Výroční zpráva za rok 2007

Schválena usnesením RMČ Praha 2 č. 39 ze dne 5. 2. 2008

Výroční zpráva

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen zákon) za kalendářní rok 2007, kterou podává městská část Praha 2 jako povinný subjekt podle tohoto zákona.

 

Článek 1: Údaje o povinném subjektu

Název: městská část Praha 2
Adresa: náměstí Míru 20, Praha 2, 120 39
Spojení: tel.: 236 044 111, fax: 236 044 183, e-mail pro běžná podání: podatelna@p2.mepnet.cz, e-mail pro podání opatřená ověřeným elektronickým podpisem posta@p2.mepnet.cz

 

Článek 2: Počet jednotlivých písemných podání

(podle § 13, odst. 3 zákona se odpovědi na ústní podání neevidují, všechny údaje uvedené v této zprávě se týkají pouze evidovaných žádostí).

Celkový počet žádostí o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona: 20
Z toho počet odvolání: 1
počet zamítnutých žádostí: 2, z toho 1 následně vyřízena po rozhodnutí MHMP
počet odložení: 1   

 

Článek 3: Kdo vyřizoval jednotlivé žádosti v rámci povinného subjektu

odbor kancelář starostky a vnějších vztahů: 3
odbor kancelář tajemnice: 3
odbor ekonomický: 1
odbor majetku a investic: 3
odbor právní: 2
odbor správních agend: 1
odbor školství, mládeže a tělovýchovy: 1
odbor výstavby: 3
odbor životního prostředí: 1
členové RMČ: 2

   

Článek 4: Žadatelé o poskytnutí informace

Právnické osoby: 6
Fyzické osoby: 14

 

Článek 5: Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona

V roce 2007 žádné řízení.

 

Článek 6: Evidence a kontrola vyřizování žádostí podle tohoto zákona

Odbor kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

  

Článek 7: Další informace vztahující se k uplatňovaní tohoto zákona

Nejvíce žádostí od jednoho subjektu (fyzická osoba): 5 žádosti.
Možnosti vyhovět žádosti poukazem na zveřejněné informace (§ 6, odst. 1) nebylo využíváno.

 

Článek 8: Způsob zveřejnění této výroční zprávy (není MČ uložen zákonem č. 106/1999 Sb.)

Na úřední desce po dobu 30 kalendářních dnů.
Na internetových stránkách Prahy 2 po dobu 2 roku.

 

Článek 9: Zpracovatel této výroční zprávy

Zprávu zpracovala PhDr. Jitka Slavíková,
vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha  2

Zveřejněno: 11.02.2008 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout