C. Ochrana přírody a krajiny:

spojení: tel.: 236 044 269, e-mail: julius.molnar@praha2.cz, 4. poschodí, kancelář č. 425

Povolování kácení stromů

Na území Městské části Praha 2 jde vždy o kácení stromů rostoucích mimo les:

podání žádosti
 • o kácení žádá vlastník pozemku, na kterém se strom nebo stromy nacházejí, příp. osoba vlastníkem zplnomocněná
Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:
 • výpis z katastru nemovitostí (doložení vlastnických vztahů)
 • souhlas všech spolumajitelů
 • zplnomocnění, které musí být podepsáno všemi spolumajiteli
 • zdůvodnění žádosti
 • další doklady si OŽP vyžádá dle potřeby. Dalšími doklady zpravidla bývají: dokumenty, prokazující důvod ke kácení (územní rozhodnutí, stavební povolení, oznámení o provedení stavby, dendrologický posudek)
 • nákres situace s označením jednotlivých stromů 
 • návrh sadových úprav a náhradních výsadeb dřevin
 • finanční hodnocení odstraňovaných dřevin a navrhovaných sadových úprav
 • lhůta k vyřízení
  lhůta k vydání rozhodnutí činí 60–90 dnů od podání žádosti
 • podání odvolání
  Odvolání může podat pouze účastník řízení, a to ve lhůtě, která je uvedena na příslušném rozhodnutí v poučení o odvolání. Odvolání se podává písemně a musí obsahovat následující údaje:
 • přesné označení osoby, která odvolání podává (jméno, adresa, IČO eventuelně r. č.)
 • popis rozhodnutí, proti kterému se podává
 • kopie příslušného rozhodnutí
 • odůvodnění odvolání