Usnesení Rady a Zastupitelstva 

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
1 1 k výpůjčce střední části nemovitosti parku Karlovo náměstí Nadačnímu fondu Mikuláše Daczického z Heslova z důvodu prodloužení výstavy "Křižovatka cest" 9. ledna 2017
2 1 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 17 dne 15.12.2016 9. ledna 2017
3 1 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ječná 29/529 - vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2 - výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP" 9. ledna 2017
4 1 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 42 dne 8.12.2016 9. ledna 2017
5 1 k uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení (byty v domech s pečovatelskou službou) v souvislosti s mimořádnou událostí v domě Tyršova 1834/11, Praha 2 9. ledna 2017
6 1 ke zpracování Místního akčního plánu městské části Praha 2 realizovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 9. ledna 2017
7 1 k žádosti o změnu nařízení č. 14/2016 Sb. HMP a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 6/2001 Sb. HMP 9. ledna 2017
8 1 k uzavření nájemní smlouvy dle Pravidel sociální bytové politiky 9. ledna 2017
9 1 k uzavření nájemních smluv k bytovým náhradám v Praze 2, Václavská 18, Sarajevská 16 a Rumunská 31 9. ledna 2017
10 1 k přijetí účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z MMR na pohřebné 9. ledna 2017
11 1 k pronájmu části nemovitosti náměstí Míru pro prodej vánočních stromků 9. ledna 2017
12 1 k povolení vjezdu do části nemovitosti parku Riegrovy sady pro společnost ALKA s.r.o. 9. ledna 2017
13 1 k přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MK na obnovu nemovité kulturní památky – kašny se sochou sv. Josefa 9. ledna 2017
14 1 k prodloužení nájemních smluv k bytům za smluvní nájemné 9. ledna 2017