Usneseni rady č. 800

k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2019 (Správa nemovitostí Praha 2, a.s.)

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 800

ze dne 02.12.2019

k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2019 (Správa nemovitostí Praha 2, a.s.)

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření městské části Praha 2 na rok 2019 § 3612 pol. 6121 ORJ 0837 UZ 00 ORG 119104 snížení o Kč 3.231.000,- z akce: Ječná 29 – rekonstrukce kotelny § 3612 pol. 6122 ORJ 0837 UZ 00 ORG 119104 zvýšení o Kč 3.231.000,- na akci: Ječná 29 – rekonstrukce kotelny § 3613 pol. 6121 ORJ 0837 UZ 00 ORG 119010 snížení o Kč 48.700,- z akce: Vinohradská 69 - rekonstrukce nebytových prostor spojená se změnou účelu užívání § 3613 pol. 5137 ORJ 0837 UZ 00 ORG 119010 zvýšení o Kč 48.700,- na akci: Vinohradská 69 - rekonstrukce nebytových prostor spojená se změnou účelu užívání Celkový objem rozpočtu na rok 2019 se nemění

II. u k l á d á

1. realizovat bod I. tohoto usnesení

K realizaci: Ing. Marie Kostelecká, vedoucí odboru ekonomického

Termín: 09.12.2019

Předkladatel: Jan Korseska, místostarosta

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 800 (56,8 kB)