Usneseni rady č. 801

k přeúčtování účelové dotace ze SFŽP na projekt EU - Vytvoření sítě podzemních kontejnerů na Praze 2 – rozpočtové opatření

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 801

ze dne 02.12.2019

k přeúčtování účelové dotace ze SFŽP na projekt EU - Vytvoření sítě podzemních kontejnerů na Praze 2 – rozpočtové opatření

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření na rok 2019 v souvislosti se změnou charakteru části dotace ve výši 77 137,50 Kč na neinvestiční dotaci: § 6330 položka 4137 UZ 000015974 ORJ 0227 ORG 15145116999 snížení o 77 100,- Kč § 6330 položka 4137 UZ 000015011 ORJ 0227 ORG 15145116999 zvýšení o 77 100,- Kč § 3722 položka 6909 UZ 106515974 ORJ 0227 ORG 15145116999 snížení o 77 100,- Kč § 3722 položka 5909 UZ 106515011 ORJ 0227 ORG 15145116999 zvýšení o 77 100,- Kč celkový objem rozpočtu na rok 2019 se nemění

II. u k l á d á

1. realizovat bod II. tohoto usnesení

2. zajistit přeúčtování dotace včetně označení finanční spoluúčasti městské části Praha 2

1. K realizaci: Ing. Marie Kostelecká, vedoucí odboru ekonomického

Termín: 13.12.2019

Předkladatel: Jan Korseska, místostarosta

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 801 (57,8 kB)