Usneseni rady č. 786

k výpůjčce části nemovitosti na Bastionu XXXI zapsanému spolku Ohňostroj pro Prahu, z. s. pro pořádání novoročního ohňostroje - Praha božská

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 786

ze dne 02.12.2019

k výpůjčce části nemovitosti na Bastionu XXXI zapsanému spolku Ohňostroj pro Prahu, z. s. pro pořádání novoročního ohňostroje - Praha božská

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s o u h l a s í

1. s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovitostí na Bastionu XXXI par.č. 1433 a 1432/1 k.ú. Nové Město zapsanému spolku Ohňostroj pro Prahu, z.s., náměstí U lípy svobody 1/9, 107 00 Praha - Dubeč, IČ 08544719, který zde uspořádá novoroční ohňostroj od úterý 31. 12. 2019 do čtvrtka 2. 1. 2020 (samotný ohňostroj proběhne 1. 1. 2020) dle přílohy tohoto usnesení a s udělením výjimek z pravidel o pronájmu nebo výpůjčce prostranství ve veřejné zeleni ve správě městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu, článku III. Pořádání ohňostrojů bod 1. Prostranství ve veřejné zeleni určená pro pořádání ohňostrojů, bodu 3. Časové omezení pro konání ohňostrojů a nájemné

2. s udělením záštity Rady městské části Praha 2 zapsanému spolku Ohňostroj pro Prahu, z.s.,náměstí U lípy svobody 1/9, 107 00 Praha - Dubeč, IČ 08544719, pro uspořádání novoročního ohňostroje na Bastionu XXXI

II. u k l á d á

1. připravit smlouvu o výpůjčce dle bodu I. 1. tohoto usnesení

K realizaci: Ing. Simona Müllerová, vedoucí odboru životního prostředí

Termín: 10.12.2019

2. připravit k podpisu záštitu dle bodu I. 2. tohoto usnesení

K realizaci: Bc. Kateřina Veselá, vedoucí oddělení kultury

Termín: 10.12.2019

3. podepsat smlouvu o výpůjčce dle bodu I. 1. tohoto usnesení

K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta

Termín: 17.12.2019

4. podepsat záštitu dle bodu I. 2 tohoto usnesení

K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka

Termín: 17.12.2019

Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 786 (58,6 kB)

Přílohy:
Priloha_1_6 - 16.786.pdf (1,2 MB)