Usneseni rady č. 954

k tradičnímu místu konání farmářských trhů - Rašínovo nábřeží - náplavka Praha 2 mezi Palackého a železničním mostem včetně navýšení rozlohy farmářských trhů

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 954

ze dne 20.10.2014

k tradičnímu místu konání farmářských trhů - Rašínovo nábřeží - náplavka Praha 2 mezi Palackého a železničním mostem včetně navýšení rozlohy farmářských trhů

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. b e r e   n a   v ě d o m í

1. dopis nájemců lokality Rašínova nábřeží - náplavky, a to Matěje Formana za loď Tajemství a Divadlo bří Formanů, Jiřího a Šárky Sedláčkových za spolek Archetyp, Martina a Gabriely Kontra za občanské sdružení Bajkazyl, Marka Pokorného za loď Kristian Marco

2. dopis spolku Archetyp ve věci dopadu plánovaných změn na náplavce na Rašínově nábřeží

3. dopis Ing. arch. Václava Vondráška, zástupce starostky MČ Praha 2, adresovaný Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy ve věci koncepce uspořádání a provozu Rašínova nábřeží

4. dopis Ing. Jana Vaňka, zástupce starostky MČ Praha 2, adresovaný Magistrátu hl. m. Prahy ve věci dodatečného rozšíření plochy farmářských trhů

II. p o ž a d u j e

1. aby zpracovatel návrhu využití náplavky důsledně dořešil veškeré připomínky a námitky současných uživatelů náplavky včetně návrhu městské části Prahy 2 a to především zachovat tradiční místo konání farmářských trhů na Rašínově nábřeží - náplavce mezi Palackého a železničním mostem

2. aby veškeré záměry a návrhy změn uspořádání týkající se náplavky na území městské části Praha 2 byly projednány předem s městskou částí Praha 2 a upravený návrh využití náplavky byl zpracovatelem vždy veřejně prezentován a projednán se všemi dotčenými osobami

III. r e v o k u j e

usnesení Rady městské části Praha č. 770 ze dne 18.8.2014 v odstavci III. bod 6 a části týkající se rozlohy trhu Rašínovo nábřeží - náplavka mezi Palackého a železničním mostem

IV. d o p o r u č u j e

změnu položky č. 18 přílohy č. 1 nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb., kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů a to: navýšit rozlohu trhů na Rašínově nábřeží - náplavce mezi Palackého a železničním mostem z původních 400m2 na 900m2

V. u k l á d á

seznámit hl. m. Prahu s požadavky městské části Praha 2 ve smyslu tohoto usnesení

1. K realizaci: Mgr. Drahoslava Hánová, vedoucí odboru živnostenského

Termín: 23.10.2014

Předkladatel: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 954 (53,9 kB)