Vydávání cestovních dokladů

pracoviště: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 (vchod také z ulice Jugoslávská 20), přízemí, hala č. 038a vlevo, tel. 236 044 100, 236 044 104

 • vedoucí oddělení: Mgr. Martin Libruška, přízemí hala 038a vlevo - vchod z ulice Jugoslávská 20, tel.: 236 044 100, mob.: 724 060 194, e-mail: martin.libruska@praha2.cz
Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel je pracoviště s rozšířenou návštěvní dobou:

  pondělí a středa    08:00 - 17:30 
  úterý a čtvrtek   07:30 - 16:00 
  pátek    07:30 - 13:00

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.

ON-LINE OBJEDNÁNÍ - na konkrétní den a hodinu k vyřízení těchto záležitostí v hlavní budově ÚMČ, nám. Míru 20, po změně příslušnosti pro vydávání cestovních pasů je u Úřadu městské části Praha 2 zvýšený zájem o vydávání cestovních pasů. Nechcete-li kvůli žádosti o cestovní pas nebo občanský průkaz čekat ve frontě, doporučujeme Vám využít možnosti elektronického objednání.

HOTOVÉ DOKLADY - informace o dokladech připravených k vyzvednutí na ÚMČ Praha 2

NEPLATNÉ DOKLADY - možnost ověřit si na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR, zda je občanský průkaz či cestovní pas evidován jako neplatný; údaje mají pouze informativní charakter


Odbavování klientů u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel


UPOZORNĚNÍ:
Od 1.1.2016 došlo ke zrušení místní příslušnosti odvozené od místa trvalého pobytu žadatele, o vydání cestovního pasu lze tudíž požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22.

Rovněž byla od 1.1.2016 zcela zrušena možnost vydávat cestovní pas bez strojově čitelných údajů vydávaný ve lhůtě do 15 dnů s platností 6 měsíců. Pokud občan požádá o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že vyřízení žádosti o cestovní pas vydávaný ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů nelze nikterak urychlit (zpracování žádosti a vyhotovení samotného cestovního pasu je záležitostí Ministerstva vnitra ČR a Státní tiskárny cenin) a není proto možné v případě potřeby vydat cestovní pas téměř "na počkání", jako tomu bylo dříve.

Doporučujeme Vám proto s dostatečným předstihem před odjezdem do zahraničí věnovat zvýšenou pozornost tomu, zda máte platný cestovní pas.
 
Upozorňujeme, že k 1.7.2011 skončila možnost zápisů dětí do cestovních pasů. Zápis občana v cestovním dokladu rodiče, který byl proveden před 1.7.2011, pozbyl platnosti dnem 26.6.2012. Od uvedeného data musí mít děti vlastní cestovní doklad.
Informační leták Ministerstva vnitra k cestovním pasům  (změny od 1.7.2018)

Informace k systému samoobslužného odbavení cestujících - EasyGO


Co je to cestovní doklad:

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic ČR, kterou prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství ČR, příp. další údaje v něm zapsané nebo zpracované.


Druhy cestovních dokladů:

 • cestovní pas
 • diplomatický pas
 • služební pas
 • cestovní průkaz (vydávají pouze zastupitelské úřady ČR v zahraničí)
 • náhradní doklad EU
 • jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy
Nejčastěji používaným cestovním dokladem je cestovní pas. Součástí cestovního pasu je datová stránka obsahující strojově čitelné údaje a biometrické údaje (digitalizovaná fotografie, digitalizovaný podpis a otisky prstů).


Jak a kde žádat o cestovní pas:

Předložit potřebné doklady a požádat o cestovní pas (vydávaný ve lhůtě 30 dnů) může občan osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (bez ohledu na místo trvalého pobytu), v hlavním městě Praze u úřadů městských částí Praha 1 – 22, nebo v zahraničí u zastupitelského úřadu ČR.

Každý, kdo žádá o vydání cestovního pasu, je povinen prokázat svou totožnost. Žádost o vydání cestovního pasu občan nevyplňuje, ale je pořizována přímo úředníkem, současně je pořízen snímek občana, vlastnoruční podpis občana a jsou odebrány otisky prstů, které jsou následně určeny k dalšímu digitálnímu zpracování.

Nemá-li občan trvalý pobyt na území ČR, vydá cestovní pas příslušný úřad podle posledního místa trvalého pobytu občana v ČR. Pokud občan trvalý pobyt na území ČR nikdy neměl nebo pokud ho nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna.

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů se podává stejně jako žádost o vydání cestovního pasu vydávaného ve lhůtě do 30 dnů, při podání žádosti je však třeba výslovně uvést, že občan žádá o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů.


