 


DALŠÍ INFORMACE K VOLBÁM

zápis o výsledku voleb do Senátu ve volebním obvodu č. 26 - 2. kolo voleb

přehled o telefonním spojení na okrskové volební komise v Praze 2 - Senát 2. kolo

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

přehled o telefonním spojení na okrskové volební komise v Praze 2

oznámení o době a místě konání voleb

svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

protokol o vylosování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky pro volby do Senátu, volební obvod 26 se sídlem Praha 2

protokol o losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku - volby do Zastupitelstva městské části Praha 2


informace o počtu a sídle volebních okrsků


učení počtu zvláštních oddělených prostor pro úpravu hlasovacích lístků

rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany ANO 2011
rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Česká pirátská strana
rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany DVOJKA SOBĚ - koalice Strany zelených, KDU-ČSL, ČSSD a nezávislých kandidátů
rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Komunistická strana Čech a Moravy
rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Občané za spokojené bydlení (OSB)
rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Občanská demokratická strana
rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany SVOBODNÍ A STAROSTOVÉ PRO PRAHU
rozhodnutí k škrtnutí kandidáta na kandidátní listině SVOBODNÍ A STAROSTOVÉ PRO PRAHU
rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Starostové a nezávislí
rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany TOP 09

rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci ANO 2011
rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci Komunistická strana Čech a Moravy
rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci Libor Michálek - senátor, který plní sliby
rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci Marek Hilšer do Senátu
rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci Občanská demokratická strana
rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci Pro Prahu
rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci Strana zelených
rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)

stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

UŽITEČNÉ ODKAZY:

Ministerstvo vnitra - informace o způsobu hlasování, podmínkách kandidatury apod.

Český statistický úřad - výsledky voleb

Tento článek byl vyvěšen dne 18. 6. 2018 a bude průběžně aktualizován 
Ondřej Jícha, odbor správních agend

Zveřejněno: 13.10.2018 – ondrej.jicha@praha2.cz
Vytisknout