Usneseni zastupitelstva č. 35

k volbě členů Rady městské části Praha 2

Z A S T U P I T E L S T V O   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 35

ze dne 15.06.2015

k volbě členů Rady městské části Praha 2

Z A S T U P I T E L S T V O   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s t a n o v u j e

1. že počet zástupců starostky bude 6

2. počet 5 uvolněných členů ZMČ takto: starostka městské části Praha 2, 3 zástupci starostky městské části Praha 2, 1 uvolněný člen Zastupitelstva městské části Praha 2

II. v o l í

1. za zástupce starostky - uvolněného člena ZMČ: Ing. Michaela Grundlera

2. za zástupce starostky - neuvolněné členy ZMČ: Ing. Alexandru Udženija Ing. Martina Víška Jana Korsesku

III. k o n s t a t u j e

že RMČ Praha 2 má toto složení: Mgr. Jana Černochová - starostka - uvolněný člen ZMČ Ing. arch. Václav Vondrášek - zástupce starostky - uvolněný člen ZMČ Michaela Mazancová - zástupce starostky - uvolněný člen ZMČ Ing. Jaroslav Šolc - člen RMČ - neuvolněný člen ZMČ (zvoleni do své funkce dne 7.11.2014) Ing. Michael Grundler - zástupce starostky - uvolněný člen ZMČ Ing. Alexandra Udženija - zástupce starostky - neuvolněný člen ZMČ Ing. Martin Víšek - zástupce starostky - neuvolněný člen ZMČ Jan Korseska - zástupce starostky - neuvolněný člen ZMČ

Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

Hlavní dokument:
Usneseni zastupitelstva č. 35 (51,3 kB)