Kdo může požádat o vydání cestovního pasu:

 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
 • soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti
 • člen domácnosti za občana staršího 15 let, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas

Podání žádosti o vydání cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.


Jaké doklady je třeba předložit k žádosti o cestovní pas:
(viz níže k jednotlivým případům)

1) vydání cestovního pasu občanovi mladšímu 15 let

 • o vydání cestovního pasu žádá zákonný zástupce (nebo osoba viz výše) spolu s dítětem

 K žádosti je třeba předložit:

 • rodný list dítěte
 • dosavadní cestovní pas dítěte (i neplatný)
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce
 • doklad o státním občanství ČR - občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR, je při vydání prvního cestovního pasu povinen prokázat státní občanství ČR. U občanů, kteří mají trvalý pobyt na území ČR, se doklad o státním občanství vyžaduje, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR podá zákonný zástupce dítěte na matrice dle místa trvalého pobytu. Doklad o státním občanství nesmí být starší 1 roku.

2) vydání cestovního pasu občanovi staršímu 15 let

 • o vydání cestovního pasu žádá občan starší 18 let sám. Žadatel ve věku nad 15 let do 18 let věku podává žádost v doprovodu s jedním zákonným zástupcem nebo k žádosti doloží písemný souhlas zákonného zástupce s vydáním cestovního dokladu s úředně ověřeným podpisem.

 K žádosti je třeba předložit:

 • platný občanský průkaz
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce (žadatel ve věku od 15 do 18 let) nebo souhlas zákonného zástupce s úředně ověřeným podpisem
 • další doklady k prokázání pravdivosti údajů zapisovaných do cestovního pasu (např. rodný list, oddací list, doklad o státním občanství)
 • dosavadní cestovní pas (i neplatný)

Převzetí cestovního pasu:

Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

 • občan starší 15 let
 • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, jedná-li se o cestovní doklad vydaný k plnění pracovních úkolů v zahraničí podle mezinárodní smlouvy
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele 

Cestovní pas vydávaný ve lhůtě do 30 dnů lze převzít u úřadu, který občan uvedl v žádosti (jiného, než u kterého byla podána žádost). Při převzetí cestovního pasu u jiného úřadu uhradí žadatel správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Cestovní pas vydávaný ve lhůtě do 6 pracovních dnů lze převzít pouze u úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání.


Doba platnosti, lhůty pro vydání a správní poplatky za vydání cestovního pasu:

Lhůty pro vydání

 Věk

Doba platnosti

Správní poplatek

Cestovní pas vydávaný ve lhůtě do 30 dnů*

mladší 15 let

5 let

  100,- Kč

starší 15 let

10 let

  600,- Kč

Cestovní pas vydávaný ve lhůtě do 6 pracovních dnů

mladší 15 let

5 let

2.000,- Kč

starší 15 let

10 let

4.000,- Kč

*) u žádostí podaných na zastupitelských úřadech v zahraničí platí delší lhůty pro vyřízení (až 120 dnů od podání žádosti)

Dovolujeme si upozornit, že správní poplatky lze u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel platit pouze v hotovosti a jsou splatné při podání žádosti.

Skončení platnosti cestovního dokladu:

 • uplynutím doby v něm vyznačené
 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení 
 • uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele dokladu za mrtvého
 • rozhodnutím o skončení jeho platnosti, jestliže je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost, nebo jestliže obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, nebo jestliže jeho držitel podstatně změnil svou podobu

Platnost cestovního dokladu nelze prodloužit.


Co dělat v případě ztráty, odcizení, zničení anebo nálezu cestovního dokladu:

Držitel cestovního dokladu nebo zákonný zástupce je povinen tyto skutečnosti neprodleně ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydání, popř. kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik nebo nejbližšímu útvaru policie. Dojde-li k uvedeným skutečnostem v zahraničí, nejbližšímu zastupitelskému úřadu. Nedodržení takové povinnosti je přestupkem podle zákona o cestovních dokladech.


Praktické poznámky k cestování do zahraničí:

 • Některé státy vyžadují určitou dobu platnosti cestovního pasu např. k udělení víza. Tyto informace lze zjistit na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR – http://www.mzv.cz/
 • Možnost cestovat do států EU s občanským průkazem: k překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz. Ministerstvo vnitra nedoporučuje používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu při cestě do zahraničí, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě EU mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.
 • Cestujeme - informace Ministerstva zahraničních věcí ČR pro občany k cestování do zahraničí

 Návrat na úvodní stránku Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Zveřejněno: 02.10.2013 – support@publix.cz   |   Aktualizováno: 31.05.2018 – martin.libruska@praha2.cz
Vytisknout