Vydávání občanských průkazů

pracoviště: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 (vchod také z ulice Jugoslávská 20), přízemí, hala č. 038a vlevo, tel.: 236 044 100, 236 044 104

 • vedoucí oddělení: Mgr. Martin Libruška, přízemí hala 038a vlevo - vchod z ulice Jugoslávská 20, tel. 236 044 100, mob.: 724 060 194, e-mail: martin.libruska@praha2.cz
Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel je pracoviště s rozšířenou pracovní dobou:

  pondělí a středa    08:00 - 17:30 
  úterý a čtvrtek   07:30 - 16:00 
  pátek   07:30 - 13:00 


V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.

ON-LINE OBJEDNÁNÍ - na konkrétní den a hodinu k vyřízení těchto záležitostí v hlavní budově ÚMČ, nám. Míru 20; po změně příslušnosti pro vydávání cestovních pasů je u Úřadu městské části Praha 2 zvýšený zájem o vydávání cestovních pasů. Nechcete-li kvůli žádosti o cestovní pas nebo občanský průkaz čekat ve frontě, doporučujeme Vám využít možnosti elektronického objednání.

HOTOVÉ DOKLADY - informace o dokladech připravených k vyzvednutí na ÚMČ Praha 2.

NEPLATNÉ DOKLADY - možnost ověřit si na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR, zda je občanský průkaz či cestovní pas evidován jako neplatný; údaje mají pouze informativní charakter


Odbavování klientů u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel


Co je to občanský průkaz:

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství ČR, jakož i další údaje v něm zapsané (např. rodinný stav nebo adresu místa trvalého pobytu).


Jaké údaje se do občanského průkazu zapisují:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu (u občanů, kteří nejsou hlášeni k trvalému pobytu na území ČR, se trvalý pobyt do OP nezapisuje), datum skončení platnosti, číslo a datum vydání OP a označení úřadu, který jej vydal
 • rodinný stav nebo registrované partnerství se nezapisují, pokud občan sdělí, že si zapsání tohoto údaje do OP nepřeje
 • označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa školy, označení „docent“ nebo „profesor“ nebo vědecká hodnost se zapisují do OP na žádost občana. Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které dosud v OP zapsané neměl, je povinen předložit doklad o jejich získání. Pokud jde o titul nebo hodnost získanou v zahraničí, je občan povinen předložit doklad o uznání vzdělání a příslušného titulu či hodnosti v ČR. Nelze-li z důvodu nedostatku místa ve vymezené části OP zapsat všechny požadované nepovinné údaje, určí občan, které z nich se zapíší.

Jaké údaje se do občanského průkazu již nezapisují:

Do OP již nelze zapisovat jméno, příjmení a rodné číslo manžela, partnera (registrované partnerství) ani nezletilého dítěte (dětí).


Kdo je povinen mít občanský průkaz:

 • občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR

Jaké další osoby mohou mít občanský průkaz:

 • občan, jehož svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu
 • občan mladší 15 let
 • občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR

Typy občanských průkazů:

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bez kontaktního elektronického čipu
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů

K uvedenému upozorňujeme, že novela zákona o občanských průkazech, která stanoví, že všechny OP budou obsahovat kontaktní elektronický čip nabyde účinnosti až 1.7.2018.
Ani poté však nebude docházet k plošné výměně občanských průkazů, pouze občanské průkazy vydávané po tomto datu budou již všechny obsahovat kontaktní elektronický čip. Občanské průkazy vydané před uvedeným datem neobsahující kontaktní elektronický čip budou nadále platné až do doby v nich uvedené.

V zákonem stanovených případech (ztráta, odcizení, poškození, zničení OP nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu) může občan s trvalým pobytem na území městské části Praha 2 podat u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel žádost o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc - žádost o vydání tohoto občanského průkazu lze podat současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, příp. později a to až do vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a je třeba k ní předložit 2 stejné průkazové fotografie. Takový občanský průkaz je u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel zpravidla možno vydat do druhého dne. Nelze jej však ve stejném případě vydat opakovaně. Žádost může podat i občan, který nemá trvalý pobyt na území městské části Praha 2, avšak taková žádost je následně přeposlána k vyřízení místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a nelze dodržet lhůtu uvedenou výše. V takovém případě platí lhůta 15 dní.Informační leták Ministerstva vnitra k občanským průkazům (změny od 1.7.2018)Jak a kde žádat o občanský průkaz:

Předložit potřebné doklady a požádat o občanský průkaz může občan osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (bez ohledu na místo svého trvalého pobytu), v hlavním městě Praze u úřadů městských částí Praha 1 - 22, nebo v elektronické podobě místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři za těchto podmínek:
 • lze použít digitalizovanou fotografii občana a jeho podpis z evidence dokladů, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok od jejich pořízení a nedošlo k podstatné změně podoby občana

 • žádost se zasílá prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost. Žádost o vydání občanského průkazu občan nevyplňuje, ale je pořizována přímo úředníkem, současně je pořízen snímek občana i vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování.

