Usneseni rady č. 776

k doplnění kvóty služebních bytů na rok 2019

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 776

ze dne 02.12.2019

k doplnění kvóty služebních bytů na rok 2019

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s o u h l a s í

se stanovením níže uvedené kvóty služebních bytů na rok 2019: Hasiči HZS hl.m.Prahy - 2 byty

II. u k l á d á

učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení

1. K realizaci: Bc. Renáta Kašická, členka rady

Termín: 02.01.2020

2. K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic

Termín: 02.12.2020

Předkladatel: Bc. Renáta Kašická, členka rady

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 776 (53,2 kB)