Usnesení Rady a Zastupitelstva 

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
47 3 k připomínkovému řízení - změna Statutu hlavního města Prahy v souvislosti s novelou zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 6. února 2017
48 3 k úpravě Pravidel postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 6. února 2017
49 3 k rozšíření předmětu plnění veřejné zakázky "Výběr externího dodavatele služeb v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2" 6. února 2017
50 3 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 2 dne 26.1.2017 6. února 2017
51 3 k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 1483 v Praze 2 Na Slupi 14 6. února 2017
52 3 k žádosti uživatele bytu v domě čp. 529 v Praze 2, Ječná 29 6. února 2017
53 3 k návrhům na zahájení soudního řízení v případech, kdy u povinného nebyl exekutorem dohledán žádný majetek 6. února 2017
54 3 k revokaci usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 6. února 2017
55 3 k programu, termínu a místu konání 11. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 6. února 2017
56 3 k přidělení státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 6. února 2017
57 3 ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2017 a k uzavření smlouvy o zajištění realizace a financování akce dosadba stromořadí na území městské části Praha 2 6. února 2017
58 3 k výpůjčce části pozemků parc. č. 2463/3 a 1447/5, k. ú. Nové Město (předpolí Karlov) společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., z důvodu zařízení staveniště při realizaci rekonstrukce a sanace Nuselského mostu X 676 - sanace, fáze 3 6. února 2017
59 3 k žádostem o investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 6. února 2017
60 3 k aktualizaci znaleckých posudků v oblasti prodeje dle Pravidel postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 6. února 2017
61 3 k uzavření nájemní smlouvy dle Pravidel sociální bytové politiky 6. února 2017
62 3 k uzavření Dohody o ukončení nájmu k bytu v Praze 2, Rumunská 20 a uzavření nové nájemní smlouvy k bytu v Praze 2, Londýnská 4 6. února 2017
63 3 k podání výpovědi nájemci nebytových prostor v domě čp. 529 v Praze 2, Ječná 29 6. února 2017
64 3 k předávání správy obecního majetku 6. února 2017
65 3 ke splátkové dohodě č. 1/2017 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců 6. února 2017
66 3 k časovému plánu vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 2 za rok 2016 6. února 2017
67 3 k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Praha 2 - opravy chodníků" 6. února 2017
68 3 k ukončení smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb 6. února 2017
69 3 k dodatkům ke zřizovacím listinám základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 6. února 2017
70 3 k dodatkům ke zřizovacím listinám mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 6. února 2017
71 3 k prázdninovému provozu mateřských škol, školních družin a školních klubů základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 6. února 2017
72 3 k uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1161, k.ú. Nové Město, dům č.p. 2068, Václavská 14, Praha 2 6. února 2017
73 3 k právním jednáním při správě bytového fondu 6. února 2017
74 3 ke splátkovým dohodám č. 28/2016 a 29/2016 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti do 18 měsíců 6. února 2017
75 3 k uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce s Úřadem práce ČR 6. února 2017
76 3 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti GUARANT International spol. s r.o. pro pořádání akce "ASTMA DEN 2017" 6. února 2017
123