Usneseni rady č. 795

k rozpočtovému opatření k přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MŠMT a z EU - Šablony pro ZŠ Štěpánská

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 795

ze dne 02.12.2019

k rozpočtovému opatření k přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MŠMT a z EU - Šablony pro ZŠ Štěpánská

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s o u h l a s í

s přijetím účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT a z EU OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II v celkové výši 1 849 352,- Kč, která je určena pro příspěvkovou organizaci Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8

II. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření na rok 2019: § 6330 položka 4137 UZ 000033063 ORJ 0441 ORG 15187000000 zvýšení o 1 849 400,-Kč zařazení účelových finančních prostředků do příjmů § 3113 položka 5336 UZ 103133063 ORJ 0441 ORG 15187000140 zvýšení o 924 700,- Kč § 3113 položka 5336 UZ 103533063 ORJ 0441 ORG 15187000140 zvýšení o 924 700,- Kč zařazení účelových finančních prostředků do výdajů

III. u k l á d á

realizovat bod II. tohoto usnesení

1. K realizaci: Ing. Marie Kostelecká, vedoucí odboru ekonomického

Termín: 06.12.2019

Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 795 (58,2 kB)