Usneseni zastupitelstva č. 2

k volbě starosty MČ Praha 2, stanovení počtu členů RMČ Praha 2, počtu místostarostů a určení funkcí, pro které budou členové ZMČ Praha 2 uvolněni, volbě místostarostů a volbě členů RMČ uvolněných pro výkon této funkce

Z A S T U P I T E L S T V O   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 2

ze dne 05.11.2018

k volbě starosty MČ Praha 2, stanovení počtu členů RMČ Praha 2, počtu místostarostů a určení funkcí, pro které budou členové ZMČ Praha 2 uvolněni, volbě místostarostů a volbě členů RMČ uvolněných pro výkon této funkce

Z A S T U P I T E L S T V O   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. v o l í

starostku městské části Praha 2: Mgr. Jana Černochová

II. s t a n o v í

1. pro městskou část Praha 2 počet 9 členů/členek rady městské části

2. pro městskou část Praha 2 počet 6 místostarostů/místostarostek

3. funkce, pro které budou členové Zastupitelstva městské části Praha 2 dlouhodobě uvolněni, takto: starosta/starostka městské části Praha 2 5 místostarostů/místostarostek městské části Praha 2 2 členové/členky Rady městské části Praha 2 předseda/předsedkyně Majetkového výboru zastupitelstva s tím, že k zabezpečení úkolů v samostatné působnosti je členům Rady městské části Praha 2 uloženo jednat za městskou část v oblastech svěřených jim radou městské části a podepisovat právní jednání v oblastech jim svěřených radou městské části

III. v o l í

místostarosty městské části Praha 2, kteří budou pro výkon funkce uvolněni: Jan Korseska Ing. arch. Václav Vondrášek Ing. Michael Grundler Bc. Jan Kolář Ing. Jaroslav Šolc

IV. v o l í

místostarostku městské části Praha 2, která nebude pro výkon funkce uvolněna: Ing. Alexandra Udženija

V. v o l í

členy Rady městské části Praha 2, kteří budou pro výkon funkce uvolněni: Bc. Renáta Kašická Michal Zuna

Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

Hlavní dokument:
Usneseni zastupitelstva č. 2 (58,3 kB)