Usnesení Rady a Zastupitelstva 

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
405 13 ke Katalogu opatření adaptace na klimatickou změnu pro městskou část Praha 2 22. června 2020
406 13 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 5 dne 4.6.2020 22. června 2020
407 13 k prodloužení nájemních smluv dle Pravidel pronájmu služebních bytů 22. června 2020
408 13 k prodloužení a uzavření nájemních smluv dle Pravidel sociální bytové politiky 22. června 2020
409 13 ke zmírnění ekonomických důsledků nouzového stavu pro nájemce nebytových prostor městské části Praha 2 22. června 2020
410 13 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 25 dne 11.6.2020 – nebytové prostory 22. června 2020
411 13 k poskytnutí slevy z nájemného nájemci části pozemku parc. č. 4174/3 v k.ú. Vinohrady (Tylovo náměstí) 22. června 2020
412 13 k účasti městské části Praha 2 na výstavě Sustainable Prague v rámci festivalu Architecture Week Praha 22. června 2020
413 13 ke změně návštěvního řádu parku Havlíčkovy sady 22. června 2020
414 13 ke změně Pravidel pronájmu nebo výpůjčky prostranství ve veřejné zeleni ve správě městské části Praha 2 pro pořádání akcí a prodloužení otevírací doby v objektech v části nemovitosti parku Havlíčkovy sady 22. června 2020
415 13 k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady (Grotty a jejího okolí) spolku Divadlo Marianny Arzumanové, z.s. pro pořádání akce „Letní divadlo v Grébovce – Divadlo DMA občanům Prahy 2“ 22. června 2020
416 13 k uzavření dodatku k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady Občanské demokratické straně pro pořádání akce „Zahájení volební kampaně ODS“ 22. června 2020
417 13 k výběru dodavatele na zakázku malého rozsahu OI/2020/04 "Nákup licencí antivirového systému" 22. června 2020
418 13 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "ZŠ Londýnská 34/782 - výměna oken a oprava fasády" 22. června 2020
419 13 k uzavření smlouvy o povolení vjezdu do části nemovitosti parku Riegrovy sady se společností Gastro Park s.r.o. za účelem zásobování, servisu a údržby 22. června 2020
420 13 k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Sady Svatopluka Čecha - rekonstrukce vodního prvku - PD" 22. června 2020
421 13 k uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v objektu Viniční altán v Havlíčkových sadech 22. června 2020
422 13 k likvidaci majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkové organizaci zřízené městskou částí Praha 2 - Centrum sociálních služeb Praha 2 22. června 2020
423 13 k uzavření nájemní smlouvy a dodatků k nájemním smlouvám k místnostem určeným k bydlení 22. června 2020
424 13 k uzavření nájemní smlouvy dle Pravidel pronájmu služebních bytů 22. června 2020
425 13 k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti DAPA UNIT s.r.o. pro provozování mobilního zařízení s prodejem zmrzliny 22. června 2020
426 13 k výpůjčce jižní části nemovitosti parku Karlovo náměstí společnosti ARISTON P.R., a.s. pro pořádání akce „Světový den IBD“ 22. června 2020
427 13 k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady (okolí restaurace Pavilon Grébovka) pro pořádání akce „Narozeninová oslava“ 22. června 2020
428 13 ke zrušení výběrového řízení na nájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 615 v Praze 2, Italská 7 22. června 2020
429 13 k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 1350 v Praze 2, Na Rybníčku 14 22. června 2020
430 13 k odměnám ředitelů/ředitelek školských příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 22. června 2020
431 13 k nákupu a poskytnutí daru České republice - Krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy se sídlem Kongresová 1666/2, Praha 4, IČ: 75151472, pro potřeby Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha II 22. června 2020
432 13 k převodu správy majetku - pro potřeby Hlavního města Prahy, Městské policie hl. m. Prahy se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581 22. června 2020
433 13 k poskytnutí finančního daru České republice - Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy se sídlem Sokolská 1595/62, 121 24 Praha 2, IČ: 70886288 a k rozpočtovému opatření 22. června 2020
434 13 k pronájmu bytové jednotky č. 7, Trojanova 336/7, Praha 2 22. června 2020
12345678910...