Usneseni rady č. 791

k aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 na roky 2020 - 2022

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 791

ze dne 02.12.2019

k aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 na roky 2020 - 2022

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s c h v a l u j e

aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2, se sídlem Máchova 14, 120 00 Praha 2, IČ 70880841 pro roky 2020 - 2022 dle přílohy tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. zajistit zveřejnění aktualizovaného Střednědobého výhledu rozpočtu dle bodu I. tohoto usnesení

K realizaci: PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního

Termín: 16.12.2019

2. informovat příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 dle bodu I. tohoto usnesení

K realizaci: PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního

Termín: 16.12.2019

Předkladatel: Ing. Alexandra Udženija, místostarostka

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 791 (55,3 kB)

Přílohy:
Priloha_1_1 - 21.791_Simak.pdf (1003 kB)