Informace k možnému pořizování fotografií mimo úřad profesionálním fotografem naleznete zde.


Jaké doklady je třeba předložit k žádosti o občanský průkaz:
(viz níže k jednotlivým případům)

 • doklad potřebné k vydání OP musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii
 • cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak
 • předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu, je povinen předložit spolu s ním rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území ČR, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné
 • předkládá-li občan matriční doklad (rodný, oddací či úmrtní list) vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed (zvláštní matrika), pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak; vydání tohoto výpisu lze vyřídit prostřednictvím kteréhokoliv matričního úřadu v ČR
  1) VYDÁNÍ 1. OBČANSKÉHO PRŮKAZU 

  a) občanovi mladšímu 15 let
 • o vydání OP žádá jeho zákonný zástupce

 K žádosti je třeba předložit:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji (dokladem o státním občanství je platný cestovní pas dítěte nebo osvědčení či potvrzení o státním občanství - vydává matrika v místě trvalého pobytu dítěte)
 • zákonný zástupce je povinen prokázat svoji totožnost

  b) občanovi po dovršení věku 15 let

 • o vydání prvního OP žádá sám občan, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let; nedodržení této povinnosti je přestupkem podle zákona o občanských průkazech

  K žádosti je třeba předložit:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji(dokladem o státním občanství je platný cestovní pas nebo osvědčení či potvrzení o státním občanství - vydává matrika v místě trvalého pobytu občana)

  c) občanovi po nabytí státního občanství ČR, občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR nebo občanovi po ukončení
 trvalého pobytu v cizině

 K žádosti je třeba předložit:

 • rodný list, to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz

  d) občanovi, jehož svéprávnost je omezena rozhodnutím soudu

 • o vydání OP žádá opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven

 K žádosti je třeba předložit:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán

 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana

 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu

  2) VYDÁNÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU PŘED SKONČENÍM PLATNOSTI PŮVODNÍHO 

Občan může podat žádost o vydání nového OP ve lhůtě 6 měsíců před skončením platnosti původního OP, bez nutnosti platit za vydání OP správní poplatek.

 K žádosti je třeba předložit: 

 • dosavadní občanský průkaz
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
  3) VYDÁNÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU PO SKONČENÍ PLATNOSTI PŮVODNÍHO 

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke skončení platnosti občanského průkazu. Nedodržení této povinnosti je přestupkem podle zákona o občanských průkazech.

 K žádosti je třeba předložit:

 • dosavadní občanský průkaz a další platný doklad totožnosti (např. rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz)
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
  4) VYDÁNÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU V PŘÍPADĚ ZTRÁTY, ODCIZENÍ, POŠKOZENÍ NEBO ZNIČENÍ PŮVODNÍHO 

Občan je povinen tyto skutečnosti neprodleně ohlásit kterémukoliv úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik (odcizení občanského průkazu lze ohlásit rovněž Policii ČR); občan obdrží tzv. potvrzení o občanském průkazu s dobou platnosti 2 měsíce; toto potvrzení však není průkazem totožnosti a nenahrazuje občanský průkaz.
Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy ztrátu (odcizení, poškození, zničení či zneužití) občanského průkazu oznámil. Nedodržení těchto povinností je přestupkem podle zákona o občanských průkazech.

 K žádosti je třeba předložit:

 • rodný list nebo platný cestovní pas nebo platný řidičský průkaz
 • potvrzení o občanském průkazu
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
  5) VÝMĚNA OBČANSKÉHO PRŮKAZU PO NÁVRATU Z CIZINY 

Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo ČR a skončí jim platnost občanského průkazu, si mohou požádat o vydání nového občanského průkazu až po návratu z ciziny.

Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny občanského průkazu, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu po skončení jeho platnosti je přestupkem podle zákona o občanských průkazech. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.

Zákon o občanských průkaz neumožňuje podání žádosti o vydání občanského průkazu ani převzetí vyhotoveného občanského průkazu na zastupitelském úřadu v zahraničí. Občan si může také požádat o vydání občanského průkazu při návštěvě ČR. Je však třeba počítat s lhůtou 30 dnů pro vydání občanského průkazu. Občané, kteří ukončili trvalý pobyt na území ČR nemají povinnost mít občanský průkaz.

