Výběrové řízení na obsazení pracovního místa pracovník/pracovnice odboru právního

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Městská část Praha 2 – Úřad městské části Praha 2

zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 2

vyhlašuje dne 25. 6. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

 právník/právnička odboru právního

 

Sjednaný druh práce: právník/právnička odboru právního  ÚMČ  Praha 2, s místem

výkonu práce Praha.

Platové zařazení v platové třídě 11, pracovní poměr na dobu neurčitou, možnost i zkráceného pracovního úvazku.

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změněněkterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

a)  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b)  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,

c)  způsobilost k právním úkonům,

d)  bezúhonnost.

 

Požadované vzdělání:

·  VŠ, magisterský studijní program, obor právo a právní věda.

 

Požadované znalosti:

·  znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook).

 

 

Další dovednosti, schopnosti:

·  organizační a komunikační schopnosti,

·  schopnost samostatného rozhodování,

·  operativnost při uplatňování nových právních předpisů,

·  dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu,

·  praxe v oblasti samosprávy nebo veřejných zakázek výhodou, občanského práva, poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. výhodou.

 

Nástupní plat: 35.000,- Kč/ plný úvazek.

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 13. 7. 2018 na adresu:

 

Městská část Praha 2

Úřad městské části Praha 2

personálně právní oddělení

nám. Míru 20, 120 39 Praha 2

 

 

obálku označit slovy:„Výběrové řízení – právník/právnička odboru právního.“

 

Předpokládaný vznik pracovního poměru dle dohody.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

   

 

V Praze dne 21. 6. 2018

  Ing. Michal Kopecký, MPA

  tajemník Úřadu městské části Praha 2

 

 

 

 

 

 

Vytisknout