Usneseni rady č. 798

k vyřazení majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkové organizaci zřízené městskou částí Praha 2 - Centrum sociálních služeb Praha 2

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 799

ze dne 02.12.2019

k vyřazení majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkové organizaci zřízené městskou částí Praha 2 - Centrum sociálních služeb Praha 2

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s c h v a l u j e

vyřazení majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkové organizaci zřízené městskou částí Praha 2 - Centrum sociálních služeb Praha 2 dle přílohy tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení

K realizaci: PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního

Termín: 09.12.2019

Předkladatel: Ing. Alexandra Udženija, místostarostka

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 798 (52,8 kB)

Přílohy:
Priloha_1_5 - 28.798_Simak.pdf (187 kB)