Bytová komise

2018–2022

 • tajemnice: Pavla Javůrková

 • členové:

  • Eliška Zemanová (ODS)
  • Martin Žižka (ODS)
  • Zdeněk Starý (ODS)
  • Michael Grundler (TOP 09)
  • Michal Horák (TOP 09)
  • Renáta Kašická (ANO 2011)
  • Lukáš Funk (Piráti)
  • Dino Arnautovič (Piráti)
  • Šimon Krmenčík (Dvojka sobě)
  • Roman Vaculka (STAN)
  • Zdena Szabová (odborník)

 

Náplní činnosti bytové komise RMČ Praha 2 je zejména:
(Příloha k usnesení RMČ č. 58 ze dne 3. 12. 2018)

1.  předkládat RMČ návrhy na:
a)  uzavírání nových nájemních smluv k bytům na základě Žádosti o nájem bytu obce – dle všech kategorií
b)  uzavírání nových nájemních smluv k bytům v případech přechodů nájmu bytů a zániku společného nájmu bytu
c)  uzavírání nových nájemních smluv k bytům v případech výměn bytů
d)  uzavírání nových nájemních smluv k bytům po pravomocném kolaudačním rozhodnutí odboru výstavby (aktualizace nájemní smlouvy)
e)  uzavírání nových nájemních smluv k bytům na základě žádosti o sloučení bytů
f)  prodloužení nájemních smluv v případě, že jsou řádně plněny podmínky nájemní smlouvy
g)  změny jakýchkoliv pravidel týkajících se bytových záležitostí, event. návrhy nových pravidel
h)  stanovení kvót bytů pro příslušný kalendářní rok pro tyto profese: OŘ PČR Praha II, OŘ MP, pedagogické pracovníky a zaměstnance ÚMČ
 i)  řešení dalších bytových záležitostí

2.  předkládat RMČ stanoviska k:
a)  udělení souhlasu s dočasným podnájmem obecního bytu
b)  nelegálnímu nakládání s bytovým fondem (využívání bytu k jiným účelům než k bydlení)
c)  dání výpovědi z nájmu bytu
d)  žalobám na vyklizení bytu
e)  žalobám o přivolení k výpovědi z nájmu bytu
f)  stažení žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu či na vyklizení bytu
g)  zajištění bytové náhrady na základě pravomocného rozsudku soudu

3.  vyjadřovat se k námitkám občanů proti stanoviskům resp. doporučení MO, BK a RMČ v bytových záležitostech a námitky s vyjádřením předkládat RMČ k potvrzení předchozího usnesení nebo k jeho revokaci

4.  dle svého uvážení vrací spisový materiál zpět bytovému oddělení k dalšímu došetření s konkrétními požadavky

5.  předkládat majetkové komisi návrhy na:
a)  vyčlenění bytu z bytového fondu
b)  prodej bytového fondu