Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“) za kalendářní rok 2011, kterou podává městská část Praha 2 jako povinný subjekt podle tohoto zákona.

Článek 1: Údaje o povinném subjektu

Název: městská část Praha 2
Adresa: náměstí Míru 20, Praha 2, 120 39
Spojení: tel.: 236 044 111, fax: 236 044 183, e-mail pro běžná podání: posta@p2.mepnet.cz, e-mail pro podání opatřená ověřeným elektronickým podpisem posta@p2.mepnet.cz

 

Článek 2: Počet podaných písemných žádostí o informace

(podle § 13, odst. 3 zákona se odpovědi na ústní podání neevidují, všechny údaje uvedené v této zprávě se týkají pouze evidovaných žádostí).

Celkový počet žádostí o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona: 57
Z toho: odmítnutých žádostí: 1
    odmítnutí odpovědi na část žádosti (žádost vyžadovala odpovědi na více otázek): 1

   

Článek 3: Počet podaných odvolání

V r. 2011 nebylo podáno žádné odvolání.

 

Článek 4: Přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí

V r. 2011 nebylo vedeno žádné soudní řízení ohledně přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 

Článek 5: Poskytnuté výhradní licence

Povinný subjekt neposkytl v r. 2011 žádné výhradní licence.

 

Článek 6: Počet stížností

V r. 2011 byly na povinný subjekt podány podle § 16a zákona 3 stížnosti.

Jedna stížnost (22/2011) se týkala postupu při vyřizování žádosti o informace (žádost byla OH-OSPOD  posuzována a vyřízena nikoli dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).  Nadřízený orgán (Magistrát hl. m. Prahy) se ke dni vydání této výroční zprávy k uvedené stížnosti nevyjádřil.

Ve druhé stížnosti (39/2011) žadatel opět napadl postup při vyřizování jeho žádosti. Povinný subjekt posoudil toto podání s tím, že v části stížnosti se zjevně nejedná o stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím, ale o novou žádost o informace. Na tuto žádost bylo žadateli v zákonné lhůtě odpovězeno. V ostatních částech předložil povinný subjekt stížnost k rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, který jako nadřízený orgán postup povinného subjektu potvrdil.  

Ve třetí stížnosti (49/2011) žadatel namítl, že jeho žádost nebyla vyřízena v celém rozsahu. Nadřízený orgán přikázal povinnému subjektu, aby žádost vyřídil a informace doplnil. Povinný subjekt tak v souladu s právním názorem nadřízeného orgánu v zákonné lhůtě učinil.

 

Článek 7: Další informace

Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce po dobu 30 kalendářních dnů, na internetových stránkách Prahy 2 po dobu 2 let.

 

Zpracovala:

Mgr. Markéta Slunečková
redaktorka elektronických médií
odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů

 

Schválila:

PhDr. Jitka Slavíková
vedoucí odboru Kancelář starosty
a vnějších vztahů

Zveřejněno: 15.02.2012 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout