Výběrové řízení na obsazení pozice pracovník/pracovnice živnostenského odboru - odd. kontroly

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Městská část Praha 2 – Úřad městské části Praha 2

zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 2

vyhlašuje dne 4. 11. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

 pracovník/pracovnice živnostenského odboru – odd. kontroly

 

Sjednaný druh práce: pracovník/pracovnice oddělení kontroly živnostenského odboru

ÚMČ  Praha 2, s místem výkonu práce Praha.

Zařazení v platové třídě 10, pracovní poměr na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změněněkterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

a)  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b)  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,

c)  způsobilost k právním úkonům,

d)  bezúhonnost.

 

 

Požadované vzdělání:

 

·  VŠ v bakalářském studijním programu, nebo vyšší odborné vzdělání.

 

 

Požadované znalosti:

·  výborná znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook, popř.práce s databázemi),

·  praxe ve správních činnostech a v oblasti přestupkové agendy výhodou.

 

 

Další dovednosti, schopnosti:

·  organizační a komunikační schopnosti,

·  schopnost samostatného rozhodování,

·  operativnost při uplatňování právních předpisů,

·  dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu,

·  přesnost, pečlivost, spolehlivost, schopnost týmové práce,

·  ochota vynakládat maximální pracovní výkon. 

 

 

Základní náplň práce:

  ·  výkon kontrolní činnosti,

  ·  samostatné projednávání a zpracování případů ve správním řízení.

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 22. 11. 2019 na adresu:

 

 

Městská část Praha 2

Úřad městské části Praha 2

personálně právní oddělení

nám. Míru 20, 120 39 Praha 2

 

 

obálku označit slovy:„Výběrové řízení – pracovník/ce živnostenského odboru –odd. kontroly.“

 

 

Předpokládaný vznik pracovního poměru: dle dohody.

 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

 

V Praze dne 31. 10. 2019   

Ing. Michal Kopecký, MPA

tajemník Úřadu městské části Praha 2

 

 

 

 

 

 

Vytisknout