Výsledky grantů 2011 v oblasti prevence kriminality

Oblast: Prevence kriminality
Pořadové číslo Číslo tématu Žadatel Název VFP Požadovaná částka na MČ Praha 2 Podpora MČ P2 předloni Podpora MČ P2 loni Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP
1 2 DOM, o.s. DOM proti kriminalitě mladých lidí bez rodinného zázemí 100 000 ne ne 15 000 Dotace
2 2 HESTIA, o.s.  Mentoringové programy Pět P a KOMPAS 114 600 ne 32 000 0 Dotace
3 2 Dětské krizové centrum, o.s. Linka důvěry Dětského krizového centra, non-stop odborná pomoc pro děti týrané, sexuálně zneužívané, zanedbávané či jinak ohrožené. 50 000 70 000 ne 0 Dotace
4 2 Farní charita Praha 1 - Nové Město Program Máří 165 000 ne ne 0 Dotace
5 1 Sdružení pro mimoškolní aktivity PALAESTRA Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže 100 000 80 000 85 000 90 000 Dotace
6 2 NADĚJE, o.s. Terénní program pro lidi bez domova na území MČ Praha 2 64 800 ne ne 0 Dotace
7 2 NADĚJE, o.s. Podpora sociální práce v nízkoprahovém denním centru Naděje U Bulhara, Praha 2 50 000 ne ne 40 000 Dotace
8 1 Středisko křesťanské pomoci - KC Maják Nízkoprahové zařízení Maják 160 000 120 000 111 740 18 000 Dotace
9 3 ACORUS, o.s. ACORUS - pomoc obětem domácího násilí 50 000 44 000 45 000 40 000 Dotace
10 2 Diakonie ČCE - SKP v Praze SOS centrum - pomoc v krizi, nejistotě, nouzi, strachu 200 000 595 000 47 000 40 000 Dotace
11 2 Diakonie ČCE - SKP v Praze Pomoc k novému začátku 90 000 595 000 47 000 0 Dotace
12 3 Rozmarýna obecně prospěšná společnost Rozlet - následná podpora mladých lidí odcházejících ze zařízení pro výkon ústavní výchovy 120 000 ne ne 60 000 Dotace
13 1 Klub vojenské historie SOS družstvo Kallich o.s. Den Policejní historie 92 000 131 000 131 000 40 000 Dotace
14 2 Člověk člověku, o.s. - Sdružení pro sociální práci a prevenci patologických jevů ve společnosti Spokojená rodina 50 000 ne ne 0 Dotace
15 3 Bílý kruh bezpečí, o.s. Pomoc obětem trestných činů v hl. m. Praze  170 000 ne ne 42 000 Dotace
16 2 Společnou cestou Občanská poradna o.s. Společnou cestou 100 000 ne ne 15 000 Dotace
17 1 Veselý senior, nadační fond Preventivně informační den v prostorách Muzea Policie ČR 40 000 50 000 40 000 0 Dotace
18 3 Olga Kunertová Od izolace ke spolupráci 79 600 ne ne 0 Dotace
         
 
Legenda k číslu tématu
1 Primární prevence
2 Sekundární prevence
3 Terciární prevence
Zveřejněno: 30.03.2011 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout