Výběrové řízení na obsazení pracovního místa pracovník/pracovnice odboru dopravy a územního rozvoje

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Městská část Praha 2 – Úřad městské části Praha 2

zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 2

vyhlašuje dne 20. 6. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

 pracovník/pracovnice odboru dopravy a územního rozvoje
 

Sjednaný druh práce:  pracovník/ce  oddělení dopravy  ÚMČ  Praha 2, s místem výkonu  práce Praha.

Platové zařazení: platová třída 9. Pracovní poměr na dobu neurčitou s 3-měsíční zkušební dobou.

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změněněkterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

a)  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b)  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,

c)  způsobilost k právním úkonům,

d)  bezúhonnost.

 

 

Požadované vzdělání:

·  střední vzdělání s maturitní zkouškou (stavební nebo technický směr). 

 

Požadované znalosti:

  ·  výborná znalost práce na PC ( Word,Excel,Internet,Outlook, popř.práce 

   s databázemi).

 

Další dovednosti, schopnosti:

·  organizační a komunikační schopnosti,

·  dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu,

·  přesnost, pečlivost, spolehlivost, schopnost týmové práce,

·  zkušenosti a praxe z oblasti výkonu státní správy a samosprávy vítány,

·  zkoušky odborné způsobilosti výhodou.

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 13. 7. 2018 na adresu:

 

Městská část Praha 2

Úřad městské části Praha 2

personálně právní oddělení

nám. Míru 20, 120 39 Praha 2

 

 

obálku označit slovy:„Výběrové řízení - pracovník/ce odboru dopravy a územního rozvoje“.

 

Předpokládaný vznik pracovního poměru říjen 2018.

  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 


 

V Praze dne 19. 6. 2018   Ing. Michal Kopecký, MPA

   tajemník Úřadu městské části Praha 2

 

 

 

 

 

   

Vytisknout