Výběrové řízení na pozici pracovník/pracovnice oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Městská část Praha 2 – Úřad městské části Praha 2

zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 2

vyhlašuje dne 2. 7. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

 pracovník/pracovnice oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

 

Sjednaný druh práce: pracovník/pracovnice odd. osobních dokladů a evidence obyvatel odboru správních agend ÚMČ Praha 2, s místem výkonu práce Praha.

Platové zařazení v platové třídě 9. Pracovní poměr na dobu neurčitou, s tříměsíční zkušební lhůtou.

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

a)  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b)  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,

c)  způsobilost k právním úkonům,

d)  bezúhonnost.

 

Požadované vzdělání:

   ·  minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Další požadavky:

·  odolnost vůči stresu,

·  velmi dobrá znalost práce s PC,

·  úhledný a čitelný rukopis,

·  vstřícný přístup ke klientům, příjemné vystupování, schopnost a ochota ke komunikaci

(přepážkové pracoviště),

·  vysoké pracovní nasazení, psychická odolnost, aktivní přístup k práci,

·  spolehlivost, pečlivost, flexibilita,

·  nekonfliktní typ pro práci ve větším pracovním kolektivu.

 

Místo je vhodné i pro absolventa.

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 18. 7. 2018 na adresu:

 

Městská část Praha 2

Úřad městské části Praha 2

personálně právní oddělení

nám. Míru 20, 120 39 Praha 2

 

 

obálku označit slovy: „Výběrové řízení - pracovník/ce odd. osobních dokladů a evidence obyvatel“

 

 

 

Předpokládaný vznik pracovního poměru ihned nebo dle dohody.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

 

V Praze dne 29. 6. 2018 

Ing. Michal Kopecký, MPA

tajemník Úřadu městské části Praha 2

 

 

 

 

 

 

Vytisknout