Usneseni rady č. 167

k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S982/2018/0025/OMI-OSEM na veřejnou zakázku "Sekaninova 22/710 - výměna rozvodů ZTI" (Správa nemovitostí Praha 2, a.s.)

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 167

ze dne 01.04.2019

k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S982/2018/0025/OMI-OSEM na veřejnou zakázku "Sekaninova 22/710 - výměna rozvodů ZTI" (Správa nemovitostí Praha 2, a.s.)

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S982/2018/0025/OMI-OSEM na veřejnou zakázku "Sekaninova 22/710 - výměna rozvodů ZTI" se zhotovitelem AG-REAL s.r.o., se sídlem Klapálkova 3138/16, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ 60198770, dle přílohy tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. připravit dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dle bodu I. tohoto usnesení k podpisu

K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic

Termín: 19.04.2019

2. uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dle bodu I. tohoto usnesení

K realizaci: Ing. Michael Grundler, místostarosta

Termín: 19.04.2019

Předkladatel:Ing. Michael Grundler, místostarosta

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 167 (56,2 kB)

Přílohy:
Priloha_1_7 - 15.pdf (2,4 MB)