Usnesení Rady a Zastupitelstva 

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
776 21 ke sloučení Základní školy, Praha 2, Na Smetance 1, IČ 47611928, a Mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1, IČ 60461098, příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 6. listopadu 2017
777 21 k procesu prodeje pozemku parc. č. 1646 pod dříve prodaným bytovým domem, a k pronájmu pozemku parc. č. 1647, v k. ú. Vinohrady, na adrese Slovenská 1163/15, Praha 2 6. listopadu 2017
778 21 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 55 dne 12.10.2017 6. listopadu 2017
779 21 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S180/2017/0054/OIV na veřejnou zakázku "Karlovo náměstí - oprava pomníku Benedikta Roezla" včetně rozpočtového opatření 6. listopadu 2017
780 21 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S180/2017/0060/OIV na veřejnou zakázku malého rozsahu „Riegrovy sady - rekonstrukce památkově chráněné brány Vozová“ 6. listopadu 2017
781 21 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S180/2017/0085/OIV na veřejnou podlimitní zakázku "ZŠ Kladská 1/1201 - vybudování jídelny ve vnitrobloku" 6. listopadu 2017
782 21 k výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku "ZŠ Na Smetance 1/505 - výstavba multifunkčního sportovního hřiště" 6. listopadu 2017
783 21 k založení nadačního fondu městské části Praha 2 6. listopadu 2017
784 21 k projektům elektronických informačních služeb v oblasti kultury v MČ Praha 2 a návaznosti na koncept Smart Cities 6. listopadu 2017
785 21 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol 6. listopadu 2017
786 21 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol 6. listopadu 2017
787 21 k programu, termínu a místu konání 15. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 6. listopadu 2017
788 21 k pronájmu části nemovitosti náměstí Míru společnosti Squadra Production s.r.o. pro pořádání reklamní akce "Samsung - Observatoř" 6. listopadu 2017
789 21 k vydání povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru pro zásobování stánku se jmelím 6. listopadu 2017
790 21 k povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru pro zásobování stánku s párky v rohlíku 6. listopadu 2017
791 21 k výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. z důvodu odstranění havárie kanalizace 6. listopadu 2017
792 21 k uzavření smlouvy o povolení vjezdu do části nemovitosti parku Havlíčkovy sady se společností CCFT Services, s.r.o. v rámci pořádání společenského degustačního večera v Gröbeho vile "Beaujolais Nouveau a Svatomartinské" 6. listopadu 2017
793 21 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2017 v oblasti životního prostředí (mimořádný úklid listí z chodníků, na nákup materiálu, na opravy na veřejných dětských hřištích) 6. listopadu 2017
794 21 k prodloužení nájemních smluv k bytům za smluvní nájemné 6. listopadu 2017
795 21 k souhlasu s jiným užíváním objektu čp. 58 v Praze 2, Havlíčkovy sady 6. listopadu 2017
796 21 k právním jednáním při správě bytového a nebytového fondu 6. listopadu 2017
797 21 k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 2032 v Praze 2, Malá Štěpánská 6 6. listopadu 2017
798 21 k uzavření nájemní smlouvy dle Pravidel pronájmu služebních bytů 6. listopadu 2017
799 21 k rozpočtovému opatření k přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 6. listopadu 2017
800 21 k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za 1.- 3. čtvrtletí 2017 6. listopadu 2017
801 21 k poskytnutí finančního daru organizaci GENESY s.r.o. 6. listopadu 2017
802 21 k souhlasu s prodejem majetku příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Praha 2 - Centrum sociálních služeb Praha 2 6. listopadu 2017
803 21 k likvidaci OPBH v Praze 2, s. p. v likvidaci 6. listopadu 2017
804 21 k odměnám ředitelů a ředitelek základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 za školní rok 2016/2017 z rozpočtu těchto příspěvkových organizací 6. listopadu 2017
805 21 k odměnám ředitelů, ředitelek a pedagogických pracovníků základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 za školní rok 2016/2017 z rozpočtu zřizovatele 6. listopadu 2017
12345678910...