Usnesení Rady a Zastupitelstva 

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
43 3 k návrhu smlouvy na distribuci Novin Prahy 2 s Českou poštou, s.p. 4. února 2019
44 3 k uzavření nájemní smlouvy dle Pravidel sociální bytové politiky 4. února 2019
45 3 k novým žádostem a k prodloužení a uzavření nájemních smluv dle Pravidel pronájmu služebních bytů 4. února 2019
46 3 k uplatnění výpovědi z nájmu bytu v Praze 2, Trojická 1 4. února 2019
47 3 ke zvýšení nájemného o míru inflace od 1.7.2019 4. února 2019
48 3 k uplatnění míry inflace u smluv o nájmu nebytových prostor pro rok 2019 4. února 2019
49 3 k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 1787 v Praze 2, Blanická 22 4. února 2019
50 3 k podnájmu části nebytových prostor v domě čp. 58 v Praze 2, Havlíčkovy sady 4. února 2019
51 3 k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady (okolí restaurace Pavilon Grébovka) společnosti ATOZ Marketing Services, spol. s.r.o. pro pořádání akce "Retail Business Mixer" 4. února 2019
52 3 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "ZŠ Na Smetance 1/505 - PD na komplexní rekonstrukci pláště školy a přestavbu půdní vestavby" 4. února 2019
53 3 k umístění bankomatu do výlohy nebytového prostoru domu čp. 387, Anglická 3, Praha 2 4. února 2019
54 3 k právním jednáním při správě bytového a nebytového fondu 4. února 2019
55 3 k nominaci člena do Komise Rady hlavního města Prahy - Rady světové památky 4. února 2019
56 3 k vyřazení bytových domů ze seznamu domů určených k prodeji 4. února 2019
57 3 k záměru prodeje pozemku parc. č. 1453 pod dříve prodaným domem, v k. ú. Vinohrady, na adrese Šmilovského 1268/9, Praha 2 4. února 2019
58 3 k záměru prodeje pozemku parc. č. 1869 pod dříve prodaným bytovým domem, v k. ú. Nové Město, na adrese Salmovská 1524/12, Praha 2 4. února 2019
59 3 k výběru nájemce části nemovitosti náměstí Míru za účelem provozování velikonočních trhů v letech 2020 až 2024 4. února 2019
60 3 k pronájmu části nemovitosti parku Riegrovy sady (tržního místa č. 1100 – střední a jihovýchodní části parku) pro pojízdný prodej kávy 4. února 2019
61 3 k prodeji vánočních stromků a jmelí v letech 2019 až 2021 na náměstí Míru (komunikace IV. třídy před kostelem sv. Ludmily a část přilehlého chodníku) 4. února 2019
62 3 k časovému plánu vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 2 za rok 2018 4. února 2019
63 3 k organizačně technickému zabezpečení voleb do Evropského parlamentu 4. února 2019
64 3 k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb Hybridní pošty 4. února 2019
65 3 k prázdninovému provozu mateřských škol, školních družin a školních klubů základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 4. února 2019
14 2 k programovému prohlášení Rady městské části Praha 2 na volební období 2018 - 2022 21. ledna 2019
15 2 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 2 dne 10.1.2019 21. ledna 2019
16 2 k uzavření a prodloužení nájemních smluv dle Pravidel pronájmu služebních bytů 21. ledna 2019
17 2 k uzavření a prodloužení nájemních smluv dle Pravidel sociální bytové politiky 21. ledna 2019
18 2 k prodloužení nájemní smlouvy k bytu za smluvní nájemné v Praze 2, Štěpánská 1 21. ledna 2019
19 2 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 2 dne 10.1.2019 21. ledna 2019
20 2 k uzavření smlouvy o povolení vjezdu do parku Riegrovy sady se společností ZET -Invest s.r.o. za účelem rekonstrukce kanalizace, vodovodních přípojek a objektů 21. ledna 2019
123