Usneseni rady č. 184

k Aktualizaci programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny městské části Praha 2 - 2019

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 184

ze dne 01.04.2019

k Aktualizaci programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny městské části Praha 2 - 2019

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. b e r e   n a   v ě d o m í

zápis z 3. zasedání komise rozvoje RMČ Praha 2 konaného 20.3.2019

II. ž á d á

zastupitele městské části Praha 2 o podání podnětů a připomínek k připravované Aktualizaci programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny městské části Praha 2 - 2019 do 31.7.2019 odboru dopravy a územního rozvoje - oddělení územního rozvoje

III. u k l á d á

1. zpracovat Aktualizaci programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny městské části Praha 2 - 2019 a předložit k projednání Zastupitelstvu městské části Praha 2

2. vedoucím odborů ÚMČ Praha 2 poskytnout součinnost při zpracování výše uvedeného dokumentu

1. K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta

2. K realizaci: Josef Gál, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Termín: 02.12.2019

Předkladatel:Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 184 (56,1 kB)