Usneseni rady č. 183

ke Smlouvě o zrušení a zřízení věcného břemene

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 183

ze dne 01.04.2019

ke Smlouvě o zrušení a zřízení věcného břemene

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o zrušení a zřízení věcného břemene, ve znění přílohy tohoto usnesení, s Římskokatolickou farností u kostela sv. Ludmily Praha - Vinohrady, IČO 60436298, se sídlem Jugoslávská 662/27, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, k tíži pozemku parc.č. 4079/15, k.ú. Vinohrady

II. u k l á d á

realizovat bod I. tohoto usnesení

1. K realizaci: Ing. Michael Grundler, místostarosta

Termín: 30.04.2019

2. K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic

Termín: 30.04.2019

Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 183 (55,8 kB)

Přílohy:
Priloha_1_2 - 32.pdf (4,2 MB)