Usneseni rady č. 687

ke slevám z nájemného v souvislosti se stavebními pracemi hrazenými městskou částí Praha 2

Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
Realizovatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky , Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic

Rada revokovala své usnesení č. 148 ze dne 20.3.2007 a souhlasila s poskytnutím slevy ze základního nájemného všem nájemcům bytů v obecních domech z důvodu zhoršených podmínek užívání bytů po dobu stavebních prací hrazených městskou částí Praha 2 dle bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: Ing. arch. Vondrášek Hlasování se zdržel: 0

Hlavní dokument:

USNESENÍ
č.687
ze dne 16.12.2008
ke slevám z nájemného v souvislosti se stavebními pracemi hrazenými městskou částí Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

 • I. revokuje
  • 1.   své usnesení č. 148 ze dne 20.3.2007, kterým souhlasila s poskytováním slevy ve výši 10 % ze základního nájemného všem nájemcům bytů v obecních domech po dobu rekonstrukcí hrazených městskou částí Praha 2 z důvodu zhoršených podmínek užívání bytů po dobu předmětné rekonstrukce za předpokladu, že tato rekonstrukce bude probíhat přímo v bytech
 • II. souhlasí
  • 1.   s poskytováním slevy ze základního nájemného všem nájemcům bytů v obecních domech z důvodu zhoršených podmínek užívání bytů po dobu stavebních prací hrazených městskou částí Praha 2 za předpokladu, že tyto stavební práce budou probíhat přímo v bytech s tím, že sleva bude poskytována vždy, bez žádostí nájemců bytů, po celou dobu stavby, tj. od zahájení prací do doby jejich ukončení (dle stavebního deníku), nejdéle však po dobu tří měsíců, a to následovně:
   • 1.1.   u stavebních prací, spočívajících ve výměně vody a kanalizace, plynu, elektrické instalace a ústředního topení ve výši 50 % ze základního nájemného
   • 1.2.   u ostatních stavebních prací (výměna oken v rámci opravy fasády apod.) ve výši 10 % ze základního nájemného
 • III. ukládá
  • 1.   učinit potřebné kroky k realizaci bodu II. tohoto usnesení

   K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
   Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic
   Termín: 16.1.2009

Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky