Usnesení Rady a Zastupitelstva 

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
48 3 ke smírnému řešení sporu o nájem bytu, Francouzská 852/11, Praha 2 3. února 2020
49 3 ke změně užívání části prostor vinárny Bělehradská 168/28 3. února 2020
50 3 k vydání povolení vjezdu do části nemovitosti parku Riegrovy sady pro společnost ZET-Invest s.r.o. 3. února 2020
51 3 k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2020 3. února 2020
52 3 k programu, termínu a místu konání 6. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 3. února 2020
53 3 ke zrušení společného nájmu bytu v Praze 2, Na Zbořenci 7 a náměstí Míru 5 3. února 2020
54 3 k prodeji bytové jednotky 622/2, schválenému usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 52 ze dne 9. 9. 2019 3. února 2020
55 3 k dodatkům ke smlouvám o výpůjčce školským příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 3. února 2020
56 3 k prohlášení o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty 3. února 2020
57 3 k uzavření nájemních smluv dle Pravidel pronájmu služebních bytů 3. února 2020
58 3 ke zvýšení nájemného o míru inflace od 1.7.2020 3. února 2020
59 3 ke zveřejnění bytů ve veřejné soutěži o nájem obecních bytů za smluvní nájemné - v tzv. aukci 3. února 2020
60 3 k zajištění dočasné bytové náhrady k bytu v Praze 2, Bělehradská 59 3. února 2020
61 3 k uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu v Praze 2, Jana Masaryka 47 3. února 2020
62 3 k uzavření dodatku č. 16 k mandátní smlouvě č. 1529/2009 ze dne 8.12.2009 3. února 2020
63 3 k pronájmu části nemovitosti pozemku parc č. 1447/2 k.ú. Nové Město a parc. č. 1023/5, k.ú. Vinohrady (Karlovské předmostí) společnosti AYRA Grip s.r.o. pro umístění dřevěné konstrukce s reklamním bannerem a pro umístění zázemí při létání dronu s reklamním bannerem 3. února 2020
64 3 k časovému plánu vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 2 za rok 2019 3. února 2020
65 3 k poskytnutí veřejné finanční podpory na 25. Reprezentační ples na Vinohradech 3. února 2020
66 3 ke spolupořadatelství akce Pocta Josefu Toufarovi - Elegie Toufarova kříže 3. února 2020
67 3 k prázdninovému provozu mateřských škol, školních družin a školních klubů základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 3. února 2020
68 3 k dodatkům ke zřizovacím listinám základních škol zřízených městskou částí Praha 2 3. února 2020
69 3 k dodatkům ke zřizovacím listinám mateřských škol zřízených městskou částí Praha 2 3. února 2020
70 3 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce se samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou Knihovnou na Vinohradech 3. února 2020
71 3 k dodatku č. 10 ke zřizovací listině Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou 3. února 2020
72 3 k dodatku č. 11 ke zřizovací listině Novoměstské radnice, příspěvkové organizace 3. února 2020
73 3 k dodatku č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 3. února 2020
74 3 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 2 3. února 2020
47 1 k uzavření dohody o zrušení výpovědi z nájmu nebytových prostor, Bělehradská 120, Praha 2 27. ledna 2020
21 2 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č.1 dne 9.1.2020 20. ledna 2020
22 2 k prodloužení nájemních smluv v Praze 2, Vratislavova 20 a Sokolská 29 20. ledna 2020
123