Výběrové řízení na pozici pracovník/ce oddělení ochrany životního prostředí

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 2 – Úřad městské části Praha 2

 

zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 2

vyhlašuje dne 3. 7. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

  pracovník/ce oddělení ochrany životního prostředí  v odboru  životního prostředí

 

Místo pracoviště: Praha 2

Platové zařazení: platová třída 9

Sjednaný druh práce: pracovník oddělení ochrany životního prostředí v odboru životního prostředí, ÚMČ Praha 2, s místem výkonu práce Praha. Pracovní poměr na dobu určitou za mateřskou dovolenou s tříměsíční zkušební dobou.

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

a)  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b)  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,

c)  způsobilost k právním úkonům,

d)  bezúhonnost.

 

 

Požadované vzdělání

  • minimální vzdělání SŠ
  • praxe v oboru vítána

 

 

Požadované znalosti:

  • zkušenosti z oblasti výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí a samosprávy vítány
  • komunikační a organizační schopnosti
  • dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)

 

Náplň práce:

Připravuje smlouvy o pronájmu a výpůjčce ploch veřejné zeleně a povolení vjezdů do parků a kontroluje jejich plnění. Zajišťuje agendu v oblasti veterinární a týrání zvířat.

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 17. 7. 2018 na adresu:

 

Městská část Praha 2

Úřad městské části Praha 2

Oddělení personálně právní

nám. Míru 20, 120 39 Praha 2

 

 

obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pracovník oddělení ochrany životního prostředí v odboru ŽP“

 

 

 

Předpokládaný vznik pracovního poměru dle dohody.

 

 

 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 2. 7. 2018 

Ing. Michal Kopecký, MPA

tajemník Úřadu městské části Praha 2

 

Vytisknout