Volby do Evropského parlamentu

Vážení občané,

rozhodnutím prezidenta republiky č. 9/2019 Sb. byly dne 17. 1. 2019 vyhlášeny volby do Evropského parlamentu. Dny konání těchto voleb byly stanoveny na pátek a sobotu 24. a  25. května 2019. Hlasování bude probíhat v pátek 24. 5. od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 25. 5. od 8:00 do 14:00 hodin.

Rozhodnutí prezidenta republiky

Právo volit

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo k přechodnému pobytu na území České republiky a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Překážkami ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu na území České republiky jsou zákonem stanovená omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Seznam voličů

Do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu budou v Praze 2 zaneseni ti voliči – občané ČR, kteří ke dni 14. 4. 2019 budou na území Prahy 2 přihlášeni k trvalému pobytu.

Pokud volič – občan ČR změní místo trvalého bydliště v rámci území České republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (tj. po 14. dubnu 2019) musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 22. května 2019 nebo v dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji).

Žádost o vydání potvrzení

Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 22. 5. 2019 nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu.

Podrobně je uvedeno na: https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-ceske-republiky-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

Občan jiného členského státu Evropské unie, který má zájem hlasovat na území České republiky, může ve lhůtě do 14. 4. 2019 do 16:00 hodin u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu, podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, pokud je na území ČR nejméně od 10. 4. 2019 přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu. Tuto žádost lze podat u Úřadu městské části Praha 2, odbor správních agend, 1. patro, kancelář č. 114, tel. 236 044 313 nebo kancelář č. 104, tel. 236 044 139. V neděli 14.4.2019 v době od 8:00 do 16:00 hodin bude pro podání žádosti zajištěna služba (kancelář č. 114).

Podrobně je uvedeno na: https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-jinych-clenskych-statu-eu-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

Informace k voličským průkazům

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky voliče musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 17. 5. 2019 do 16:00 hodin.

Osobně lze žádost podat u Úřadu městské části Praha 2 do okamžiku uzavření seznamu voličů, tj. nejpozději do středy 22. 5. 2019 do 16:00 hodin. Od doby, kdy bude možné voličské průkazy už vydávat, tj. od 9. 5. 2019, budou voličské průkazy vydávány na počkání v hale oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Úřadu městské části Praha 2 (hala 038a v přízemí, vchod z Jugoslávské ulice). V tomto případě není třeba žádost vyplňovat, o podání žádosti bude sepsán úřední záznam. 


Žádost o voličský průkaz

Voličské průkazy lze předávat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 9. 5. 2019; voličský průkaz lze předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej lze voliči zaslat.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky budou voličům dodány do schránek alespoň tři dny předem, v modrých obálkách formátu C4, označených razítkem s  číslem volebního okrsku. Kromě toho volič může obdržet hlasovací lístky také přímo ve volební místnosti ve dnech voleb. 

Návštěva s přenosnou hlasovací schránkou

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky u Úřadu městské části Praha 2 – tel. 236 044 215, 236 044 246, nebo ve dnech voleb přímo příslušné okrskové volební komisi.

Ověření zápisu v seznamu voličů

Zákon o volbách do Evropského parlamentu, na rozdíl od jiných druhů voleb, neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu ve dnech voleb ve volební místnosti. Je proto účelné, aby si voliči, v případě pochybností, nejpozději do 14. dubna 2019 ověřili u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu, že jsou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Toto mohou voliči s trvalým pobytem v Praze 2 učinit po prokázání totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem) u odboru správních agend Úřadu městské části Praha 2, kancelář č. 114. Údaje nelze sdělovat telefonicky vzhledem k nutnosti ověření totožnosti občana; rovněž není možné získat údaje o příbuzných, sousedech či známých. Případnou chybu v údajích vedených v seznamu voličů lze opravit nebo doplnit; úřad je povinen do 48 hodin žádosti voliče o opravu či doplnění údajů buďto vyhovět, nebo mu písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Prokazování totožnosti a státního občanství

Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu.

Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a dále to, že je na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu.

Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního sezamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Způsob hlasování

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u dvou kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

Zájemci o práci v okrskových volebních komisích

se mohou přihlásit e-mailem na infocentrum@praha2.cz nebo telefonicky na tel. 236 044 215, 236 044 246

Další informace k volbám:

přehled o telefonním spojení na okrskové volební komise v Praze 2


oznámení o době a místě konání voleb


svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v Praze 2 

informace o počtu a sídle volebních okrsků

určení počtu zvláštních oddělených prostorů pro úpravu hlasovacích lístků


stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí


Užitečné odkazy:


Tento článek byl vyvěšen dne 24. 1. 2019 a bude průběžně aktualizován.

Ondřej Jícha
odbor správních agend
tel. 236 044 313

Zveřejněno: 24.01.2019 – ondrej.jicha@praha2.cz
Vytisknout