Převzetí občanského průkazu:

Hotový občanský průkaz převezme občan osobně u úřadu, který uvedl v žádosti o vydání občanského průkazu, jinak je povinen občanský průkaz převzít u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Po prokázání totožnosti zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu, pokud jej občanský průkaz obsahuje, zvolí bezpečnostní osobní kód a potvrdí svým podpisem na žádosti převzetí občanského průkazu. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tato skutečnost se uvede v žádosti o vydání občanského průkazu.

Informace k zadání bezpečnostního osobního kódu naleznete zde.


Lhůta pro vydání občanského průkazu:

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla žádost předána
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti

Doba platnosti občanského průkazu:

 • doba platnosti občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je 10 let při jeho vydání občanovi staršímu 15 let
 • doba platnosti občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je 5 let při jeho vydání občanovi mladšímu 15 let
 • doba platnosti občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je 35 let při jeho vydání občanovi staršímu 70 let
 • doba platnosti občanského průkazu bez strojově čitelných údajů vydaného z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu je 1 měsíc
 • doba platnosti občanského průkazu bez strojově čitelných údajů vydaného bezprostředně po nabytí státního občanství je 3 měsíce 

Skončení platnosti občanského průkazu:

 • uplynutím doby v něm vyznačené
 • ohlášením jeho ztráty, odcizení nebo zničení
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo právní mocí rozhodnutí soudu o prohlášení občana za mrtvého
 • nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • ukončením trvalého pobytu na území ČR
 • rozhodnutím o skončení jeho platnosti, jestliže je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost, nebo jestliže OP obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje, nebo jestliže u občana došlo k podstatné změně podoby

Nefunkčnost kontaktního elektronického čipu v občanském průkazu není důvodem pro skončení platnosti občanského průkazu. Skončením platnosti občanského průkazu končí platnost elektronického čipu.


Platnost starých typů občanských průkazů:

 • občanské průkazy vydané do 30. dubna 1993, v nichž není vyznačeno státní občanství ČR, pozbyly platnosti dnem 31. prosince 2001
 • občanské průkazy bez strojově čitelných údajů (tj. všechny typy kromě nového OP zelené barvy), vydané do 31. 12. 2003, pozbyly platnosti
 • výjimkou jsou občanské průkazy občanů narozených před 1. lednem 1936, pokud je v nich vyznačeno, že doba platnosti občanského průkazu je bez omezení a státní občanství ČR; tyto zůstávají i nadále v platnosti a povinnost výměny za nový občanský průkaz se na ně nevztahuje.

Správní poplatky na úseku občanských průkazů:

 • 500 Kč za vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, tento poplatek se hradí vždy bez ohledu na věk žadatele a důvod vydání tohoto občanského průkazu
 • 200 Kč za vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu
 • 100 Kč při převzetí občanského průkazu u úřadu, který občan uvedl v žádosti (u jiného, než u kterého o občanský průkaz požádal)
 • 100 Kč za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy
 • 100 Kč za vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc
 • 100 Kč za vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce
 • 100 Kč za vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR
 •   50 Kč za vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let
 • 100 Kč za odblokování elektronické identifikace občanského průkazu 
 • v ostatních případech je vydání OP bezplatné

Dovolujeme si upozornit, že správní poplatky lze u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel platit pouze v hotovosti.


Možnost použití OP jako cestovního dokladu, při překračování státních hranic:

 • k překročení hranice se všemi členskými státy EU
 • k překročení hranice i některých dalších států, které nejsou členy EU:
  • Albánská republika
  • Bosna a Hercegovina
  • Černá Hora
  • Gruzie
  • Makedonská republika (pouze OP se strojově čitelnými údaji)
  • Moldavská republika (pouze OP se strojově čitelnými údaji)
  • Srbská republika
K překračování státních hranic lze jako cestovního dokladu použít všechny typy OP (s výjimkou uvedenou výše), bez ohledu na to, jestli je cestování uskutečňováno pozemními dopravními prostředky nebo letecky. Cestovat na občanský průkaz mohou i občané mladší 15 let.

Nedoporučujeme však používat k cestám občanské průkazy typu knížka, které byly vydány občanům narozeným před 1. lednem 1936 bez omezení doby platnosti, protože od jejich vydání došlo ke změně podoby držitele.


UPOZORNĚNÍ:

Ministerstvo vnitra nedoporučuje používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu při cestě do zahraničí, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě EU mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.

Cestujeme - informace Ministerstva zahraničních věcí ČR pro občany k cestování do zahraničí


Návrat na úvodní stránku Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Zveřejněno: 02.10.2013 – ondrej.jicha@praha2.cz   |   Aktualizováno: 31.05.2018 – martin.libruska@praha2.cz
Vytisknout